ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ

Γνωστοποιεῖται ὅτι αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι εἰς τούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων καθ’ ἅπασαν τήν χειμερινήν περίοδον, ἤτοι, ἀπό τῆς 1ης Ὀκτωβρίου 2020 μέχρι τέλους Μαΐου τοῦ 2021 θά τελοῦνται κατά τό ἀκόλουθον ὡράριον:

  • ὁ Ὄρθρος καθ΄ἑκάστην πρωϊνήν ὥραν 8:30
  • ὁ Ἑσπερıνός καθ΄ ἑκάστην ἀπογευματινήν ὥραν 16:00
  • αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι τῶν Κυριακῶν καί Μεγ. Εορτῶν 8.30-11.00

αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι τῶν ἐργασίμων ἡμερῶν  8.30-10.30

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*