ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝ ΤΗι ΙΕΡΑι ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ ΔΕΡΚΩΝ

Ἐν κατανύξει καί περισσῇ ἱεροπρεπείᾳ ἐτελέσθησαν αἱ Ἀκολουθίαι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἀλλά καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ὅλας τάς Κοινότητας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἱκανός ἀριθμός πιστῶν προσήρχετο ἵνα μετέχῃ εἰς τό Θεῖον Πάθος μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου. Ὁ περίλαμπρος Μητροπολιτικός Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου καί ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Στεφάνου τῆς ὁμωνύμου Κοινότητος ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐνεδύθησαν καταλλήλως εἰς ὅλας τάς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας καί ἐκοσμήθησαν διά τήν πανένδοξον Ἀνάστασιν.

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάς ἤρχισεν εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων μέ τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων καί τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου. Αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Δευτέρας, τῆς Μεγάλης Τρίτης καί τῆς Μεγάλης Τετάρτης καί αἱ λοιπαί Ἀκολουθίαι, ἐτελέσθησαν συμφώνως πρός τό Τυπικόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, χοροστατοῦντος τῆς Α. Σεβασμιότητος ἐκ τοῦ παραθρονίου, κατά τήν τάξιν, φέροντος δέ ἐπιστήθιον Σταυρόν καί κρατοῦντος χαζράνιον.

Τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Πέμπτῃ, ὁ Ποιμενάρχης τῆς θεοσώστου ἐπαρχίας, ἱερούργησε τό πρωΐ καί ἐχοροστάτησε τό ἑσπέρας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου.

Τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Παρασκευῇ, κατά τήν κορύφωσιν τοῦ Θείου Πάθους, τό ἱερατεῖον μετά τοῦ Μητροπολίτου ἐτέλεσαν τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί ὑμνολόγησαν τόν Θρῆνον πρός τόν γλυκύν Ἰησοῦν, παρουσίᾳ τῆς Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν Εὐγεν. κας Δανάης Βασιλάκη, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς, ἀνταποκριτοῦ τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «ΣΚΑΪ» ἐνταῦθα, Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδου.

Τήν ἑπομένην, τῷ Ἁγίῳ καί Μεγάλῳ Σαββάτῳ, τό πρῶτον χαρμόσυνον μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως ἠκούσθη εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων.

Τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, ἐν ᾗ αὐτήν τήν Ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν, ἐν μεγαλοπρεπείᾳ καί λαμπρότητι ἐτελέσθη ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καί ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν περικαλλῆ Ναόν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη, ἐν μέσῳ ἱκανοῦ ἐκκλησιάσματος, ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης, κατά τόν ὁποῖον ἀνεγνώσθη τό Ἱ. Εὐαγγέλιον εἰς τήν Ἑλληνικήν, Τουρκικήν καί Ἀγγλικήν γλῶσσαν καί διενεμήθησαν εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας τά πασχαλινά ὠά.

Εἴθε τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά φωτίζῃ πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ὑμῶν τε καί ἡμῶν.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*