ΠΡΟΣΦΩΝΗΣIΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ ΔΙΑΛΕΞΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΕΝ ΤΩι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩι ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΛΑΓΚΟΥ

( Σχολή Γαλατᾶ, Κωνσταντινουπόλις, 27 Μαρτίου 2016 )

 

????????????? ??????????? ς Δερκων κ.Αποστολος2Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Θεοφιλέστατε,

Ἐξοχώτατε κύριε Πρέσβυ, Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί τῶν παρακειμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων,

Ἀκαδημαϊκοί Καθηγηταί,

Ἐλλογιώτατοι, Ἐλλογιμώταται

Ἀγαπητόν ἀκροατήριον,

Μέ τήν ὑψηλήν καί λίαν τιμητικήν παρουσίαν Σας,Παναγιώτατε Δέσποτα,καλωσορίζουμε σήμερον εἰς τήν Πόλιν μας τό γνήσιον τέκνον αὐτῆς, τόν παγκοσμίου φήμης οἰκουμενικόν ἰατρόν, τόν καρδιοχειρουργόν Καθηγητήν καί Πρόεδρον τοῦ Τμήματος τῆς Καρδιοχειρουργικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης κύριον Αὐξέντιον Καλαγκόν. Αἰσθάνομαι ἰδιαιτέρως εὐτυχής, διότι κατά τήν ἡμέραν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία μας, διά τῆς ἐμῆς μετριότητος καί μέ τάς εὐλογίας τοῦ Προσκυνητοῦ μας Αὐθέντου καί Δεσπότου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου προσκαλεῖ τό πρῶτον ἐνώπιον τοῦ εὐρύτερου κοινοῦ τῆς Πολεώς μας, δια νά δώσῃ διάλεξιν εἰς τήν γενέτειράν του, τόν πολίτην καί τόν παγκόσμιον πολίτην, τόν συντοπίτην μας Δρα Αὐξέντιον Καλαγκόν.

Εὐλογημένη ἡ σημερινή ἡμέρα τοῦ Μαρτίου, ἀλλά καί τό σωτήριον ἔτος 2016 καί ἀπό μία ἄλλην σκοπιάν: παρῆλθεν σχεδόν ἕνας μήνας ἀπό τήν εὐλογημένην γενέθλιον ἡμέραν Σας, Παναγιώτατε, καί ἀπομένουν ὀλίγοι μῆνες διά τήν συμπλήρωσιν ἑνός τετάρτου αἰῶνος τῆς εὐκλεοῦς Πατριαρχίας Σας. Τῆς θεαρέστου καί δημιουργικῆς πατριαρχίας Σας, τῆς πλέον πολυχρονίου ἐδῶ καί πέντε αἰώνας. Μέ τήν μοναδικήν προσωπικότητά Σας καί τήν εὐρείαν ἀναγνωρισιμότητά Σας, τόσον εἰς τήν Χώραν μας τήν Τουρκίαν, ἀλλά καί εἰς ὅλην τήν Οἰκουμένην ἀναδημιουργήσατε, σύν τοῖς ἄλλοις, τήν βάσιν τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος συνδιαλέγεται μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς, γλώσσας και θρησκείας.Καθιερώσατε τήν κουλτούρα τῶν ἀνοιγμάτων πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους, ὅπως ἁρμόζει εἰς τήν Οἰκουμενικήν Ὀρθοδοξίαν. Μέ θαυμασμόν παρακολουθοῦμε τόν πανδερκή Προκαθήμενό μας, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καί ἕν τέταρτον τοῦ αἰῶνος κοσμεῖ τόν Πατριαρχικόν Θρόνον καί γράφει ὄντως ἱστορίαν αἰώνων. Ἐμπνεόμεθα ἀπό Ἐσᾶς καί θέτουμε καί ἐμεῖς τάς ἀσθενεῖς μας δυνάμεις εἰς τήν διάθεσιν τῆς Ἐκκλησίας τήν ὁποίαν ὑπηρετοῦμεν, ὑπέρ τοῦ λαοῦ τόν ὁποῖον ποιμαίνομεν, ἀλλά καί ὑπέρ ὅλων τῶν ἀνθρώπων κάθε φυλῆς καί θρησκείας.

Καί κατά τήν σημερινήν ἡμέραν διά τόν λαόν καί τούς κατοίκους τῆς Πόλεως μας ἐκλήθη ὁ ἐκλεκτός ὁμιλητής ὁ κ. Αὐξέντιος Καλαγκός. Καί ἐκεῖνος ὑπέρ αὐτοῦ ἀγωνίζεται, ἀπό ἄλλην θέσιν, ἀπό ἄλλο μετερίζι. Ἔχοντας πίστιν πρός τόν Θεόν, μεστός συνέσεως καὶ σοφίας, ὁ σοφός ἰατρός Καλαγκός, ὡς ἄλλος Ἀνάργυρος τοῦ Ἁγιολογίου τῆς Ἐκκλησίας μας ἰαμάτων πλήθη παρέχει, λυτρώνοντας ἀπό ἀλγηδόνων τούς ἀνθρώπους καί ἰδιαιτέρως τά παιδιά. Ὁμολογεῖ καί ὁ ἴδιος τήν πίστιν του ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, εἰς πρόσφατον συνέντευξίν του: «Ἡ δύναμη τῆς προσφορᾶς, ἀλλά καί ἡ πίστη στόν Θεό μέ βοηθοῦν νά ὑπερνικῶ κάθε κόπωση.. εἶμαι ἄνθρωπος πού ἔχω μεγάλη πίστη στό Θεό. Ὅσο προχωρᾶς στήν ἐπιστήμη αἰσθάνεσαι περισσότερο τήν ὕπαρξη καί τή δύναμή Του».Ἔχοντας, λοιπόν, τήν πίστιν,μέ ταπεινότητα βίου διέρχεται ὅλην τήν οἰκουμένην ἰώμενος δωρεάν τάς καρδίας τῶν παιδιῶν εἰς δεκάδας χώρας τοῦ τρίτου κόσμου, γενόμενος οὕτω, τρόπον τινά, ἀγγέλων συνόμιλος.

Ἀξιότιμε κύριε Καλαγκέ! Εἶσθε ὁ ἰατρός ὁ ἀνάργυρος, ὁ ἰατήρ τῶν παιδιῶν καί τῶν πασχόντων, εἶσθε ὁ Καθηγητής, ὁ ὑποψήφιος δύο φοράς διά τό βραβεῖον Νόμπελ, εἶσθε ὁ ἐπινοητής καρδιοχειρουργικοῦ ἐξαρτήματος πού φέρει τό ὄνομά σας, εἶσθε ὁ ἐπιτυχημένος χειρουργός μέ 14.000 καί πλέον ἐγχειρήσεις, εἶσθε ὁ πεφωτισμένος Καθηγητής τῶν φοιτητῶν σας ἰατρῶν, ἀλλά πρό πάντων εἶσθε ὁ πιστός πού ἔλαβε ἐκ Θεοῦ τήν χάριν πού ἰατρεύει ἀναργύρως καί πού εἶναι παγκόσμιος ἰατρός, ὅπως ἀκριβῶς ὡς παγκόσμιοι Ἀνάργυροι ἀναφέρονται εἰς τήν ὑμνογραφίαν τῆς Ἐκκλησίας οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός.

Ἔχετε προγόνους ἰατρούς πού ἦταν ὑψηλόβαθμα στελέχη εἰς τήν ὑπηρεσίαν τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἀλλά καί τόν ἀείμνηστον πατέρα σας πού ἄφησε ἐποχή εἰς τήν Πόλιν μας, κυρίως εἰς τόν Ἅγιον Στέφανον. Εἶσθε καί γόνος ἱερέως, καθότι ὁ παππούς σας Αὐξέντιος Καλαγκός, ἦτο κατ΄αρχάς συνεργάτης καί ἐν συνεχείᾳ ἱερεύς τῆς μεγαλώνυμου Κοινότητος Σταυροδρομίου. Σεμνυνόμεθα μέ σας ἐξοχώτατε ἐν ἰατροῖς καί φίλε κύριε Καλαγκέ! Εἶσθε ὁ ἰατρός μέ τά χρυσᾶ χέρια, εἶσθε ὁ Πρόεδρος τῆς Παγκοσμίας Ἑταιρείας Καρδιοθωρακοχειρουργικῆς καί Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Γενεύῃ Ἑλβετίας Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διευθύνετε τά εὐαγῆ ἱδρύματα, πού φέρουν τό ὄνομά σας εἰς τήν Ἑλβετίαν, εἰς τήν Ἑλλάδα καί εἰς τήν Τουρκίαν καί ἀποτελεῖτε τοιουτοτρόπως τόν συνδετικόν κρίκον μεταξύ τῶν λαῶν καί τῶν ἐθνῶν. Μέσῳ αὐτῶν χορηγεῖτε ὑποτροφίες σέ ἰατρούς χωρῶν τοῦ Τρίτου Κόσμου, ἐκπαιδεύετε δεκάδες ἄτοµα, χειρουργούς, καρδιολόγους, ἐντατικολόγους, ἀναισθησιολόγους, νοσηλευτάς καί ἱδρύετε καρδιολογικά ἰνστιτοῦτα μέ “ὑπερεθνικές” ὑπηρεσίες. Ἐργάζεσθε ἀσταμάτητα ὑπερβαίνοντας πολλές φορές τά ὅρια τῆς ἀνθρωπίνης ἀντοχῆς, δέν   αἰσθάνεσθε ὅμως ποτέ κουρασμένος,διότι λαμβάνετε δύναμιν ἀπό τά παιδικά χαμόγελα πού ἀνθίζουν εἰς τά πρόσωπα τῶν μικρῶν ἀσθενῶν σας, ἀλλά καί ὅπως προειπώθη, ἀπό τόν ἴδιον τόν Θεόν.

Εὐχόμεθα ὅπως Κύριος ὁ Θεός σᾶς χαρίζῃ τήν ἄνωθεν σωματικήν καί ψυχικήν εὐρωστίαν, προκειμένου νά θεραπεύετε   τά ἄπορα καί μή παιδιά εἰς ὅλον τόν κόσμον, ἀλλά καί τούς προστρέχοντας πρός Ἐσᾶς διά νά λάβουν τήν ἴασιν. Ἀνυπομονοῦμεν νά σᾶς ἀκούσουμε. Καλῶς ἤλθατε !

,

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*