ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΝ ΤΩι Ι. ΝΑΩι ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗι Α’ ΕΠΙΣΗΜΩι ΕΠΙΣΚΕΨΕΙ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΤΗΝ ΘΕΟΣΩΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΑΥΤΟΥ

«Ἐν θαλάσσῃ μέ πλέοντα, ἐν ὁδῷ με βαδίζοντα, ἐν νυκτί καθεύδοντα περιφρούρησον, ἐπαγρυπνοῦντα διάσωσον, παμμάκαρ Γεώργιε, καί ὁδήγησον ποιεῖν τοῦ Κυρίου τό θέλημα,  ὅπως εὕροιμι ἐν ἡμέρᾳ τῆς δίκης τῶν ἐν βίῳ  πεπραγμένων μοι τήν λύσιν, ὁ καταφεύγων τῇ σκέπῃ σου»( Στιχηρά Προσόμοια τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἦχος δ‘ ).
Εὐλογητός, ὁ ἐν Ἁγίοις ἐνδοξαζόμενος, Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Εὐλαβές Πρεσβυτέριον,Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ.Ἐκκλησίας, Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ ἀξιώσας ἡμᾶς καί πάλιν, νά ἀπευθυνθοῦμε μέ τά ἀνωτέρω ὑμνογραφικά  λόγια πρός τόν Ἅγιον ἔνδοξον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιον. Τόν Ἅγιον Γεώργιον ὁ ὁποῖος, καίτοι ὁ ἱστορικός καί ὡραιότατος Ναός του δέν ὑπάρχει πλέον εἰς τά Θεραπειά, ὅμως δέν ἔπαυσε νά εἶναι μετά τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὁ προστάτης καί πολιοῦχος τῶν Θεραπείων. Εἰς τήν Μαρτυρικήν του Χάριν καί τήν παρησίαν τῆς πρεσβείας του, προστρέχει πᾶς ὀρθόδοξος Χριστιανός πάντοτε, ἀλλά ἰδίως ὅπου εὑρίσκεται ναός καί Εἰκών τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐκζητῶν ὅπως ἔχει αὐτόν συμβοηθόν εἰς πάσας τάς στιγμάς τοῦ βίου του. Καί ὅταν πλέει εἰς τήν θάλασσαν καί ὅταν βαδίζει εἰς ὁδοιπορίαν, ὅταν κοιμᾶται τήν νύκτα καί ὅταν ἐπαγρυπνεῖ  προσευχόμενος ἤ ἐργαζόμενος τό ἀγαθόν.
Ἐν τέλει δέ ζητεῖ νά τόν ἀξιώσῃ νά τύχῃ τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν καί τῆς κληρονομίας τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Καί ὁ ἅγιος Γεώργιος, ὁ ὁποῖος διά τῶν μεγάλων του μαρτυρίων καί ἄθλων τά ὁποῖα ὑπέμεινε, χάριν τοῦ ἠγαπημένου του Χριστοῦ, τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, καταθέτει τά ὡς ἄνω αἰτήματα πρός τόν  Κύριον ὑπέρ τῶν προσδραμόντων ἐν τῇ σκέπῃ τῆς πρεσβείας αὐτοῦ. Καί ἡμεῖς, Παναγιώτατε, σήμερον ὡς καί κατ΄ ἔτος, διά τοῦτο συνήλθομεν, ἐνταῦθα, εἰς τόν Μητροπολιτικόν τοῦτον Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου φιλοξενεῖται καί ἡ χαριτόβρυτος εἰκών του ἐκ τοῦ κατεδαφισθέντος Ναοῦ του, διά νά καταθέσωμεν ἐνώπιόν του, τά αἰτήματα ἡμῶν, τά προσωπικά, τά οἰκογενειακά καί ὅ,τι μᾶς ἀπασχολεῖ ὡς Ἐκκλησία καί  ὡς Γένος ἐν εὐρυτέρᾳ ἐννοίᾳ. Καί εἴμεθα πλήρης ἐλπίδος, ὅτι ὁ Ἅγιος Γεώργιος δέν θά δυσκολευθῇ νά πείσῃ τόν Θεόν, νά τά ἐκπληρώσῃ διά πάντας. Συνήλθομεν ὅμως ἐνταῦθα καί διά νά τοῦ ἀπευθύνομεν τήν ὁλοκάρδιον εὐχαριστίαν ἡμῶν διά τήν σωτηριώδη ἐπέμβασιν Αὐτοῦ, ἐν ἔτει 1844ῳ ἐπί τῆς ποιμαντορίας τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου μου Μητροπολίτου Δέρκων Νεοφύτου ( 1824 -1853 )  ὅταν ἐκινδύνευσαν τά Θεραπειά, νά ἀφανισθοῦν ἀπό πυρκαϊάν, τά ὁποῖα διά τῆς θαυματουργοῦ ἐπεμβάσεως του ἔσωσε  κυριολεκτικῶς. Διά τοῦτο καί πραγματοποιοῦμεν τήν καθιερωθεῖσαν ἔκτοτε εὐχαριστήριον λιτανείαν καί δέησιν. Κατά τήν παροῦσαν ὅμως Πανήγυριν, προεξάρχοντα καί χοροστατοῦντα ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, ἔχομεν Παναγιώτατε, τήν Ὑμετέραν Σεπτήν τῆς Ὀρθοδοξούσης Οἰκουμένης Κορυφήν, εὐλογοῦντα καί ἁγιάζοντα ἡμᾶς, τά ἐλάχιστα τέκνα Ὑμῶν.Ἤλθατε ἐκ τοῦ Μεγάλου Μοναστηρίου τῆς Ρωμηοσύνης, τόν οἶκον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,ὁ ὁποῖος ἐπί τόσα ἔτη μοιράζεται μαζύ Σας καί τίς χαρές καί τίς λύπες Σας. Καί τήν εὐφροσύνη καί τήν πικρίαν ἐνίοτε. Ἡ ὁλόθυμος δέ ἀποδοχή τῆς ταπεινῆς ἡμῶν προσκλήσεως, Παναγιώτατε, ὅπως ἔλθετε καί προστεῖτε τῆς σήμερον ἑορτῆς, τιμᾷ μεγάλως τήν Ἱεράν Μητρόπολιν τῶν Δέρκων καί ἀποτελεῖ διά πάντας ἡμᾶς, τόν τε ἐλάχιστον Ποιμενάρχην αὐτῶν, ἀλλά καί τό ἐνταῦθα φιλόχριστον ποίμνιον, μεγίστην τιμήν καί αἰτίαν χαρᾶς καί εὐφροσύνης ἐν ταὐτῷ δέ καί εὐλογίας ἱερᾶς. Ὄντως, δεσποτικῆς χαρᾶς καί Πατριαρχικῆς ἀξιούμεθα σήμερον Παναγιώτατε. Ἡ δέ σημερινή χοροστασία Ὑμῶν, εἰς τήν Λειτουργικήν ταύτην Σύναξιν, οὐσιαστικῶς εἶναι ἡ πρώτη ἐπίσημος παρουσία Ὑμῶν, εἰς τό Μητροπολιτικόν τοῦτον Ναόν, ἐπί τῆς ταπεινῆς μου ποιμαντορίας. Παναγιώτατε, ἡ ἐπίσκεψις Ὑμῶν αὕτη ἀποτελεῖ ἕνα εἰσέτι τεκμήριον τῆς ἁπλότητος Ὑμῶν, ἀλλά καί τῆς φροντίδος καί τῆς Πατρικῆς μερίμνης Ὑμῶν πρός πάντας ἡμᾶς. Μέ τήν φροντίδαν αὐτήν καί τήν πατρικήν Ὑμῶν στοργήν καί τάς Σεπτάς εὐχάς Ὑμῶν Παναγιώτατε, συνεπλήρωσα 2 ἔτη, ἐπί τό πηδάλιον τῆς ὁλκάδος, τῆς Μητροπόλεως τῶν Δέρκων, ἥτις,  ὅπως καί ἡ Ἐκκλησία ἐν γένει, ἀλλά  καί ὡς ἐπιγράφεται καί ἐν τῇ ἐπισήμῳ σφραγίδι τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας ἡμῶν «κλειδωνίζεται ἀλλ΄ οὐ καταποντίζεται ». Εὔχεσθε, Παναγιώτατε, ὅπως συνεχίσω, ὅσον καιρόν εὐαρεστηθεῖ ὁ Κύριος, ποιμαίνων θεαρέστως καί γενόμενος τύπος τῶν πιστῶν «ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ »(Α‘ Τιμ.4,12)  τήν Ἱεράν Ἐπαρχίαν ταύτην, τήν τόσον ἱστορικήν καί τετιμημένην ὑπό Θεοῦ. Εὔχεσθε ὅμως μή λησμονῶ οὐδέποτε, τάς πατρικάς Ὑμῶν ὑποθήκας καί προτροπάς κατά τόν εἰς τήν ἐνθρόνησίν μου γραφυρόν καί πνευματικώτατον λόγων Ὑμῶν, ἐν οἷς, καί εἰς τό νά ἔχω πάντοτε δέρκοντας ὀφθαλμούς, ὀξυδερκεῖς δηλαδή, μακράν βλέποντας καί προλαμβάνοντας τάς συγχρόνους ἐπιταγάς καί ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν οὕς διανύομεν, ἐπ΄ ἀγαθῷ τῶν ὑπό Θεοῦ καί τῆς Παναγιότητος Ὑμῶν ἐμπεπιστευμένων μοι ψυχῶν καί εἰς δόξαν Αὐτοῦ καί μόνον, ἀλλά καί χαράν Ὑμῶν, τοῦ πνευματικοῦ ἡμῶν Πατρός καί Πατριάρχου, τοῦ τοσοῦτον τιμήσαντός με ὑπέρ τήν ἀξίαν μου.
Παναγιώτατε Δέσποτα,
Τήν 22αν παρελθόντος μηνός Ὀκτωβρίου ἦτο ἡ χαρμόσυνος καί λαμπροφόρος ἡμέρα τῆς ἐκλογῆς Ὑμῶν καί ἐχθές ἦτο ἡ ἐπέτειος τῆς συμπληρώσεως 22 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεως Ὑμῶν εἰς τόν πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον. Ἐπέτειος μιᾶς εὐκλεοῦς καί λίαν καρποφόρου Πατριαρχίας Ὑμῶν. 22 ἔτη προσφορᾶς  και καταθέσεως κόπων καί μόχθων. Αὐτοθυσίας εἰς τόν βωμόν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καί Πατριαρχικῆς Ὑμῶν Πρωτοδιακονίας, προσφορᾶς εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν, ἀλλά καί εἰς τήν Οἰκουμένην. Εἰς τόν ἄνθρωπον καί τήν κτίσιν. 22 ἔτη στερεώσεως τῆς Ὀρθοδοξίας, προβολῆς καί ἐνισχύσεως  τοῦ κύρους τοῦ Πατριαρχικοῦ ἀξιώματος καί τῆς Οἰκουμενικότητος. Ἀληθῶς, Παναγιώτατε, ἐτιμήσατε τό Πατριαρχικόν ἀξίωμα ἤ ἐτιμήθητε παρ΄ αὐτοῦ; Διά ταῦτα πάντα καί ὑπέρ πάντων « ὧν ἴσμεν καί ὧν οὐκ ἴσμεν », εὐχαριστοῦμεν πάλιν καί πολλάκις Ὑμᾶς, Παναγιώτατε, καί εὐχόμεθα υἱϊκῶς ὅπως, ὁ τῶν καλῶν αἴτιος Θεός, ὁ ἀξιώσας Ὑμᾶς τοιαύτης ἐκλογῆς καί μαρτυρικῆς διακονίας ἐν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ, χαρίζηται Ὑμᾶς ταῖς ἁγίαις Αὐτοῦ Ἐκκλησίαις, πρεσβείαις καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, σῶον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς ἀληθείας (Ἐκ τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου). Ἀμήν.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*