ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΗι 25Η ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ..κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΗι 25Η ΕΠΕΤΕΙΩι  ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ..κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΔΟΘΕΙΣΑΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Κων/πολις, Σισμανόγλειον Μέγαρον, 22/10/2016

Παναγιώτατε Δέσποτα,
Σεβασμία τῶν Ἱεραρχῶν Χορεία,
Ἐξοχώτατε κύριε Πρέσβυ, Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐν Κων/πόλει,
Ἐντιμολογιώτατοι  Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας,
Ἐκλεκτή Ὁμήγυρις,

Παναγιώτατε, τήν 22αν  Ὀκτωβρίου τοῦ 1991 ἐξελέγητε ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου μας ὁ 270ός Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης.  Εὐλογημένη ἐκείνη ἡ ἡμέρα, ἀλλά εὐλογημένη καί ἡ σημερινή 22α Ὀκτωβρίου 2016, κατά τήν ὁποίαν, αἰσίως, χάριτι θείᾳ, ἡ σεπτή Πατριαρχία Σας συμπληρώνει ἕν τέταρτον  αἰῶνος, οὗσα ἡ πλέον μακροχρόνιος καί πολύκαρπος τῶν τελευταίων ἕξ σχεδόν αἰώνων.

Τιμῶντας  τήν 25ετίαν ταύτην, τῆς ἐνδόξου διακονίας τῆς Α.Θειοτάτης Παναγιότητος εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος,  ἡ Ἱερά  Μητρόπολις τῶν  Δέρκων διοργάνωσε τήν παροῦσαν μουσικήν ἐκδηλώσιν πρός τιμήν τοῦ, σύν τοῖς ἄλλοις καί φιλομούσου Πατριάρχου μας. Καλωσορίζομεν εὐλαβῶς τήν προσκυνητήν Παναγιότητά Σας εἰς τήν συναυλίαν τῆς ὑψηφώνου κυρίας Esra Özbir μετά τοῦ πιανίστα  Barış Büyükyıldırım ἐπικαλούμενοι τάς σεπτάς εὐλογίας καί εὐχάς Σας.

Ἡ τιμητική αὕτη μουσική ἐκδήλωσις ἔχει, ἐπιτρέψατέ μοι νά εἴπω ταπεινῶς, καί ἰδιαιτέρους τινάς  συμβολισμούς:

Ἡ μουσική τέχνη, ἡ κατ΄ἐξοχήν παγκόσμια τέχνη, ἥτις ἑνώνει τούς λαούς μή γνωρίζουσα ὅρια καί σύνορα,  γίνεται ἀφορμή νά εἴμεθα σήμερον ὅλοι  ἐπί τῷ αὐτῷ εἰς τόν  φιλόξενον χῶρον τοῦ Σισμανογλείου Μεγάρου.Σεῖς, Παναγιώτατε, ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀποδεικνύετε δι΄ἔργων καί λόγων, κάθε στιγμή τῆς ζωῆς σας, τήν Οἰκουμενικότητα τοῦ χριστιανισμοῦ καί τείνετε τήν χεῖρα σας πρός ὅλους τούς λαούς ἀνεξαρτήτως  καταγωγῆς,  φυλῆς  καί  θρησκείας ἄνευ ὁρίων, ἐντός καί πέραν τῶν συνόρων.

Ἡ μουσική τέχνη, ἐδῶ εἰς τήν Πόλιν μας Παναγιώτατε Δέσποτα,  ἦτο καί εἶναι ἑνωτικόν στοιχεῖον τῶν κατοίκων της. Ρωμηοί και Τοῦρκοι, ἀλλά καί ἄλλοι καλλιτέχνες, ἐδῶ καί αἰῶνας,  ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ  δημιούργησαν πυρήνας ἀνθρωπίνης συνεργασίας εἰς ὅλα τά ἐπίπεδα ἑνώνοντας τάς μουσικάς παραδόσεις,  Δύσεως καί Ἀνατολῆς. Ἄς ἀναφέρω σχετικῶς ἐν συντομίᾳ ὅτι ἐν ἔτει 1750 ὁ Σουλτάνος Μαχμούτ Α΄πρόσταζε τόν μουσικόν τοῦ παλατίου ρωμηόν Γεωργάκη Χανεντέ, νά ψάλλῃ πάντα τά ξημερώματα κάποιον ἄσμα.Ὁ Γρηγόριος Πρωτοψάλτης, σύν τοῖς ἄλλοις,  εἶχεν ὡς διδάσκαλον τόν Ντεντέ Ἰσμαήλ, ὁ Εὐστράτιος Παπαδόπουλος εἶχε μαθητεύσει καί δίπλα εἰς τόν διάσημον μουσικόν Σεφκῆ Δεδέ, ἐνῶ ὁ Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ ἐξέδωσεν ἐδῶ εἰς τήν Πόλιν  τραγούδια Εὐρωπαϊκά,  Τουρκικά καί Ἑλληνικά (ρωμέϊκα). Σεῖς, Παναγιώτατε, ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀποδεικνύετε δι΄ἔργων καί λόγων,  κάθε στιγμή τῆς ζωῆς  σας τήν  ἀναγκαιότητα τῆς συνεργασίας καί  τῆς φιλίας τόσον εἰς τήν Χώραν ἡμῶν, ὅσον  καί  εἰς τό ἐξωτερικόν,  πάντοτε ἐπ’ ἀγαθῷ ὅλων τῶν ἀνθρώπων τῶν  ἀνηκόντων εἰς  διαφορετικάς  πολιτισμικάς  παραδόσεις.

Ἡ σημερινή μουσική συναυλία ἔχει καί αὐτή μεγάλην σχέσιν μέ τήν ἀνατολικήν μουσικήν, καθότι κοινή εἶναι ἡ ἀφετηρία τῶν μουσικῶν παραδόσεων Ἀνατολῆς καί  Δύσεως, ὅπως ἀναφέρουν σύγχρονες ἔρευνες κορυφαίων  μουσικολόγων.  Σεῖς Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, διατρέξατε πολλάκις τήν Ἀνατολήν καί τήν Δύσιν μεταδίδοντας τήν ἑνοποιόν παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἰς τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης κηρύττοντας τήν κοινήν τοῦ  ἀνθρωπίνου γένους ἀφετηρίαν,  τόν  Θεόν.

Παναγιώτατε Πάτερ καί  Δέσποτα,

Χαίρων τό ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ποίμνιόν Σας, ἐπί τῇ συμπληρώσει 25ετοῦς Πατριαρχίας ἀνακράζει ἐνώπιον τοῦ πνευματικοῦ ἀνάστηματός Σας: πολλά καί εὐλογημένα ἀπό Θεοῦ τά ἔτη τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ  Πατριάρχου μας Βαρθολομαίου τοῦ Α΄, τοῦ  Ἰμβρίου.

 

dsc_4677dsc_4689dsc_4715dsc_4812dsc_4832dsc_4800dsc_4680dsc_4727 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*