ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΝ ΤΩ ΝΕΟΧΩΡΙΩ ΜΕΤΟΧΙΩ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀνθηδῶνος κύριε Νεκτάριε, Ἐπίτροπε τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου ἐν τῇ Βασιλευούσῃ τῶν πόλεων, 

Τιμιώτατοι Κληρικοί καί Ἄρχοντες, 

Φιλέορτον ἐκκλησίασμα, 

Ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει συμμετείχομεν καί πάλιν εἰς τό Μυστήριον τῶν Μυστηρίον, εἰς τήν Θείαν Εὐχαριστίαν, τήν ὁποίαν ἐτέλεσε προεορτίως ἡ ὑμετέρα πεφιλημένη Σεβασμιότης, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, τοῦ Θαυματουργοῦ, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα ἐπαξίως φέρετε. 

Οὕτω, χάριτι Θεοῦ, τρεῖς ἐκ τῶν Πρεσβυγενῶν Θρόνων, ὁ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, διά τῆς ἐμῆς Ταπεινότητος, ὡς ἐκ προσώπου τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ὁ τῆς Μεγάλης Πόλεως Ἀλεξανδρείας διά τοῦ τιμωμένου καί πονεμένου Ἱεράρχου αὐτῆς Ἁγίου Νεκταρίου, καί ὁ τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ, διά τῆς ὑμετέρας φιλοκάλου καί δραστηρίας Σεβασμιότητος, εὑρίσκονται ἐν κοινωνίᾳ εὐχαριστιακῇ ἐπί τῷ αὐτῷ. Ἐπίγεια καί ἐπουράνια, στρατευομένη καί θριαμβεύουσα, ἡ μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, εἰς τό Ποτήριον τῆς Ζωῆς, ἐξ ἑνός Ἄρτου γευομένη τήν ἀθανασίαν. 

Ὁ πανίερος δεσμός τῶν Πρεσβυγενῶν Θρόνων τῆς Ἀνατολῆς, ὁ ἀρραγῆς σύνδεσμος, ἡ ἄρρηκτος σχέσις καί ἡ ἐν Χριστῷ ἀλληλοπεριχώρησις, ἔχουν ἰδιαιτέραν καί ξεχωριστήν σημασίαν εἰς τήν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας καθώς ἕδράζονται καί φέρουν τήν χάριν τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἔργα τῶν ὁποίων εἶναι οἱ διοικητικοί των σχηματισμοί, καθώς καί τάς εὐχάς τῶν μακαρίων καί Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν οἱ ὁποῖοι ἠγωνίσθησαν, καί μάλιστα ἐν καιροῖς οὐ μενετοῖς, ὑπέρ τῆς γνησίας ἐκκλησιολογίας καί τοῦ ὑγιοῦς ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος τό ὁποῖον παρέδωκαν εἰς ἡμᾶς τούς ἐπιγενομένους. 

Φορεύς ἀψευδῆς τοῦ φρονήματος καί τοῦ ἤθους αὐτοῦ εἶναι ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ταύτης τῆς Πόλεως, τῆς Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, τόν Ὁποῖον, εἰ καί ἀναξίως, ἐκπροσωπῶ ὡς Ἐπίτροπος Αὐτοῦ κατά τήν εἰς Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς εὐκλεῆ Ἱεραποδημίαν Του κατ΄αὐτάς. Ὁ Πατριάρχης τῆς ἐκκλησιολογίας καί τῆς ἀγάπης, τρόπων μέτοχος καί θρόνων διάδοχος σειρᾶς ὅλης μακαρίων Προκατόχων Αὐτοῦ, παρίσταται νοερῶς καί συμπροσευχόμενος σήμερον μεθ΄ἡμῶν, ἀνανεώνων τήν περυσινήν αὐτοπρόσωπον παρουσίαν Του εἰς τά ὑμέτερα Ὀνομαστήρια, ἅγιε ἀδελφέ, ἐπ΄εὐκαιρίᾳ δέ καί τῆς πρότριτα τιμηθείσης μνήμης τοῦ προστάτου καί πάτρωνος τῆς ἀδελφῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. 

Ἡ παρουσία καί τό ἀνακαινιστικόν ἔργον, οἱ κόποι καί αἱ πολύτιμοι προσπάθειαι τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητος ἐν τῇ Πόλει, ὡς Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου, ἀποτελεῖ δεδοξασμένην συνέχειαν τῶν Πατριαρχείων, ὡς ὠνομάζετο τό Φανάριον, ὡς ἐκ τῆς φύσει καί θέσει ἀλληλοπεριχωρήσεως τῶν Πρεσβυγενῶν τῆς Ἀνατολῆς Θρόνων, ὡς προανεφέρθη. Καί δέν χρειάζεται νά ἀναρωτηθῇ τις περί τῶν ἔργων ὑμῶν. Ἡ εὐταξία, τό κάλλος, τό εἶδος, ἡ εὐπρέπεια, ἡ ἀνακαινιστική ἰσχύς, ὁ ἄνεμος ἀναδημιουργίας καί ἀναπλάσεως τῶν ἱερῶν Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου ὁμιλοῦν καί ὑποδεικνύουν τόν ἐπιμελητήν καί πρωτεργάτην των, ὑμᾶς ἅγιε ἀδελφέ, ὅστις ἡμέρας καί νυκτός ἐκδαπανάσθε εἰς τό πολύμοχθον τοῦτον ἔργον τῆς διατηρήσεως τῶν στεγῶν ὑπό τάς ὁποίας ἐπυργώθη ἡ εὐσέβεια τοῦ Γένους ἡμῶν. Εἶναι δέ λίαν συγκινητικόν ὅτι ὁ σήμερον προεορταζόμενος Ἅγιος Νεκτάριος, νεαρός βλαστός τῶν εὐφόρων πεδιάδων τῆς Θρᾳκίας Σηλυβρίας, ἦλθε καί ἤργάσθη ἐπί τι διάστημα εἰς τό ἀλληλοδιδακτικόν σχολεῖον τό ὁποῖον ἐλειτούργει εἰς τό ἐν Φαναρίῳ Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου. 

Θά ἀγάλλωνται ἐπί ταῖς προσπαθείας ὑμῶν αἱ ψυχαί τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων, μέ πρῶτον τόν Ἄτλαντα, διά τά προνόμια καί τάς εὐθύνας τοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Πατριάρχην Δοσίθεον, τόν σοφώτατον, τόν δυναμικώτατον, τόν κραταιόν, ἡ γραφίς καί ἡ πολιτεία τοῦ ὁποίου εἴησαν πρότυπα καί πηγή ἐμπνεύσεως δι΄ὅλους ἡμᾶς.  

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις ἤλθομεν πάντες ἡμείς ἐκ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Κερατίου Κόλπου εἰς τόν Ἁγιον Γεώργιον τοῦ Βοσπορινοῦ Νεοχωρίου διά νἀ προσκομίσωμεν τά δῶρα τῆς ἐκτιμήσεως καί τῆς ἀδελφοσύνης πρός ὑμᾶς, διά νά τιμήσωμεν μετ΄ἀγάπης τά ὑμέτερα Ὀνομαστήρια, διά νά σᾶς εὐχηθῶμεν ἑορτίως, διά νά ἐναγκαλισθῶμεν τό τίμιον Πρόσωπόν σας καί δι΄αὐτοῦ πᾶσαν τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, τήν ἀγωνιζομένην τόν καλόν ἀγῶνα ὑπό συνθῆκας ἀνειπώτους, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κύριον Θεόφιλον τόν Γ΄ἐκφράζοντες ἀπό μέρους τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τάς εὐχαριστίας Του διά τό ζωηρόν ἀδελφικόν ἐνδιαφέρον τό ὁποῖον ἐξεδήλωσεν ἐπ΄ἀφορμῇ τῆς προσφάτου ἐπεμβάσεως Αὐτοῦ, καθώς καί τάς ἐγκαρδίους εὐχάς καί τά συγχαρητήρια Ἐκείνου πρός ὑμᾶς. 

Πολλά καί εὐλογημένα τά ἔτη σας, ἅγιε ἀδελφέ! Νά ζῆτε καί νά εὐτυχῆτε πάντοτε ἐν Κυρίῳ! 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*