ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΟΜΙΛΩΝ

Τήν Κυριακήν, 3ην Μαρτίου ἐ. ἔ. , ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Βαθέως Ρύακος (BÜYÜKDERE), τῆς Θεοσώστου ἡμῶν Ἐπαρχίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου,ἐκκλησιάθη ὅμιλος 100 νέων ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ.Δημητρίου Κεσκίνη.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θ.Λειτουργίας, καθ΄ἥν ἔψαλεν ἐμμελῶς ὁ Μουσικολ. κ. Δημήτριος Σουλακάκης μετά τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἐτελέσθη ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τῶν ἀνωτέρω εὐλαβῶν προσκυνητῶν,τῶν ἐνοριτῶν τῆς Κοινότητος καί παντός φιλακολούθου, ὡς καί ὁ Ἁγιασμός τοῦ μηνός.

Πρό τῆς διανομῆς τοῦ ἀντιδώρου ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἡμῶν ὡμίλησε σχετικῶς πρός τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου καί προσεφώνησε τούς προσκυνητάς ἀναφερόμενος εἰς τόν ἅγιον Ἀλεξανδρουπόλεως καί εἰς τούς παλαιούς φιλικούς δεσμούς  πού τούς συνδέουν, ὡς καί διά αὐτούς μετά τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἡμῶν τοῦ ἀνωτέρω Ἱεράρχου, ἀκόμη ἀπό τῶν χρόνων τοῦ προκατόχου καί Γέροντος αὐτοῦ. Ἑν συνεχείᾳ ἀντεφώνησεν ὁ π. Δημήτριος εὐχαριστῶντας διά τήν δοχήν καί  τήν φιλοξενίαν, ἥτις ἐπεφυλάχθη εἰς τόν ὅμιλον καί ἐξέφρασε τήν εὐλάβειαν καί τόν σεβασμόν αὐτοῦ καί τῶν συνοδών του πρός τε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τόν Προκαθήμενον αὐτοῦ.

Τήν Παρασκευήν, 8ην Μαρτίου τρ. μ. ,ἐπί τῇ Παγκοσμίῳ Ἡμέρᾳ τῆς Γυναικός, ὅμιλος ἐκ  50 καί πλέον γυναικῶν τοῦ Συνδέσμου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς διοργανωθείσης ἐκδρομῆς εἰς Θεραπεῖα, ἐπεσκέφθη τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν ἡμῶν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου ἐψάλη δέησις ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως αὐτῶν τε καί τῶν οἰκογενῶν αὐτῶν ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Πασκαλτζῆ.

Ἐπηκολούθησε κέρασμα ἐν τῷ κήπῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί διενεμήθη, φροντίδι τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἕν τριαντάφυλλον εἰς ἑκάστην κυρίαν πού συμμετεῖχεν εἰς τήν ἐκδρομήν.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*