ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ ΤΗΣ ΕΝΤΑΥΘΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ἀγαπητοί νέοι καί νέες, μέλη τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας,

Πορευόμενοι μέ κατάνυξη, μέσα ἀπό τήν Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πρός τό Πάσχα, μέ κλειστούς, δυστυχῶς, τούς ναούς μας, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοϋ, ἡ σκέψη μας στρέφεται πρός ἐσᾶς, τούς νέους καί τίς νέες τῆς Ὁμογενείας τῆς Πόλεως πού δέν θά μπορέσουν νά χαροῦν ἐφέτος τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα καί θά περάσουν τό Ἅγιον Πάσχα κλεισμένοι στά σπίτια τους.

Πραγματικά, ζοῦμε κατά τίς τελευταῖες ἑβδομάδες μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Ἄλλαξε ἡ καθημερινότητά μας. Μᾶς λείπουν οἱ κατανυκτικές ἀκολουθίες, οἱ φίλοι μας, οἱ ἀγαπημένες συνήθειές μας. Γνωρίζουμε, ὅμως, ὅτι τά προσωρινά αὐτά περιοριστικά μέτρα εἶναι ἀναγκαῖα γιά νά προφυλαχθοῦμε ὅλοι μας καί πρωτίστως οἱ εὐπαθεῖς ὁμάδες. Κατανοοῦμε τήν ἀξια τῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς ὑπευθυνότητος. Προσευχόμαστε γιά τούς ἀσθενεῖς καί γιά τούς ἰατρούς καί τούς νοσηλευτές, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται μέ αὐτοθυσία γιά τήν περίθαλψη καί τήν θεραπεία τους. Καί εἴμεθα βέβαιοι ὅτι, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐπώδυνη αὐτή περιπέτεια θά λήξῃ σύντομα.

Παρ’ ὅλο πού στή ζωή ὑπάρχει ὁ πόνος, ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί ἔχουμε τήν ἀκλόνητη βεβαιότητα ὅτι αὐτός δέν ἀποτελεῖ τήν ἐσχάτη πραγματικότητα. Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ νίκη τῆς Ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου καί τό ἄγγελμα ὅτι τό κακό, σέ ὁποιαδήποτε μορφή του, δέν ἔχει τόν τελευταῖο λόγο στήν ἱστορία. Τό Πάσχα εἶναι ἡ ἑορτή τῆς ἐλπίδος, ἡ πανήγυρις τής χαράς. Τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως καταυγάζει τήν κτίσιν πᾶσαν, ἀνοίγει τήν πύλη τοῦ Παραδείσου, ἀποκαλύπτει τόν αἰώνιο προορισμό τοῦ ἀνθρώπου καί τόν τελικό σκοπό ὅλης τῆς δημιουργίας.

Ὁ Πατριάρχης σας προσεύχεται, ἀγαπητοί νέοι καί νέες, ὁ Ἀναστάς Κύριος νά σᾶς φωτίζῃ γιά νά πορεύεσθε τήν ὁδόν Του, νά προοδεύετε στίς σπουδές σας καί νά μή λησμονῆτε ὅτι εἶσθε οἱ συνεχιστές καί οἱ ὑπερασπιστές τοῦ πολιτισμού καί τῶν παραδόσεων μας, οἱ ἐγγυητές τῆς παρουσίας τῆς Ρωμιοσύνης ἐδῶ, εἰς τήν Πόλιν τῶν Πόλεων. Αὐτό δημιουργεῖ δεσμεύσεις καί ὑποχρεώσεις. Πρέπει νά ἔχετε ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί στίς δικές σας δυνάμεις, τίς ὁποῖες πάντοτε στηρίζει καί ἀναπληρώνει ἡ Θεία Χάρις. Ἔχετε νιάτα καί δυναμισμό, εἶσθε γεμᾶτοι ὄνειρα καί ἐλπίδες. Σᾶς ἐμπιστευόμαστε, σᾶς ἀγαπᾶμε, σᾶς στηρίζουμε, Ἄν δέν ἀγωνισθῆτε ἐσεῖς γιά τό μέλλον τῆς Ὁμογενείας, πού εἶσθε αὐτό τό μέλλον, τότε ποιός ἄλλος θά τό πράξῃ;

Κατακλείοντας, σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀφιέρωσε τό ἔτος 2020 στή μέριμνα γιά τή νεολαία καί ὅτι, μόλις λυθοῦν τά προβλήματα μέ τήν πανδημία, θά ὀργανώσῃ ἐδῶ μία μεγάλη ἐκδήλωση γιά τούς Ὀρθοδόξους νέους καί νέες πού ζοῦν στήν Τουρκία. Μέ αὐτές τίς σκέψεις, ἀπευθύνουμε πρός ὅλους σας ἐγκάρδιο Πασχάλιο χαιρετισμό. Ὁ Χριστός, ὁ νικητής τοῦ θανάτου καί Ἀρχηγός τῆς ζωῆς νά σᾶς εὐλογῇ καί νά σᾶς προστατεύῃ.

Χρόνια πολλά! Καλή Ανάσταση!

 

Ekümenik Patrik I. Bartholomeos’un

Türkiye’deki Ortodoks Gençlere Paskalya Mesajı

(Fener, 19 Nisan 2020)

Sevgili Ortodoks gençler,

İsa Mesih’in ölümü yenerek dirilişini kutladığımız Paskalya Bayramı, bizler için kurtuluş müjdesinin somut halidir. İsa Mesih, yaşamı ve dirilişi ile bizlere Tanrı‘nın yolundan gidenler için asla bir son bulunmadığını; kurtuluşun her zaman yanı başımızda olduğunu müjdelemektedir.

Dünya bugün küresel ölçekte bir salgın hastalıkla mücadele etmektedir. Bu nedenle fizikî olarak yan yana gelebilmemiz mümkün olmasa da kalplerimiz sizler için atmakta ve sizler için dua etmekteyiz.

Tanrısal bilgi bizlere, yeryüzündeki hayatımızın sevgiyle ve umutla dolu olmasını telkin eder. Sevgi umudu, umut da hayatı besler. İşte bu umutla Paskalya’nın ışığı ile aydınlanan bu gecede siz gençlere, sevgi ile beslediğiniz umudunuzu diri tutmanızı, Tanrı’nın daima yanınızda olduğundan emin olarak çalışkan olmanızı ve ürettiğiniz somut ya da soyut değerleri her zaman paylaşmanızı öğütlüyoruz.

Aşılan her zorluk geride dersler bırakır. Bu günler de elbette bizleri olgunlaştıracak ve Tanrı yoluna yaklaştıracaktır. Daha adil, daha eşit, daha sevgi dolu bir dünyanın, Tanrı’nın yarattığı ekosisteme saygılı, daha mütevazı bir yaşamın yoluna sokacaktır. Muhtemelen, bundan sonra insanları öldürmek yerine yaşatmak için bütçeler yapılacaktır.

Sevgili gençler, hayat sürekli bir öğrenme ve gelişme sürecidir. Kendinizi her zaman daha iyiye doğru geliştirin. İyiye doğru atılan her adımınız sizleri Tanrı’ya doğru yaklaştırmaktadır.

Bu sene Paskalya’yı daha manevi bir ortamda, insanlığın dünya üzerindeki durumunu ve geleceğini ciddi şekilde sorguladığı bir kaos ortamında karşılamaktayız. Düşmanımız belirsiz, gözle görülmez ama etkili. Ebedi dostumuz ve sığınağımız ise Tanrı ve bizleri O’nun yoluna götüren İsa Mesih’tir.

İsa Mesih’in ölümü yenip tekrar bedenlenmesi gibi bizler de sevginin gücüyle yenilenerek uyanalım ve insanlığın selâmeti için iyiliği ve güzelliği dünyaya yayalım.

Hepinizin Paskalya Bayramı Kutlu olsun.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*