Ο ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ 44ην ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΗΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (1-5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018)

44th Clergy Laity Congress - JULY 1-5, 2018 Banquet BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese © GANP/DIMITRIOS PANAGOS

 

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, σεπτῇ ἐντολῇ τῆς Ἐκκλησίας, ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου ἐξεπροσώπησαν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰς τήν 44ην Kληρικολαϊκήν Συνέλευσιν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐν Βοστώνῃ,μεταξύ 1ης καί 5ης Ἰουλίου τρέχοντος ἔτους.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἀνεχώρησεν ἐκ τῆς Πόλεως μας τῇ Παρασκευῇ, 29ῃ Ἰουνίου μέσῳ Φραγκφούρτης μέ προορισμόν τήν Βοστώνην, ἔνθα ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπαντήθη ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Μητροπολίτου Βοστώνης κ. Μεθοδίου καί τῶν Ἱερολ. Διακόνων κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου, Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης κ. Διονυσίου Παπίρη καί κατέλυσεν ὁμοῦ μετά τοῦ Μητροπολίτου Σηλυβρίας εἰς τό Ξενοδοχεῖον Mariott Copley Place.

Τήνἑπόμενην, ΣάββατονἑορτήτῆςΣυνάξεωςτῶνἉγίωνἈποστόλων, καθ΄ἥνὁΜητροπολίτηςμαςἦγεντάὈνομαστήριααὐτοῦ, ἐκκλησιάσθηἐντῷἹ. ΝαῷτοῦἉγίουΝεκταρίουRoslindale καίἐκοινώνησεντῶνἈχράντωνΜυστηρίων.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησαν αὐτῷ ὅτε ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης καί ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερος π. Βασίλειος Μπεμπῆς, Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος καί ἀπήντησεν καταλλήλως ὁ Μητροπολίτης μας καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον. Παρευρέθη καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς Προϊσταμενίας παρετέθη πλούσιον πρόγευμα πρός τιμήν τοῦ Ποιμενάρχου μας ὑπό μελῶν τῆς Ἀδελφότητος Κυριῶν τῆς εἰρημένης Κοινότητος.

Τήν μεσηβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ ἑορτάζοντος Μητροπολίτου μας ἀνεπίσημον γεῦμα εἰς στενόν κύκλον.

Τήν Κυριακήν, 1ην Ἰουλίου, ὁ Μητροπολίτης μας ἐκκλησιάσθη συμπροσευχόμενος καί μετέλαβεν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ὁμοῦ μετά τοῦ Μητροπολίτου Σηλυβρίας εἰς τήν τελεσθεῖσαν πανηγυρικήν πολυαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς καί τῶν μελῶν τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς εἰρημένης Ἀρχιεπισκοπῆς.

Τό θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος καί ἀπηύθυναν χαιρετισμούς οἱ Σεβ. Μητροπολῖται ἐκπρόσωποι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Τό ἀντίδωρον εἰς τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα διένημεν ὁ Μητροπολίτης μας.

Ἔψαλεν ἐμμελέστατα εἰς μέν τόν Ὄρθρον Ἀνδρώᾳ Χορωδία Ἱεροψαλτῶν, εἰς δέ τήν Θείαν Λειτουργίαν Μικτή Χορωδία.

Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη πρόγευμα ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐπραγματοποιήθησαν τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν καί ἁγιογραφίας, ἡ ὁποία καθιερώθη νά γίνεται εἰς τάς Κληρικολαϊκάς Συνελεύσεις.

Μεθ΄ ὅ, ἐγένετο ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς τῇ συμμετοχῇ ἐκπροσώπων τῶν Φιλοπτώχων τῶν ἑκασταχοῦ Ἱ. Μητροπόλεων.

Αἱ ἐργασίαι ἤρχισαν μέ τό μήνυμα πού ἀπηύθυνε ἡ Α. Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἀγγλιστί, ὡμίλησαν δέ ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης, ἡ κυρία Maria Logus καί ἔλαβεν τόν λόγον καί ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν (βλ. ὁμιλίαν αὐτοῦ κατωτέρω) καθώς καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος.

Ἐνσυνεχείᾳ,ἐγένετοἐπίσκεψιςεἰςτόνχῶρονσυνεδριάσεωςτοῦΣυνδέσμουΧορωδιῶνκαίΜουσικῶν, ἐνῶτόἑσπέραςπαρετέθη δεῖπνονὑπόπαραγόντων τῆςΒοστώνηςεἰςπολυτελέςἑστιατόριον.

Τήν Δευτέραν, 2αν Ἰουλίου, μετά τήν ἐναρκτήριον προσευχήν, ἥν ἐτέλεσεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἤρχισαν αἱ ἐργασίαι τῆς 44ης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως.

Κατ΄ ἀρχήν, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Σοφοκλῆς, Συμπρόεδρος τῆς Κληρικολαϊκῆς καί καλωσόρισεν ἅπαντας τούς προσελθόντας.

Κατόπιν, ἀπηύθυναν χαιρετισμόν οἱ προσκληθέντες ἐπί τούτῳ Δήμαρχος τῆς Βοστώνης κ. Martin Walsh καί Nicholas Burns, διπλωμάτης καί καθηγητής Διπλωματίας καί Διεθνῶν Σχέσεων, διατελέσας Πρέσβυς τῶν ΗΠΑ εἰς Ἀθήνας.

Ἀκόμη ἐχηρέτησεν τήν Συνέλευσιν ἡ ΕὐγενεστάτῃκυρίαMaria Logus, ΠρόεδροςτῆςἘθνικῆςΦιλοπτώχουἈδελφότητος, ὁἘντιμολ. κ. ΓεώργιοςΤσαντῖκος, ἈντιπρόεδροςτοῦἈρχιεπισκοπικοῦΣυμβουλίου, ὁΣεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος, ὅ καί οἰκεῖος Ποιμενάρχης, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Ἀπόστολος (βλ. κατωτέρω ὁμιλία αὐτοῦ) καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος μέ κεντρικόν θέμα : “Πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι”(Μάρκ. 9,23), (βλ. ὁμιλία αὐτοῦ κατωτέρω).

Μετά τό δοθέν διάλειμμα διά σύντομον γεῦμα, συμφώνως πρό τό καταρτισθέν πρόγραμμα ἐπηκολούθησεν ἀνοικτή μακρά συζήτησις (Open Forum)διά τάς ὑπαρχούσας οἰκονομικάς ἐλλείψεις εἰς τά διάφορα ταμεῖα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, καί διά τήν μή περάτωσιν τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

Κατόπιν, οἱ Ἐκπρόσωποι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἔσχον μακράν συζήτησιν καί ἐζήτησαν διευκρινήσεις ἐκ τῶν ἁρμοδίων προσώπων ἐπί τῶν πασχόντων οἰκονομικῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς.

Τό βράδυ ἡ Πατριαρχική Ἀντιπροσωπεία ὁμοῦ μετά οἰκείου ποιμενάρχου ἐδείπνησεν εἰς τό κατάλυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

Τήν Τρίτην, 3ην Ἰουλίου, ἡ Πατριαρχική Ἀντιπροσωπεία ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου καί τῶν Σεβ. μελῶν τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου καί τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων παρεκάθησεν εἰς πρόγευμα πού παρέθεσεν ὁ Σύνδεσμος τῶν Ἱερέων, εἰς τό ὁποῖον ὁ Μητροπολίτης μας ἀπηύθυνεν νουθετήριαν ὁμιλίαν πρός τούς κληρικούς, σχετικῶς μέ τό τί εἶναι ἡ ἱερωσύνη καί τάς ὑποχρεώσεις τῶν κληρικῶν πρός τό πλήρωμα.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μητροπολίτης μας μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου περιηγήθη τόν χῶρον τῆς ἐκθέσεως ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν καθώς καί τμήματα τῶν μέσων γενικῆς ἐνημερώσεως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Μετά ταῦτα, κληρικοί καί λαϊκοί, ἅπαντες οἱ συμμετασχόντες εἰς τήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν μετέβησαν εἰς τήν Brooklyn Βοστώνης Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πρός περιήγησιν αὐτῆς ἐν τῇ ὁποίᾳ παρετέθη εἰς ἅπαντας ὑπαίθριον γεῦμα, μετά τήν λήξιν τοῦ ὁποίου ἐτελέσθη Τρισάγιον ἐπί τῶν ταφῶν αὐτῶν, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν Ἀμερικῆς Ἰακώβου, Σαράντα Ἐκκλησιῶν Σίλα καί Ἀβύδου Γερασίμου.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐγένετο ξενάγησις ἐν τῷ ναϋδρίῳ τῆς Σχολῆς, ἔνθα ὡμίλησεν ὁ Μητροπολίτης μας περί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ὅστις διετέλεσεν ἐπί 16ετίαν ἡγούμενος τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπου φιλοξενεῖται ἡ περίπυστος καί ἱστορική αὕτη Σχολή.

Κατόπιν, ὁ Ποιμενάρχης μας ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς, ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μητρόπολιν Βοστώνης, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου μετά πολλῆς ἐγκαρδιότητος καί ἀδελφικῆς ἀγάπης.

Τό ἑσπέρας ἐν τῷ ξενοδοχείῳἔνθα ἐπραγματοποιήθησαν αἱ ἐργασίαι τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως ἐδόθη συναυλία ἑλληνικῆς μουσικῆς μέ τραγούδια τοῦ β΄ἡμίσεος τοῦ Κ΄ αἰῶνος, ἥτις καί διήρκησεν μέχρι τό μεσονύκτιον.

Τήν Τετάρτην, 4ην τοῦ ἰδίου, ὁ Μητροπολίτης μας ὁμοῦ μετά τοῦ Μητροπολίτου Σηλυβρίας, ὡς Πατριαρχικοί Ἐκπρόσωποι, παρεκάθησαν εἰς παρετεθέν πρόγευμα ὑπό τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, κατά τό ὁποῖον ἀπενεμήθησαν τά βραβεῖα “Agape Award 2018” εἰς κυρίας τῆς Ἀδελφότητος, αἱ ὁποῖαι διεκρίθησαν εἰς τόν τομέα τῆς φιλανθρωπίας. Προσκληθείς εἰς τό βῆμα ὡμίλησεν πρός τήν ὁμήγυριν ὁ Μητροπολίτης μας, ὅστις ἀνεφέρθη εἰς τάς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητας πού ὑπῆρχαν καί εἰς τήν Πόλιν μας, τά καλά χρόνια ὅτε ἤκμαζε ἡ Ρωμηοσύνη καί εἰς τό θεάρεστον ἔργον τό ὁποῖον ἐπιτελοῦσαν αἱ κυρίαι αὐτῶν, ἅπασαι ἐθελόντριαι. Μάλιστα δέ ἐτόνισεν ὅτι αἱ Ἀδελφότητες, ἱδρύθησαν ἐπί τῆς εὐκλεοῦς πατριαρχείας τοῦ ἀοιδήμου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου καί ὅτι ἀρκεταί ἐξ΄αὐτῶν συνεχίζουν καί σήμερον τήν δράσιν των.

Ὁ Μητροπολίτης μας ἐξέφρασε τά συγχαρητήρια καί τάς εὐχαριστίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τῆς Ἀδελφότητος ἐπιτελούμενον σπουδαῖον χριστιανικόν καί κοινωνικόν ἔργον καί ἐτόνισεν τήν ἀξίαν καί σημασίαν τῆς κατ΄ ἔτος ἀποστελλομένης χρηματικῆς βοηθείας, ἡ ὁποία καί συμβάλλει εἰς τό ἐπιτελούμενον ὑπό τῆς Πνευματικῆς Διακονίας ἔργον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ὡμίλησαν, ὡσαύτως, αἱ Εὐγενεστάται κυρίαι Δέσποινα C. Kartson καί Μαρία Logus, Πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος.

Τήν ὅλην ἐκδήλωσιν κατέκλεισεν διά τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Γέρων Ἀμερικῆς Δημήτριος.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ἐτελέσθη Δοξολογία, ἐπί τῇ Ἐορτῇ τῆς 242ας Ἐπετείου τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἀμερικῆς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Δημητρίου καί ἐψάλησαν οἱ Ἐθνικοί Ὕμνοι τῶν ΗΠΑ καί Ἑλλάδος καθώς καί διάφορα πατριωτικά ἄσματα.

Τό ἀπόγευμα ἡ Πατριαρχική Ἀντιπροσωπεία παρηκολούθησεν τάς ἐργασίας τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Νεολαίας (YOUTH)καί τήν λίαν ἐνδιαφέρουσαν ὁμιλίαν τοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Χριστοφόρου, ἐπί τοῦ θέματος τῆς προστασίας, προσεγγίσεως καί ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν νέων.

Μετά ταῦτα, ἡ Πατριαρχική Ἀντιπροσωπεία, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐν Ἀμερικῇ “Τάγματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου”Ἐντιμολ. κυρίου Ἀντωνίου Λυμπεράκη, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετεῖχεν εἰς τήν παρατεθεῖσαν δεξίωσιν πρός τιμήν αὐτῆς. Κατ΄ αὐτήν ὁ Πρόεδρος ἐχαιρέτισε διά θερμῶν λόγων τήν παρουσίαν τῶν δύο ἐκ Φαναρίου Μητροπολιτῶν καί δι΄ αὐτῶν ὑπέβαλε τόν σεβασμόν καί τήν ἀφοσίωσιν τῶν ἐν Ἀμερικῇ Ἀρχόντων πρός τό σεπτόν πρόσωπον τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος καί τόν ἱερόν θεσμόν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Ἐν τέλει, ὡμίλησαν ἀμφότεροι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὁ μέν Μητροπολίτης μας εἰς τήν Ἑλληνικήν, ὁ δέ Μητροπολίτης Σηλυβρίας ἀγγλιστί. (κατώτερω ἴδε ὁμιλίαν τοῦ Μητροπολίτου μας).

Τό ἑσπέρας, ὁ Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος παρέθεσεν δεῖπνον εἰς παραθαλάσσιον ἑστιατόριον, ἐν τῷ ὁποίῳ παρεκάθησαν οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς, οἱ Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἱεράρχαι τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁ Πρωτοσύγκελλος καί ὁ Διάκονος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης, οἱ δύο Διάκονοι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς καί οἱ Ὑπεύθυνοι τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτης Basset καί Μιχαήλ Σοφοκλέους.

Τήν Πέμπτην, 5ην Ἰουλίου, τελευταία ἡμέρα τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως, διεξήχθη ἐν ὁλομελείᾳ συζήτησις ἐπί τῆς ὑποβληθείσης ἐκθέσεως τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Οἰκονομικῶν, ὡς καί τῶν καταρτισθέντων προϋπολογισμῶν τοῦ τρέχοντος ἔτους καί τῶν προσεχῶν ἐτῶν 2019 καί 2020 πρός ἐπικύρωσιν ὑπό τῆς Ὁλομελείας. Διά τήν κατάρτισιν ὅλων αὐτῶν κατά τάς παρελθούσας ἡμέρας Τρίτην καί Τετάρτην ἐγένετο μεγάλη συζήτησις καί πολύωρος ἐργασία.

Ἐν συνεχείᾳ, ἀνεγνώσθη ὑπό τῆς Εὐγενεστάτης κυρίας Εὐαγγελίας Σκούρτα ἡ ἔκθεσις τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος ἐπί τοῦ κατά πάντα ἀξιεπαίνου φιλανθρωπικοῦ ἔργου καί τῆς ἐν γένει μεγάλης κοινωνικῆς προσφορᾶς τῆς Ἀδελφότητος.

Μετά ταῦτα, ἀνεγνώσθησαν Ψηφίσματα-Εὐχαριστίας πρός τήν Α. Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, τήν Πατριαρχικήν Ἀντιπροσωπείαν, τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον καί τά μέλη τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, τούς διοργανωτάς τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως καί τήν “Ἡγεσίαν τῶν 100”, ἀνεγνώσθησαν ἀκόμη Ἀποφάσεις-Ψηφίσματα τῆς ΜΔ΄ Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως περί τοῦ ἐν Βοστώνῃ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, περί τῆς  ποιμαντικῆς ἐπιμορφώσεως καί ἐκπαιδεύσεως τῶν Κληρικῶν, τοῦ Συνδέσμου Συνταξιούχων Κληρικῶν καί περί τοῦ προσφάτως νομοθετηθέντος ὑπό τῆς Ἀμερικανικῆς Κυβερνήσεως Διατάγματος περί μεταναστῶν καί τοῦ ἐξ αὐτοῦ ἀνακύψαντος προβλήματος τοῦ χωρισμοῦ παίδων ἐκ τῶν γονέων αὐτῶν, καθώς καί τά ψηφίσματα τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος τῶν Ἀρχόντων περί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Τό ἑσπέρας παρετέθη τό ἐπίσημον δεῖπνον ἐπί τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ ξενοδοχείου, ἔνθα καί ἔλαβον μέρος αὗται, καθ΄ ἥν προεβλήθη ταινία περί τῆς ἐν Βοστώνῃ συνελθούσης πρό τριακονταετίας (1988) Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως.

Κατά τήν διάρκειαν τοῦ γεύματος ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος, ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν κ. Ἀπόστολος (ἴδε κατωτέρω τήν ὁμιλίαν αὐτοῦ), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας  κ.  Μάξιμος, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιος Εὐθυμίου, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Βοστώνῃ, ἡ Εὐγενεστάτῃ κυρία Μαρία Logus,  Πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Καστρίνσιοςτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κύριος Ἀθανάσιος Ἀντωνόπουλος, Ἐπίτιμος Συμπρόεδρος τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως, ὁ Ἐντιμ. κύριος Παναγιώτης Basset, Συμπρόεδρος τῆς Κληρικολαϊκῆς, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων  Νοτάριοςκύριος Ἀργύριος Βασιλείου, Πρόεδρος τῆς Ἡγεσίας τῶν 100 καί κατέκλεισεν τήν ὅλην ἐκδήλωσιν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Γέρων Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος.

Τήν ἑπόμενην, Παρασκευήν, 6ην Ἰουλίου, τελευταίαν ἡμέραν τῆς ἐκεῖ παραμονῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας, ὅπως εἶχε προγραμματισθῆ “Τό Τάγμα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου”τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Ἀμερικῆς, τό ὁποῖον τελεῖ ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμολ. Δρος Ἀντωνίου Λυμπεράκη, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παρέθεσεν γεῦμα εἰς πολυτελές ἑστιατόριον πρός τιμήν τῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας. Τό Τάγμα τοῦτον εἶχεν σπεύσει πρό τινός νά συμπαρασταθῇ τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν εἰς τάς ἀπρεπεῖς καί ἀνοικείους ὕβρεις τοῦ Εὐσταθίου Βαλιώτη, ὁμογενοῦς τραπεζίτου ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ.

Εἰς τό γεῦμα παρεκάθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πιττσβούργου κ. Σάββας, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρος Καρλοῦτσος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου μετά τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν.

Ἡ ἐπικρατήσασα ἀτμόσφαιρα ὑπῆρξεν οἰκογενειακή καί ἐγκάρδιος. Ἀπηύθυναν λόγους καταλλήλους τῇ περιστάσει ὁ Πρόεδρος τῶν Ὀφφικιαλίων Δρ. Ἀντώνιος Λυμπεράκης, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας (ἴδε κατωτέρω τήν ὁμιλίαν τοῦ Ποιμενάρχου μας) καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς.

Τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας οἱ Ἐκπρόσωποι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς κυρίου Παντελεήμονος Παπαδοπούλου προπέμφθησαν ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου Βοστώνης, ἵνα ἐπιστρέψουσιν εἰς τά ἴδια, μέσῳ Φρανκφούρτης.

Οὕτως ἐπερατώθη ἡ ἐκπροσώπησις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐν τῇ ΜΔ΄ Κληρικολαϊκῇ Συνελεύσει ὑπό τῶν δύο Ἱεραρχῶν αὐτῆς.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΔ΄ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

(ΒΟΣΤΩΝΗ, 1/7/2018) 

 

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφὲ Γέρον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριε,

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἐρίτιμος κυρία Πρόεδρε τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν,

Ἐρίτιμοι κυρίαι, μέλη τῶν ἐπὶ μέρους Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,

 

Δίπλα στὸν ἱερὸν σύλλογον τῶν ἁγίων Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρχεν ἀπ’ ἀρχῆς τῆς δημοσίας δράσεώς Του καὶ ἡ σεμνὴ χορεία τῶν ἁγίων Μαθητριῶν Του. Μὲ πρώτη τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, σεβάσμια πρόσωπα ὅπως ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ Μαρία τοῦ Κλωπᾶ, ἡ Ἰωάννα, ἡ Σαλώμη καὶ πολλὲς ἄλλες, ἀκολουθοῦσαν τὸν Διδάσκαλο καὶ τοὺς Μαθητὰς καὶ προφανῶς διακονοῦσαν τὶς καθημερινὲς χρεῖες των γιὰ φαγητό, γιὰ καθαριότητα κ.λπ. Ἀργότερα ἔμειναν στὴν ἱστορία μὲ τὸ τιμητικὸν ὄνομα «Μυροφόρες». Λίγο κατόπιν, στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία, τὴν θέσι τῶν Μυροφόρων κατέλαβαν οἱ Διακόνισσες. Αὐτὲς ὑπῆρξαν ὁ κύριος βραχίων τῆς Ἐκκλησίας στὸ ἔργον τῆς φιλανθρωπίας, ἐνῷ συχνὰ ἀνελάμβαναν καὶ καθήκοντα διδακτικὰ στὸ ἔργον τῆς Κατηχήσεως, ἀκόμη καὶ κατώτερα λειτουργικά. Αὐτὲς ἦσαν πραγματικὲς ἡρωΐδες τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης. Ὀνόματα ὅπως τῆς Φοίβης, τῆς Ὀλυμπιάδος, τῆς Συλβίας, τῆς Πρόκλας, τῆς Σαβινιανῆς καὶ πολλῶν ἄλλων Διακονισσῶν κοσμοῦν τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ γυναίκα, μὲ ἄλλους λόγους, εἶχεν ἀπ’ ἀρχῆς ἐνεργὸ ρόλο στὸ ἔργον καὶ τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ κάμῃ λόγον καὶ διὰ τὶς Μοναχές, Ἀσκήτριες, Ἡγουμένες, Κοινοβιάρχισσες, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἄλλο κεφάλαιον, ποὺ δὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ αὐτό.

Στὴ σύγχρονη Ἐκκλησία, καὶ πολὺ πιὸ οὐσιαστικὰ στὶς ἐπαρχίες τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, ὅπως εἶναι καὶ ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς καὶ οἱ Μητροπόλεις τοῦ Νέου Κόσμου, ἡ γυναίκα ἀπὸ νωρὶς ἀνέλαβε, μὲ πολὺ ἐνθουσιασμό, ἐνεργὸ ρόλο στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, κυρίως μέσα ἀπὸ τὶς Φιλόπτωχες Ἀδελφότητες Κυριῶν. Συνεχίζοντας τὸ ἔργον τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Διακονισσῶν, ἀκούραστες, θυσιάζοντας πρόθυμα καὶ χρόνο καὶ χρῆμα, πλαισιώνουν τοὺς Ἱερεῖς καὶ τοὺς Ἐπισκόπους καὶ τρέχουν γιὰ νὰ συμπαρασταθοῦν μὲ ἀγάπη σὲ ἀσθενεῖς καὶ ἐμπερίστατους, γιὰ νὰ συλλέξουν χρήματα προκειμένου νὰ βοηθήσουν νὰ ξεχρτεωθοῦν οἱ ναοί, νὰ ἐξοπλισθοῦν μὲ τὰ ἀναγκαῖα τῆς λάτρείας, νὰ διακοσμηθοῦν κ.λπ. Τρέχουν γιὰ τὰ Σχολεῖα καὶ γιὰ τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο, γιὰ τὰ εὐαγῆ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα τῆς Ὁμογενείας. Τρέχουν γιὰ τὰ μικρὰ παιδιά, γιὰ τοὺς γέροντες, γιὰ ὅλους! Γιὰ τὴν οἰκονομικὴ συνδρομὴ τῆς Κοινότητος, τῆς Μητροπόλεως, τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς! Γιὰ τὴν διοργάνωσι κοινωνικῶν, φιλανθρωπικῶν, φιλεκπαιδευτικῶν καὶ πατριωτικῶν ἐκδηλώσεων. Σὰν μέλισσες, ἤ μᾶλλον σὰν ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ! Καὶ ὅταν λέγω τρέχουν, ἐννοῶ τρέχετε! Γιατὶ ἐσεῖς εἶσθε αὐτές, ὅσον ἀφορᾶ στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ τὶς Μητροπόλεις τῆς Ἀμερικῆς! Καὶ σὲ σᾶς προσφέρω αὐτὴν τὴν στιγμὴν τὴν ἀναγνώρισι, τὸν ἔπαινο καὶ τὸν κότινον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, συμπληρῶν ἀπὸ μέρους μου καὶ ἀπὸ μέρους τοῦ ἀδελφοῦ Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου ὅσα διὰ τοῦ σεπτοῦ Μηνύματός του ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς ἡμῶν Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐν ἐκτιμήσει βαθείᾳ καὶ πολλῇ πατρικῇ στοργῇ καὶ ἀγάπῃ σᾶς ἐπέστειλε. Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔχει καὶ αὐτὴ γευθῇ κατ’ ἐπανάληψιν τοὺς καρποὺς τῆς φιλοτιμίας καὶ φιλογενείας σας καὶ τῆς πρὸς Αὐτὴν φιλοστόργου συμπαραστάσεώς σας εἰς τὰς ἀνάγκας της. Ἔχετε πάντοτε τὸ θερμὸν Εὐχαριστῶ!Μας.

 

Ἀλλ’ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον θὰ ἤθελα ἐν ἀγάπῃ νὰ ὑπογραμμίσω εἶναι ἡ ἀνάγκη νὰ νιώθετε ὅτι ὁ σύνδεσμος τῆς τοπικῆς σας Ἐκκλησίας μὲ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον δὲν εἶναι μόνον κανονικῆς φύσεως (εἶσθε μία ἀπὸ τὶς εὐλογημένες Ἐπαρχίες τοῦ Θρόνου, ἡ πλέον περίβλεπτος καὶ ἀνθηρά), ἀλλὰ κυρίως ὀντολογικῆς. Εἶσθε ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς τοῦ Φαναρίου! Εἴμεθα κύτταρα καὶ μέλη τοῦ ἰδίου σώματος. Ὁ Πατριάρχης δὲν εἶναι τόσον ἕνας διοικητικὸς προϊστάμενος ὅσον ὁ Πατέρας ὅλων μας. Ὁ φιλόστοργος Πατέρας ποὺ ἡμέρα καὶ νύκτα σᾶς σκέπτεται, ἀγωνιᾶ γιὰ σᾶς, προσεύχεται γιὰ σᾶς καὶ τὰ παιδιά σας, τὸν ἀπασχολεῖ ἀνύστακτα τὸ καλῶς ἔχειν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν Μητροπόλεων, τῶν Κοινοτήτων καὶ τῶν Ἱδρυμάτων σας, ἡ πρόοδός σας ἡ ἐκκλησιαστική, ἡ πνευματική, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐκπαιδευτικὴ καὶ κοινωνική. Νὰ τὸ γνωρίζετε αὐτὸ καὶ νὰ προσεύχεσθερ καὶ σεῖς γιὰ τὸν Πατριάρχη μας, γιὰ τοὺς ἁγίους Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς λοιποὺς συνεργάτες ποὺ τὸν περιβάλλουν καὶ κρατοῦν ὅλοι μαζὶ ἀναμμένο τὸ Φανάρι τῆς Πίστεως, τῆς Ὀρθοδόξου καὶ σωζούσης Πίστεως, τὸ Φανάρι τῆς εὐγενείας καὶ τῆς ἀρχοντιᾶς τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, τὸ Φανάρι τῆς πρώτης εὐθύνης τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Κρατῆστε ὅσα παρελάβατε ἀπὸ τοὺς πατέρες σας καὶ ὅσα σᾶς ἐδίδαξε καὶ σᾶς διδάσκει ἡ Ἐκκλησία. Καὶ μεταδώσατέ τα στὰ παιδιά σας καὶ στὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν σας. Καὶ μάθετέ τα νὰ εἶναι ὑπερήφανα ποὺ εἶναι τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι Ἑλληνοαμερικανόπουλα, ποὺ εἶναι κάτω ἀπὸ τὴν προστασία τοῦ Δικεφάλου Ἀετοῦ τοῦ πανσεβάσμιου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου.

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογῇ πλουσίως στὸν πνευματικό σας ἀγῶνα καὶ σὲ ὅσα ἀγαθὰ ὑπὲρ τοῦ συνανθρώπου, ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὑπὲρ τῆς Ὁμογενείας πράσσετε. Ἡ Παναγία μας νὰ σᾶς κρατᾶ σφικτὰ στὴν ἀγκαλιά Της ὅλες τὶς ἡμέρες καὶ ὧρες τῆς ζωῆς σας!

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΜΔ΄ ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ  ΑΜΕΡΙΚΗΣ

(ΒΟΣΤΩΝΗ, 2-7-2018)

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Γέρον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριε,

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

Εὐλαβές Πρεσβυτέριον,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφικκιάλιοι τοῦ “Τάγματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου”,τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου,

Ἀγαπητοὶ σύνεδροι,

 

Μὲ αἰσθήματα εἰλικρινοῦς χαρᾶς καὶ συγκνήσεως εὑρίσκομαι ἀνάμεσά σας, ὁμοῦ μετὰ τοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατόπιν σεπτῆς Πατριαρχικῆς ἐντολῆς, ἐκ προσώπου τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος καὶ τοῦ πανσέπτου Ἀποστολικοῦ καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τὸν ὁποῖον ὅλοι ἔχομεν τὴν μεγάλην εὐλογίαν καὶ τιμὴν νὰ ἀνήκωμεν.

Ἡ φωνὴ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας πρὸς τὰ ἐν Ἀμερικῇ λίαν προσφιλῆ τέκνα της ἠκούσθη ἀπὸ τὸ σεπτὸν Μήνυμα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος. Καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ φωνὴ αὐτὴ ἔφθασε μέχρι τὰ μύχια τῆς καρδίας σας. Ὑπογραμμίζω τὸν χαρακτηρισμὸ λίαν προσφιλῆ. Ἔτσι σᾶς αἰσθανόμεθα ὅλοι, ἀπὸ τοῦ Πατριάρχου μέχρι καὶ τοῦ τελευταίου μέλους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου. Ὅλους σας. Ἱεράρχας, Πρεσβυτέρους, Διακόνους, Μοναχοὺς καὶ Μοναχάς, Κοινοτάρχας, στελέχη τῶν Κοινοτήτων, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου, τῶν Σχολείων, τῶν Ὀργανισμῶν καὶ τῶν εὐαγῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ὁμογενείας, Προσευχόμεθα καθημερινῶς δι’ ὅλους σας. Πόθος καὶ διακαὴς ἐπιθυμία μας εἶναι νὰ εἶστε πάντοτε στερεοὶ εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν καὶ Παράδοσίν μας, νὰ ζῆτε ἔντονον μυστηριακὴν ζωήν, ἡνωμένοι γύρω ἀπὸ τοὺς κανονικοὺς Ποιμένας σας, προκόπτοντες εἰς ἀρετὴν καὶ εἰς κάθε ἔργον καλόν, προοδεύοντες καθημερινῶς ἐντὸς τῆς μεγάλης Ἀμερικανικῆς Συμπολιτείας, σεβόμενοι καὶ τοὺς δύο ἄξονας τῆς ὑποστάσεώς σας. Καὶ τὸν Ἑλληνορθόδοξον καὶ τὸν Ἀμερικανικόν. Αἱ Η.Π.Α. εἶναι ἕνα μέγα κράτος εἰς τὸ ὁποῖον συνυπάρχουν ἑκατοντάδες θρησκευτικῶν καὶ ἐθνικῶν παραδόσεων. Εἶναι ἕνα μέγα ἀνθρώπινον ψηφιδωτόν. Νὰ ἐνθυμεῖσθε ὅτι κάθε ψηφίδα ἔχει τὴν μοναδικὴν θέσιν της καὶ τὴν ἀξίαν της. Ἡ δική σας θέσις, σπουδαία ἄλλωστε ἀφ’ ἑαυτῆς, λόγῳ τῆς ἀνεκτιμήτου ἑλληνικῆς πολιτιστικῆς συνεισφορᾶς εἰς τὴν οἰκουμένην ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καὶ σήμερον καὶ λόγῳ τῆς ἱστορίας τὴν ὁποίαν ἔγραψαν ἐδῶ οἱ πρωτοπόροι Ἕλληνες, προκόψαντες πολλαχῶς καὶ ἐπιβληθέντες εἰς τὴν ἀμερικανικὴν κοινωνίαν, διασφαλίζεται καὶ ἰσχυροποιεῖται ἀπὸ τὴν Πίστιν, ὅπως ἄλλωστε σημειώνει καὶ τὸ σύνθημα τῆς Κληρικολαϊκῆς σας αὐτῆς Συνελεύσεως. Ὅμως αὐτὴν τὴν Πίστιν ἐγγυᾶται, καλλιεργεῖ, ἀναπτύσσει εἰς βάθος καὶ ὕψος γνησιότητος καὶ ἀληθείας, τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον. Αὐτὸς ὁ ἅγιος θεσμὸς ποὺ ἐπαγρυπνεῖ φιλόστοργα καὶ μὲ βαθύτατο αἴσθημα εὐθύνης ὑπὲρ ὅλων ἡμῶν. Ἡ μαρτυρικὴ καὶ σεβασμία Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, πέραν τῆς αὐτοδικαίου Οἰκουμενικότητός της, εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Γένους! Εἶναι ἡ Μητέρα σας καὶ Μητέρα ὅλων μας! Ὁ Πατριάρχης μας ἀποκαλεῖται καὶ Πατριάρχης τοῦ Γένους! Αὐτὸς εἶναι ἡ συνισταμένη τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐθύνης γιὰ ὅλους ὅσοι λατρεύουν τὸν Θεὸν «ἀνατολικῶς καὶ Ὀρθοδόξως», κατὰ τὴν ἔκφρασιν τοῦ Μακρυγιάννη. Ἑπομένως ὁ ζωνταντὸς σύνδεσμος μὲ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ τὸν Πατριάρχην ἀποτελεῖ ἐγγύησιν αὐθεντικότητος, ἑνότητος καὶ πάσης συναφοῦς εὐλογίας. Τὸ εὐσεβὲς ποίμνιον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καὶ τῶν ἐπὶ μέρους Μητροπόλεων, σύγκειται ἀπὸ πιστοὺς προερχομένους ἀπὸ κάθε γωνίαν καὶ παράδοσιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ διαφόρους ἐθνικάς οντότητας. Ἀσφαλῶς, ὅπως παντοῦ, θὰ ὑπάρχουν διαφοραὶ νοοτροπίας, ἀντιλήψεων, πολιτικῶν ἰδεῶν ἤ καὶ κοινωνικῶν ἀκόμη τοποθετήσεων. Αἱ φυγόκεντροι δυνάμεις ἀπὸ πουθενὰ δὲν ἀπουσιάζουν. Ὅμως τὸ Πατριαρχεῖον μας εἶναι ἡ μεγάλη κεντρομόλος δύναμις, ἡ ὁποία ἐνισχύει, διαφυλάσσει καὶ ἐγγυᾶται τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως ἐν τῶ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης, ἐπάνω εἰς τὴν Πέτραν τῆς Ἀληθείας, ποὺ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Μὲ αὐτὰς τὰς ταπεινὰς προσωπικάς μου σκέψεις σᾶς παρακαλῶ καὶ προτρέπω ἀδελφικῶς καὶ πατρικῶς, ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ αἰσθάνεσθε ἀσφαλεῖς, εὐλογημένοι καὶ ὑπερήφανοι ποὺ ἀνήκετε εἰς τὴν μεγάλην καὶ ἁγίαν πνευματικὴν οἰκογένειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ κρατῆτε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ καὶ νὰ ἐνισχύετε καθημερινῶς μὲ κάθε εὐσεβῆ τρόπον τὸν μετ’ αὐτοῦ σύνδεσμον καὶ τὴν συνάφειαν. Ἡ καρδία σας νὰ χτυπᾶ εἰς τὸ ταπεινὸν Φανάρι, γνωρίζοντας ὅτι τὸ Φανάρι καθημερινῶς ἐξακτινώνει τὸ φῶς τῆς στοργῆς καὶ ὀφειλετικῆς μερίμνης του μέχρι Νέας Ὑόρκης καὶ Βοστώνης καὶ Σικάγου καὶ Ἀτλάντας καὶ Ἁγίου Φραγκίσκου καὶ κάθε γωνίας τῆς μεγάλης αὐτῆς Χώρας, ὅπου ὑπάρχει ἀναμμένο καὶ τὸ πλέον ταπεινὸ κανδηλάκι τῆς Ὀρθοδόξου εὐσεβείας, ὅπου ἀναπαύονται τὰ λείψανα καὶ τοῦ τελευταίου Ἑλληνορθοδόξου πιστοῦ!

Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογῇ τὴν Ἀμερικήν! Ὁ Θεὸς νὰ σὠζῃ τὴν ἐνταῦθα Ἐκκλησίαν Του! Ὁ Θεὸς νὰ προστατεύῃ, νὰ διαφυλάττῃ, νὰ φωτίζῃ καὶ νὰ ἁγιάζῃ πάντας ὑμᾶς!

Κεντρική ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου

στή 44η Διετῆ Κληρικολαϊκή Συνέλευση

 Ὅλα εἶναι δυνατά γι’αὐτόν πού πιστεύει στόν Χριστό
(πρβλ. Μᾶρκ., 9:23)

Δόξα τῇ ἁγίᾳ καί ὁμοουσίω και ζωοποιῷ καί ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, πάντοτε, νῦν καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

 

 1. Μέ αὐτή τήν ἔκφραση δοξολογίας καί εὐγνωμοσύνης πρός τόν Θεό, συγκεντρωθήκαμε καί πάλι γιά τή 44ηΔιετῆ Κληρικολαϊκή Συνέλευσή μας. Ἑστιάζουμε  τήν προσευχή μας στό θέμα αὐτῆς τῆς συνελεύσεως, τό ὁποῖο εἶναι, Ὅλα εἶναι δυνατά γι’αὐτόν πού πιστεύει στόν Χριστό, καθώς προετοιμαζόμεθα νά ἀντιμετωπίσουμε τίς προκλήσεις πού βιώνουμε ὡς Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία στήν Ἀμερική, ὡς Ἐπαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στή Δύση. Τό θέμα μας βασίζεται στούς λόγους τοῦ Κυρίου εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι (Μᾶρκ. 9:23), ὁ Ὁποῖος μάλιστα πρόσθεσε, ἀμήν, ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐάν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ· μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ καί μεταβήσεται καί οὐδέν ἀδυνατήσει ὑμῖν (Ματθ. 17:20-21).

Στίς προηγούμενες Κληρικολαϊκές Συνελεύσεις μας ἀπό τό 2000 καί ἐντεῦθεν συγκεντρωθήκαμε στήν Φιλαδέλφεια καί κατόπιν διαδοχικά στό Λός Ἄντζελες, Νέα Ὑόρκη, Νάσβιλ, Οὐάσινγκτον, Ἀτλάντα, Φοίνικα, Φιλαδέλφεια, Νάσβιλ καί τώρα στήν Βοστώνη, μιά πόλη Παιδείας καί Δημοκρατίας.

Ἐκφράζουμε ἐπίσης τίς ὁλοκάρδιες εὐχαριστίες μας στόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαῖο γιά τή θερμή ἀγάπη του καί τίς ἄφθονες εὐλογίες του, γιά τό ἐμπνευσμένο μήνυμά του τό ὁποῖο μόλις ἀκούσαμε καί γιά τήν ἀποστολή τῶν διακεκριμένων Ἱεραρχῶν: Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου καί Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου ὡς ἐκπροσώπων του σέ αὐτή τήν συνέλευση. Ἀξίζουν ἐπίσης θερμότατες εὐχαριστίες στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βοστώνης κ. Μεθόδιο, τόν γενναιόδωρο οἰκοδεσπότη τῆς παρούσης 44ης Συνελεύσεως καί στούς ἀνθρώπους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς του πού προσφέρουν τήν ὑπέροχη αὐτή φιλοξενία.

 1. Στήν περίοδο πού μεσολάβησε μεταξύ τῆς τελευταίας Συνελεύσεώς μας στό Νάσβιλ το 2016 ἕως καί σήμερα ἔλαβαν χώρα πολλά γεγονότα ἄξια μνημονεύσεως, ἀλλά ἐπιτρέψατε εἰς ἐμέ, λόγω συντομίας χρόνου, νά περιορισθῶ πρῶτον στήν ἀναφορά σέ ἀδελφούς καί ἀδελφές ἐν Κυρίῳ πού ἐξεδήμησαν εἰς Κύριον αὐτή τήν περίοδο.

Βιώσαμε τήν ἀπώλεια τριῶν ἐξεχόντων Ἱεραρχῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, ἤτοι τοῦ Μητροπολίτου Σικάγου Ἰακώβου καί τοῦ Μητροπολίτου Μελόης Φιλοθέου ἐνῶ πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἀπεβίωσε καί ὁ Ἐπίσκοπος Κατάνης Ἰάκωβος. Ἐπιπροσθέτως ἀπεβίωσαν 29 ἱερεῖς και 24 πρεσβυτέρες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας. Ἐπίσης ἀντιμετωπίσαμε τήν ἀπώλεια μεγάλου ἀριθμοῦ μελῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν ὀργανώσεων τά ὁποῖα μετέστησαν ἀπό τήν στρατευμένη στήν  Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία. Ἔτσι, ἔχουμε 4 μέλη ἀπό τό Ἐθνικό Συμβούλιο Κυριῶν Φιλοπτώχου, 53 μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100 καί 61 Ἄρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ Τάγματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου. Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν. Εἴθε νά ἀναπαύονται ἐν εἰρήνῃ καί οὐρανίᾳ χαρᾷ, μετά ἁγίων καί δικαίων.

Κατά τήν ἴδια χρονική περίοδο, εἴχαμε τήν εὐλογία τῆς ἐκλογῆς τοῦ Νέου Μητροπολίτου Σικάγου στό πρόσωπο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ναθαναήλ Συμεωνίδη. Ἐπιπλέον ἔγιναν χειροτονίες διακόνων καί πρεσβυτέρων. Εἴχαμε 30 χειροτονίες διακόνων καί 35 χειροτονίες πρεσβυτέρων. Κατά τήν ἴδια χρονική περίοδο συνταξιοδοτήθηκαν 16 ἱερεῖς  μας, 12 κληρικοί ἐντάχθηκαν στήν Ἀρχιεπισκοπή μας ἀπό διάφορες δικαιοδοσίες καί 8 κληρικοί ἔλαβαν ἀπολυτήρια.

 1. Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, τό κύριο γεγονός τό ὁποῖο συνέβη τήν περίοδο αὐτή ὑπῆρξαν οἱ δυσκολίες καί τά προβλήματα στήν Ἀρχιεπισκοπή καί στήν οἰκοδόμηση τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Ἐθνικοῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Παγκόσμιο Ἐμπορικό Κέντρο.

Ἐργαζόμεθα ἀπό κοινοῦ καί ἁρμονικά στήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξο Ἀρχιεπισκοπή μας ἐπί σχεδόν 20 ἔτη. Στή διάρκεια αὐτῶν τῶν ἐτῶν, καί στήν ἐκτέλεση τοῦ ἱεροῦ ἔργου μας ἔχουμε βιώσει χαρά, ἀγάπη, ἁρμονία, ἐπιτεύγματα καί ὁμόνοια, ἀλλά ἐπίσης λύπη, δυσκολία, ἀπομάκρυνση καί ἀπάθεια. Ὡς μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ (Α΄Κορ. 12:27), ἐργασθήκαμε μέ εἰλικρινῆ ἀφοσίωση μέ σκοπό τήν προαγωγή τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως στήν Ἀμερική, καθώς καί τῶν παγκοσμίων ἀξιῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παραδόσεως. Ἔχουμε ἐπίσης τήν μοναδική τιμή νά ἀποτελοῦμε τήν ζωντανή καί δυναμική παρουσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου στό Δυτικό Ἡμισφαίριο. Στό ἴδιο αὐτό χρονικό διάστημα, μέ εὐγνωμοσύνη διαπιστώσαμε τό γεγονός ὅτι ἔχει σημειωθῇ μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ σημαντική καί ἀποδεδειγμένη πρόοδος σέ πολλούς τομεῖς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας.

Παρουσιάσθηκαν ὅμως, ἀπό τήν 43η Κληροκολαϊκή Συνέλευση τό 2016 στό Νάσβιλ καί μετά, ἀπροσδόκητες σοβαρές οἰκονομικές δυσκολίες καί προβλήματα,  καί ὀργανωτικές ἀνεπάρκειες γιά τίς ὁποῖες εἰλικρινῶς καί βαθύτατα λυπούμεθα. Δι’ ἐμέ προσωπικῶς, ὡς Ἀρχιεπίσκοπο, μετά ἀπό 19 χρόνια ὑπηρεσίας μου ἐδῶ, καί γιά ὁλόκληρο τό πλήρωμα τῶν πιστῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, αὐτή ἡ θλιβερή κατάσταση προκάλεσε ἀληθινά ἀφόρητο πόνο. Αὐτός ὁ πόνος προῆλθε ἀπό τό γεγονός ὅτι παρά τίς εἰλικρινεῖς καί ἀνιδιοτελεῖς ὑπηρεσίες πολλῶν ἀνθρώπων αἰφνιδίως βρεθήκαμε νά ἀντιμετωπίζουμε μιά ἀπειλητική καί ἰδιαζόντως δύσκολη καί ἀληθινά ἀπαράδεκτη κατάσταση. Λυποῦμαι εἰλικρινά καί βαθειά γιά τήν ἀπογοήτευση, τήν λύπη, τήν ἀπόγνωση καί τόν πόνο πού αὐτή ἡ δύσκολη κατάσταση προκάλεσε στόν καθένα καί σέ ὅλα τά μέλη τῆς πολύτιμης καί ἀγαπημένης μας Ἀρχιεπισκοπῆς. Καί ἐξακολουθῶ νά ἀρνοῦμαι νά ἀποδεχθῶ καί νά δικαιολογήσω τήν παύση τῶν ἐργασιῶν στόν Ἅγιο Νικόλαο. Τό νά σταματήσῃ ἡ ἀνέγερση μιᾶς ἐκκλησίας, ἀληθῶς μνημειώδους καί ἰδιαιτέρου παγκοσμίου συμβολισμοῦ γιά τήν Ὀρθοδοξία, ὅπως εἶναι ὁ Ἁγιος Νικόλαος στό Σημεῖο Μηδέν, εἶναι πραγματικά ἀδιανόητο. Τραγικῶς, αὐτό τό ἀδιανόητο συνέβη.

 1. Ἀντιμετωπίζοντας αὐτή τήν κατάσταση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, ἀρχίσαμε ἀμέσως νά λαμβάνουμε κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Τό πιό σημαντικό μεταξύ αὐτῶν ἦτο ἕνας πλήρης καί εἰς βάθος ἔλεγχος ἀπό εἰδικές ἐξωτερικές ἐταιρεῖες τῶν οἰκονομικῶν καί τῶν πρακτικῶν διοικήσεως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἰδιαιτέρως δέ τῶν οἰκονομικῶν τῶν σχετικῶν μέ τίς δραστηριότητες ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν μέτρων, ἔχουμε ἤδη παρατηρήσει -καί συνεχίζουμε νά βλέπουμε- θετικά ἀποτελέσματα, πού δημιουργοῦν ἔτσι καλύτερες προοπτικές γιά μελλοντικές ἐξελίξεις. Ἕνα πολύ σημαντικό μέρος γιά τή διόρθωση τῶν προηγουμένων ἀνεπαρκειῶνκαί ἐλλειμάτων, εἶναι ἡ πολύ καλύτερη ρύθμιση καί συστημική ἐνδυνάμωση τῆς διοικητικῆς καί οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Θά ἀφιερώσουμε εἰδικό χρόνο γιά νά συζητήσουμε ὅλα τά σχετικά ζητήματα στήν γενική συνάντηση (Forum) πού θά ἀκολουθήσῃ αὐτό τό ἀπόγευμα.

Πρίν ὅμως ἀπό αὐτό, θά ἤθελα νά ἐκφράσω δημοσίως τήν εὐγνωμοσύνη μου στά μέλη τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου μας, στούς Μητροπολῖτες καί λαϊκούς μας, καί ἰδιαιτέρως, στούς ἀξιωματούχους τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου. Προσέφεραν ἐξαίρετο ἔργο διαθέτοντας τεράστιο ἀριθμό ἡμερησίων καί νυκτερινῶν ὡρῶν γιά νά διασφαλίσουν τήν ἐγκαθίδρυση καταλλήλων διαδικασιῶν καί μέτρων. Θεωρῶ καθῆκον μου στό σημεῖο αὐτό νά ἀναφέρω τούς τρεῖς ἀξιωματούχους τοῦ Συμβουλίου, δηλ. τόν Ἀντιπρόεδρο Ἄρχοντα Γεώργιο Τσαντίκο, τόν Ταμία Ἄρχοντα Μιχαήλ Ψαρρό καί τήν Γραμματέα Δρ. CathyΜπουφίδου Walsh. Ἐκτός τῶν τριῶν αὐτῶν, εἰλικρινά εὐχαριστήρια ὀφείλονται στήν Οἰκονομική Ἐπιτροπή τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου, τῆς ὁποίας πρόεδρος  εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος και συμπρόεδρος ὁ Ἄρχων LouKircos, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τήν διαρκῆ συνδρομή τῆς εἰδικῆς σέ θέματα διοικήσεως καί οἰκονομικοῦ ἐλέγχου κας. ElaineAllen, τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας Ἐπισκόπου Φασιανῆς Ἀντωνίου, καί τοῦ ἐκτελεστικοῦ οἰκονομικοῦ διευθυντοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας πατρός Σωτηρίου Baroody. Βαθύτατη εὐγνωμοσύνη ὀφείλεται καί σέ σᾶς κληρικούς καί λαϊκούς, πού ἐπροσωπεῖτε ὅλες τίς ἐνορίες μας. Παρά τήν κακοήθη προπαγάνδα ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας μέ σκοπό νά προκαλέσουν τήν διακοπή τῆς κανονικῆς εἰσφορᾶς σας πρός τήν Ἀρχιεπισκοπή, ἐσεῖς ὄχι μόνο συνεχίζετε νά προσφέρετε τήν κανονική εἰσφορά σας ἀλλά ἕνας ἱκανός ἀριθμός ἀπό σᾶς ἐκάλυψε μερικῶς ἤ πλήρως προκαταβολικῶς τήν εἰσφορά γιά ὁλόκληρο τό ἔτος 2018. Αὐτή ἡ θαυμαστή ἀφοσίωση ἀποκαλύπτει τήν ὑψηλή ποιότητα ἀνθρωπισμοῦ καί πίστεως τῶν ἀνθρώπων μας, ὅπως εἶσθε ἐσεῖς, ἡ ὁποία ριζικά διαφέρει ἀπό τήν ἀποστασιοποίηση, τήν ἀπάθεια ἀκόμη καί ἐχθρότητα τήν ὁποία ἐκφράζουν ὁρισμένα ἄτομα. Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης τούς πολυαρίθμους ἀνθρώπους πού προσέφεραν τίς ἀνιδιοτελεῖς καί συνεχεῖς ὑπηρεσίες τους γιά τήν οἰκοδόμηση τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Παγκόσμιο Κέντρο Ἐμπορίου.

Ἔχοντας ὑπ’ὄψιν τήν εἰκόνα αὐτοῦ πού συνέβη καί τά ληφθέντα εἰδικά μέτρα γιά τήν διόρθωση τῆς καταστάσεως, ἄς προχωρήσουμε τώρα στήν ἀναφορά τῶν προκλήσεων τίς ὁποῖες ἀντιμετωπίζουμε, καθώς συνεχίζουμε τήν ἱερά ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου παρουσίας καί μαρτυρίας μας στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες.

 1. Οἱ προκλήσεις δέν εἶναι ἄγνωστες στήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐκκλησία. Παρακαλῶ να θυμηθῆτε τί συνέβη στήν Ἀρχαία Ἐκκλησία στό ξεκίνημά της. Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί στήν Ἀποστολική περίοδο ἀποτελοῦσαν μειονότητα τῆς μειονότητος στήν ἐποχή των καί στόν τότε κόσμο. Ὑπῆρχαν μόνο οἱ 12 Ἀπόστολοι μέ ἕνα μικρό ἀριθμό πιστῶν. Δέν διέθεταν σχολεῖα ή θεολογικές σχολές ὅπως συνέβαινε μέ τόν σύγχρονο τότε Ἰουδαϊσμό. Δέν διέθεταν ἰσχυρά οἰκονομικά ἐφόδια. Ἀντιμετώπισαν, σχεδόν ἀμέσως, διωγμό. Γιά τούς πρώτους τρεῖς αἰῶνες, οἱ πρῶτοι Χριστιανοί δέν ἀντιμετώπισαν μόνο τήν πραγματικότητα τῶν διωγμῶν, ἀλλά καί τήν πρόκληση τῆς ὑπερβάσεως τῆς ἀνάγκης των γιά ἐπιβίωση προκειμένου νά ἐπιτύχουν τήν ἀνάδειξη τοῦ Χριστιανισμοῦ σέ παγκόσμια θρησκεία μέ προορισμό τόν ἐναγκαλισμό ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος.

Ὅπως γνωρίζουμε, αὐτό πού ἀκολούθησε μετά ἀπό τούς πρώτους τρεῖς αἰῶνες, καί μέ τήν δυνατότητα πού δόθηκε στούς Χριστιανούς νά λατρεύουν ἐλεύθερα τήν πίστη των, ἦτο ἡ ἐκπληκτική ἐπέκταση τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἀλλά καί ἐδῶ, παρά τήν θαυμαστή πρόοδο, ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετώπισε σοβαρές προκλήσεις μέ τίς αἱρέσεις καί τά σχίσματα. Οἱ Οἰκουμενικές καί οἱ τοπικές Σύνοδοι, καθώς καί ὁ μοναδικός πλοῦτος τῶν κειμένων τῶν μεγάλων Πατέρων καί θεολόγων τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν εὔγλωττη μαρτυρία τοῦ μεγέθους καί τῆς σοβαρότητος τῶν προκλήσεων. Περιττό νά ἀναφέρουμε ὅτι οἱ διωγμοί ἐναντίων τῶν Χριστιανῶν ἀπετέλεσαν συχνό φαινόμενο μέσα στήν ἱστορία καί οἱ μάρτυρες ἔφθασαν στόν ἀπίστευτο ἀριθμό τῶν 30 ἑκατομμυρίων μόνο στή διάρκεια τοῦ 20οῦ αἰῶνος.

Ἐπειδή εἴμαστε ἀναπόσταστο κομμάτι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀντιμετωπίζουμε τώρα τό δικό μας μερίδιο προκλήσεων.

 1. Πρόκληση 1:Ἡ ἀδιάκοπη ἀλλαγή τῶν πάντων. Εἶναι πασίγνωστο ὅτι ἀλλαγές συνέβησαν σέ ὁλόκληρη τήν ἱστορία. Στή σημερινή ὅμως ἐποχή, δέν συμβαίνουν ἀλλαγές κάθε αἰώνα ἤ κάθε ἔτος, ἤ κάθε μήνα. Συμβαίνουν κάθε ὥρα. Ἡ ἐπικοινωνία, βασική λειτουργία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἔχει γίνῃ ὑπόθεση συνεχοῦς ἐξελίξεως ἠλεκτρονικῶν μέσων: ἡ ἀποστολή τηλεφωνικῶν μηνυμάτων (texting) ἔχει ἀντικαταστήσῃ τόν πλήρως ἐκπεφρασμένο διάλογο, ἡ γνώση καί οἱ πληροφορίες ἀποτελοῦν ἀντικείμενα τῶν ἠλεκτρονικῶν ἀναζητήσεων μέσῳ Google, Twitterκαί Facebook. Ὁ βαθμός τῆς ἀνεύθυνης, στρεβλωμένης καί παραποιημένης χρήσεως τῆς γλώσσης καί τῆς ἐπικοινωνίας ἔφθασε σέ τέτοιο σημεῖο ριζικῆς ἀλλαγῆς καί ἀποσυνδέσεως ἀπό τήν ἀλήθεια, ὥστε κοινωνιολόγοι καί ἱστορικοί νά λέγουν ὅτι ἔχουμε εἰσέλθει σέ μιά νέα ἐποχή, τήν ἐποχή μετά τήν ἀλήθεια (post-truth). Βασικοί θεσμοί ὅπως ἡ οἰκογένεια ἔχουν ριζικῶς ἀλλάξει. Μιά πρόσφατη στατιστική, ἐπί παραδείγματι, λέγει ὅτι σήμερα στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἔχουμε 21 ἑκατομμύρια παιδιῶν σέ ἑνός μόνον γονέα οἰκογένειες. Ἀκόμη καί ὁ τρόπος πού κάνουμε τίς ἀγορές μας διέρχεται θεμελιώδη ἀλλαγή κυριαρχημένη ἀπό τήν Amazonκαί ἀπό διαδικτυακές δραστηριότητες. Ὁ τρόπος ζωῆς διαμορφώνεται ὅλο καί περισσότερο ἀπό τόν τρόπο ζωῆς διασήμων προσωπικοτήτων ἀσχέτως βασικῶν ἠθικῶν κανόνων. Ὅλη αὐτή ἡ κατάσταση δημιουργεῖ μία αἴσθηση ἀσταθείας καί ἀδυναμίας διοργανώσεως καί προγραμματισμοῦ, διότι συχνά πρίν κάποιο πρόγραμμα ἀρχίσει νά ὑλοποιεῖται οἱ συνθῆκες πού τό προκάλεσαν ἔχουν ἤδη ἀλλάξει.
 2. Πρόκληση 2:Οἰκονομική πίεση καί φτώχεια. Ἡ οἰκονομική πίεση καί ἡ φτώχεια εἶναι παγκόσμια φαινόμενα μέ σοβαρά ἐπακόλουθα τά ὁποῖα δέν μᾶς ξενίζουν. Γιά παράδειγμα, ἡ ἀνάγκη γιά ἐπαρκές εἰσόδημα ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα οἱ ἄνθρωποι νά ἐργάζονται σέ δύο ἐργασίες, οὐσιαστικά δηλαδή, σπρώχνει τήν οἰκογενειακή ζωή στό περιθώριο. Ἔχουμε τή θλιβερή ἐμπειρία πολλῶν οἰκογενειακῶν προβλημάτων πού πηγάζουν ἀπό οἰκονομικές πιέσεις. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἕχουμε φαινόμενα ὅπως ἡ διακίνηση ἤ δουλεία 35 ἑκατομμυρίων γυναικῶν καί παιδιῶν πού γίνονται ἀντικείμενα καταναγκαστικῆς ἐργασίας καί ἐκμεταλλεύσεως ἀπολαύσεων λόγῳ πρωτοφανῶν συνθηκῶν φτώχειας. Βεβαίως, τήν φτώχεια, μαζί μέ τά συνοδευτικά ἐπακόλουθά της, ἕνα ἀπό τά ὁποῖα εἶναι ἡ βία, δέν μποροῦμε νά τήν ἀγνοήσουμε. Καί βεβαίως, ὁ οἰκονομικός παράγων ἀποτελεῖ τήν κεντρική πρόκληση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, καθώς ἀντιμετωπίζουμε τίς πολύπλοκες οἰκονομικές δυσκολίες πού βιώσαμε τό τελευταῖο ἔτος.
 3. Πρόκληση 3:Ἀπομάκρυνση ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἔχει παρατηρηθῇ ὅτι στήν Ἀμερική, ἀλλά περισσότερο στήν Εὐρώπη, οἱ κύριες Χριστιανικές ὁμολογίες χάνουν μέλη. Ρωμαιοκαθολικές καί Προτεσταντικές κοινότητες, πλήν ὀλίγων ἐξαιρέσεων, βλέπουν τόν ἀριθμό τῶν μελῶν τους νά φθίνῃ. Οἱ ἄνθρωποι δέν γίνονται ἄθεοι ἤ ἀγνωστικιστές, ἀλλά μᾶλλον ἁπλῶς ἀποφασίζουν νά μή συνδέονται πλέον μέ κανένα ὀργανωμένο θρησκευτικό σῶμα. Καί ἐμεῖς ἐπίσης, ὡς Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἐπηρεαζόμεθα σέ κάποιο βαθμό ἀπ’ αὐτό τό φαινόμενο. Ὑπάρχουν ἐνορίες στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας στίς ὁποῖες ἐμφανίζεται αὐτή ἡ τάση ἀπομακρύνσεως. Στή δική μας περίπτωση, αὐτό συμβαίνει ἰδιαιτέρως σ’ἕναν ἀριθμό μεικτῶν γάμων καί μεταξύ νέων ἀνθρώπων. Ἡ ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν Ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἀνησυχητική πρόκληση τήν ὁποία δέν πρέπει νά παραβλέψουμε. Αὐτή ἡ τάση ἀπομακρύνσεως μαζί μέ διάφορες ἄλλες συνεχῶς μεταλλασσόμενες δημογραφικές συνθῆκες ἐνδέχεται νά ὁδηγήσουν μικρές ἐνορίες σέ ἀφανισμό.
 4. Πρόκληση 4:Ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως. Οἱ ἐπιθέσεις, συχνά βίαιες, ἐναντίον τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως καί ἡ ἐξάπλωση πολλῶν θρησκειῶν ὅπως τό Ἰσλάμ, ὁ Βουδισμός, ὁ Ἰνδουϊσμός καί ἄλλες κοινωνικο-θρησκευτικές παραλλαγές, ἀποτελοῦν μείζονα πρόκληση. Ὁ ἀθεϊσμός σήμερα δέν εἶναι αὐτό πού ἦταν 30 ἤ 40 χρόνια πρίν. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, μή Χριστιανικές θρησκεῖες γίνονται περισσότερο μαχητικές καί ἐπιθετικές, καί ὄχι παθητικές καί οὐδέτερες ὅπως στό παρελθόν. Νέοι ἄνθρωποι τῆς Πίστεώς μας συχνά μᾶς λέγουν ὅτι στά κολλέγια καί πανεπιστήμιά των διδάσκονται μαθήματα στά ὁποῖα ἡ παρουσίαση καί προώθηση ἀντι-Χριστιανικῶν ἰδεῶν ἀποτελεῖ συνήθη πρακτική, παραλλήλως πρός τήν προαγωγή ἰδεολογιῶν ἐχθρικῶν πρός τόν Χριστιανισμό καί θρησκειῶν οἱ ὁποῖες ἀντικαθιστοῦν τόν Χριστιανισμό. Περιττό νά μιλήσουμε γι’ αὐτό πού συμβαίνει στόν Τύπο, τά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, τήν τηλεόραση, τίς ταινίες καί ἐκπομπές πού παρουσιάζουν ἀνακριβεῖς ἀπόψεις καί στρεβλωμένες πληροφορίες σχετικά μέ θέματα πίστεως, καί πού χρησιμοποιοῦν γιά τόν Χριστιανισμό σαρκαστικούς, ταπεινωτικούς καί ἐξευτελιστικούς ὅρους καί γλῶσσα.
 5. Γιά νά ἀντιμετωπίσουμε ἀποτελεσματικά τίς ἀνωτέρω προκλήσεις, πρέπει νά πραγματοποιήσουμε ἕναν ἀριθμό σημαντικῶν ἔργων. Πρῶτον, πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ποῦ εἴμαστε καί ποιοί εἴμαστε. Οἱ ἐνορίες μας σήμερα δέν εἶναι ἴδιες μέ αὐτές πού ἀρχικά ἱδρύθηκαν ἀπό μετανάστες πρώτης γενεᾶς, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων προέρχονταν ἀπό χωριά καί πόλεις μέ ὁμοιογενεῖς πληθυσμούς, τούς ὁποίους χαρακτήριζε ἡ Ὀρθόδοξη καί Ἑλληνική ταυτότητα. Οἱ ἐκκλησίες τίς ὁποῖες δημιούργησαν ἐδῶ οἱ πρωτοπόροι πρόγονοί μας ἦταν ἀρχικά ὅμοιες μέ αὐτές πού ὑπῆρχαν στόν τόπο καταγωγῆς των, δηλαδή, ὀρθόδοξα ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα πού ἐξυπηρετοῦσαν τίς πρακτικές ἀνάγκες των, δηλαδή, λειτουργίες, βαπτίσεις, γάμους, κηδεῖες, μνημόσυνα, κ.ἄ. Ἐπιπροσθέτως, οἱ ἐνορίες των ἦταν τόποι τεραστίας κοινωνικῆς καί ψυχολογικῆς ὑποστηρίξεως καί δυνάμεως στήν προσπάθεια ἐπιβιώσεως σέ μιά νέα χώρα τῆς ὁποίας τήν γλῶσσα οἱ περισσότεροι δέν γνώριζαν.

Τώρα εἴμαστε στήν 3η, 4η, 5η καί ἀκόμη 6η γενεά. Οἱ παροῦσες συνθῆκες ἀπαιτοῦν οἱ ἐνορίες νά μήν εἶναι περιορισμένες καί κλεισμένες στόν ἑαυτό τους κοινότητες πού ἐξυπηρετοῦν στοιχειώδεις θρησκευτικές ἀνάγκες καί ἁπλῶς ὑποστηρίζουν τήν ἐπιβίωση. Χάρις στήν σκληρή δουλειά τῶν πρωτοπόρων προγόνων μας καί τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔχουμε ἤδη ὑπερβῇ τή γλῶσσα τῆς ἐπιβιώσεως. Οἱ συνθῆκες τώρα ἀπαιτοῦν μιά μορφή ἐνορίας τῆς ὁποίας τά μέλη, α)ἔχουν δυνατή συνείδηση μιᾶς ὀρθοδόξου ταυτότητος καί ἤθους, ἡ ὁποία τούς διαφοροποιεῖ ἀπό τούς ἄλλους συμπατριῶτες τους Ἀμερικανούς μέ τούς ὁποίους ὅμως, μοιράζονται πλήρως τά μεγάλα ὀφέλη καί προνόμια ὡς πολίτες τῆς εὐλογημένης αὐτῆς χώρας, καί β) εἶναι ἐνήμεροι τοῦ γεγονότος ὅτι καλοῦνται σέ ἀποστολική προσπάθεια διαδόσεως τῆς ἀληθείας, τοῦ φωτός, τῆς χαρᾶς, καί τῆς εἰρήνης τοῦ Εὐαγγελίου σέ μή ὀρθοδόξους ἀνθρώπους μέ τούς ὁποίους ζοῦν στόν ἴδιο τόπο ἤ ἀλλοῦ. Αὐτή ἡ δυνατή συνείδηση τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς ταυτότητος καί πλήρους συνειδητοποιήσεως τῆς ἀποστολικῆς κλήσεως προϋποθέτει κατάλληλη καλλιέργεια, μόρφωση καί μεθοδική ἐξάσκηση.

 1. Ἀντιμετωπίζοντας αὐτές τίς σοβαρές καταστάσεις καί εὐθῦνες, χρειαζόμεθα ἐπειγόντως τήν ἀνάπτυξη βασικῶν προγραμμάτων:
  α) Πρῶτον, ὑπάρχει ἀνάγκη ἀναπτύξεως προγραμμάτων γιά ἐπαρκῆ μόρφωση ἐνηλίκων σχετικά μέ τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη. Πόσες ἀπό τίς ἐνορίες μας ἔχουν δημιουργήσει τέτοια προγράμματα; Ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας στούς Φιλιππησίους στό τέλος τῆς ζωῆς του δήλωνε ὅτι ὁ ἄμεσος σκοπός του ἦτο νά γνωρίσῃ τόν Χριστό καί τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ καί τήν κοινωνία τῶν παθημάτων Αὐτοῦ (Φιλιπ. 3:10), δηλώνοντας ξεκάθαρα ὅτι δέν ὑπάρχει τέλος στήν γνώση τοῦ ἀνεξάντλητου πλούτου τῆς πίστεως στόν Χριστό. Ἡ γνώση τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ζήτημα συνεχοῦς καί χωρίς ὅρια μορφώσεως. Αὐτό ἀκριβῶς ἔκαναν γιά τούς πιστούς τῆς ἐποχῆς των οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας σέ συνεχῆ, ἀδιάλειπτη καθημερινή βάση.

β) Ἐκτός ἀπό τό νά ἀναπτύξουμε προγράμματα γιά μιά ὀρθόδοξη ἐπιμόρφωση ἐνηλίκων, ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀνάγκη νά ἐξετάσουμε σοβαρά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον εἰσάγουμε τά παιδιά μας καί τούς νέους μας στήν Ὀρθοδοξία ὡς Πίστη, ὡς τρόπο ζωῆς καί ὡς ὑπέρτατο πολιτισμικό δῶρο.

Ἡ γνωριμία τῶν παιδιῶν μέ τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανισμό ἀποτελεῖ γιά μᾶς μεγάλη προτεραιότητα. Καταλλήλως ἀνεπτυγμένα καί ἐφαρμοσμένα σχετικά προγράμματα δέν καλύπτουν μόνο μιά βασική ἀνάγκη, ἀλλά ἀποτελοῦν ἐπίσης ἰσχυρό ἀντίδοτο γιά ὁρισμένες προκλήσεις τίς ὁποῖες ἀναφέραμε προηγουμένως. Εἶναι περιττό νά ποῦμε ὅτι αὐτό πού συμβαίνει συχνά στίς ἐνορίες μας, δηλαδή ἡ προσφορά μαθημάτων εἰσαγωγῆς στήν Πίστη σέ ὥρα πού συμπίπτει μέ τή Θεία Λειτουργία, χρειάζεται ριζική ἀναθεώρηση. Αὐτή ἡ πρακτική ἀποστερεῖ τά παιδιά ἀπό τήν παρακολούθηση τῆς Θείας Λειτουργίας καί δημιουργεῖ ἕνα ἐκκλησίασμα ἄνευ παιδιῶν, πρᾶγμα δηλαδή ὄχι καλό.

Εἶναι φανερό ὅτι στήν Ἐκκλησία μας στήν Ἀμερική οἱ δραστηριότητες καί τά προγράμματα πού σχετίζονται μέ τήν Ὀρθόδοξη θρησκευτική μόρφωση χρειάζονται συνεχῆ ἀναθεώρηση, ἐνδυνάμωση καί ἐμπλουτισμό. Ὅταν, σύμφωνα μέ ἀντικειμενικές στατιστικές, 45% τῶν μελῶν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πληθυσμοῦ μας ἔχουν τουλάχιστον ἕνα πτυχίο ἀπό πανεπιστήμιο ἤ κολλέγιο, δηλαδή διαθέτουν προχωρημένη μόρφωση, δέν νοεῖται νά ἔχουμε περιορισμένη γνώση τῆς πίστεώς μας, ἤ ἀκόμα νά ἐπιδεικνύουμε Ὀρθόδοξη ἀμάθεια. Ὅταν οἱ γονεῖς εἶναι ἐλλειματικοί σέ θέματα Ὀρθοδόξου πίστεως, τότε τί μπορεῖ νά συμβαίνῃ στά παιδιά τους; Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς συστηματικῆς καί ἐντατικῆς ἀντιμετωπίσεως θεμάτων καταλλήλου Ὀρθοδόξου μορφώσεως καί ἐξασκήσεως γιά ἐνήλικες καί παιδιά ἀποτελεῖ ἐπείγουσα προτεραιότητα. Σ’ αὐτή τήν περίπτωση σήμερα εἴμαστε σέ πλεονεκτική θέση διότι ἔχουμε διαθέσιμα ἄφθονα μέσα καί Ὀρθόδοξο μορφωτικό ὑλικό. Τό ἐρώτημα εἶναι ἐάν καί πόσο τό χρησιμοποιοῦμε.

 1. Μιά ἐξίσου ἐπείγουσα προτεραιότητα εἶναι ἡ ἀντιμετώπισητῆς προκλήσεως τῆς ἀποσυνδέσεως τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τῆς σταδιακῆς ἀπομακρύνσεως ἤ ἀκόμα καί ἀποκοπῆς αὐτῶν. Ὁ ἀριθμός τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν στήν περίπτωσή μας μπορεῖ νά εἶναι σχετικά μικρός σέ σύγκριση μέ μεγάλες χριστιανικές ὁμολογίες ἐδῶ καί στήν Εὐρώπη. Τό φαινόμενο, ὅμως, δέν μπορεῖ νά ἀγνοηθῇ καί τά θεμελιώδη ἐρωτήματα δέν μποροῦν νά ἀποφευχθοῦν, δηλαδή ποιά εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἀπομακρύνσεως καί ἀποσυνδέσεως; Μιά κεντρική ἀπάντηση θά μποροῦσε νά εἶναι τό ἀνικανοποίητο σχετικά μέ τήν ζωή καί τίς δραστηριότητες μιᾶς ἐνορίας, ἤ τό ὅτι ἡ ἐνορία δέν ἔχει τίποτε ἄλλο νά προσφέρῃ σέ ἐπίπεδο ἐνεργοῦ συμμετοχῆς ἐκτός ἀπό τήν Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Ἑπομένως, ἐδῶ ἐγείρεται τό ἐρώτημα: τί θά μποροῦσε νά γίνῃ γιά τήν βελτίωση τῆς ζωῆς καί τῶν δραστηριοτήτων μιᾶς ἐνορίας;

Ὑπάρχουν ἐνορίες στίς ὁποῖες παρατηροῦμε μιά συνεχῆ προσπάθεια στό νά ἀπασχολοῦν ὅσο περισσότερους ἐνορίτες μποροῦν σέ διάφορες δραστηριότητες ἤ εἰδικά προγράμματα. Στίς πολυάριθμες ἐπισκέψεις μου σέ ὁλόκληρη τή χώρα, συνήντησα ἐνορίες πού ἔχουν ἀναπτύξει διάφορες δραστηριότητες γιά ἐνορίτες, ἰδιαίτερα γιά νέους ἀνθρώπους. Πρέπει νά εὐρεθῇ τρόπος γιά τή διάδοση ὅλων τῶν σχετικῶν πληροφοριῶν. Στήν περίπτωση αὐτή φιλανθρωπικά ἔργα μεγάλου φάσματος, εἰδικές πολιτιστικές ἐκδηλώσεις καί εὐκαιρίες γιά νέους, ἐκτός ἀπό τό ἐτήσιο φεστιβάλ, θά μποροῦσαν νά ἀποτελέσουν ἰσχυρά ἐργαλεῖα στή σύνδεση τῶν ἀνθρώπων μέ τήν Ἐκκλησία. Ἡ φροντίδα γιά τήν προσέλκυση καί δραστηριοποίηση μελῶν μεικτῶν γάμων εἶναι ἀκόμα μιά εὐκαιρία μέ μεγάλες δυνατότητες, ἰδιαιτέρως ἐφόσον ἡ ἀποσύνδεση συνήθως συμβαίνει σέ οἰκογένειες μεικτῶν γάμων.

 1. Ὑπάρχει ἕνα ἀνοικτό πεδίο πού μᾶς προσκαλεῖ ὅλους νά ἐργασθοῦμε μαζί γιά νά ἀντιμετωπίσουμε ὅλες τίς προκλήσεις καί νά ἀπαντήσουμε στήν κλήση τοῦ Κυρίου, ὁ Ὁποῖος μᾶς λέγει:καθώς ἀπέσταλκέν με ὁ Πατήρ, κἀγώ πέμπω ὑμᾶς (Ἰωάν. 20:21). Αὐτό τό ἱερό ἔργο εἶναι βεβαίως συναρπαστικό ἀλλά ὄχι εὔκολο. Ἤδη οἱ τωρινές μας οἰκονομικές καί διοικητικές δυσκολίες ἀποτελοῦν μεγάλη πρόκληση. Ἐξ ἴσου μεγάλη πρόκληση ἀποτελεῖ καί ἡ ἀνάγκη νά συνεχισθῇ ἀμέσως ἡ ἀνοικοδόμηση τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἀλλά δέν εἴμαστε μιά ὀργάνωση, ἕνα κλάμπ, μία ἑταιρεία ἤ ἀκόμη μία ἀδελφότητα. Εἴμαστε οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε ἡ Ἐκκλησία Του, εἴμαστε οἱ πιστοί τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Βιβλική βάση τοῦ θέματός μας σ’  αὐτή τήν Κληρικολαϊκή Συνέλευση εἶναι Πάντα Δυνατά Τῷ Πιστεύοντι (Μάρκ. 9:23). Ὅλα εἶναι δυνατά σέ μᾶς πού πιστεύουμε στό Χριστό συμπεριλαμβανομένης ὁποιασδήποτε προκλήσεως, ὁποιωνδήποτε κοινωνικῶν, πολιτιστικῶν, ψυχολογικῶν ἤ οἰκονομικῶν προβλημάτων ἤ ἀκόμη καί ἐπιθέσεων τοῦ συγχρόνου κόσμου. Μέ τήν προϋπόθεση πάντοτε ὅτι ἀκολουθοῦμε τήν πορεία τῆς δράσεως τοῦ Θεοῦ καί Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ἄρχισε καί συνέχισε ὡς τό τέλος τήν λυτρωτική διακονία Του κηρύσσων τό Εὐαγγέλιο, διδάσκων καί θεραπεύων (Ματθ. 4:23).
  Ἡ διακήρυξη τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ διδασκαλία τῆς ἀληθείας τήν ὁποία ἀποκάλυψε ὁ Χριστός καί ἡ ἵαση τῶν πασχόντων εἶναι ἡ ἀποστολή καί ὁ στρατηγικός προγραμματισμός μας γιά τό παρόν, γιά τό μέλλον, καί γιά πάντα.

Ἔτσι, ἀντιμετωπίζοντας τήν πραγματικότητα εἴμαστε βεβαίως σέ θέση νά ποῦμε μαζί μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο, οἶδα καί ταπεινοῦσθαι, οἶδα καί περισσεύειν· ἐν παντί καί ἐν πᾶσιν μεμύημαι, καί χορτάζεσθαι καί ποινᾶν καί περισσεύειν καί ὑστερεῖσθαι· πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ (Φιλιπ. 4:12-13).  Πράγματι, ὅλα εἶναι δυνατά γι’αὐτόν πού πιστεύει στόν Χριστό.

ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΘΕΙΣΑΝ ΔΕΞΙΩΣΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΟΦΦΙΚΙΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 44ης ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

(04.07.2018)

 

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Γέρον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριε,

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβέστατοι Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς,

Ἐντιμολογιώτατε κ. Ἀντώνιε Λυμπεράκη, Ἆρχον Ἀκτουάριε τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ Ἐθνικὲ Πρόεδρε τοῦ Τάγματος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας».

Ἐντιμολογιώτατοι λοιποὶ Ἄρχοντες,

Κυρίαι καί Κύριοι,

 

Ἀγαπητέ κύριε Πρόεδρε τῶν Ἀρχόντων,

 

Μὲ πολλὴν εὐχαρίστησιν ἀποδεχθήκαμε τὴν εὐγενῆ πρόσκλησίν σας, ἡ Ταπεινότης μου καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος νά παραβρεθοῦμε εἰς τήν σημερινήν δεξίωσίν σας ἐπ΄εὐκαιρία τῆς 44ης  Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀμφότεροι οἱ Ἀρχιερεῖς θερμότατα.

Μετὰ τὴν Β΄ Ἅλωσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὴν κατάλυσι τῆς Αὐτοκρατορίας, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἔγινε καὶ ἡ ἐθνική, πολιτιστικὴ καὶ κοινωνικὴ κιβωτὸς τοῦ Γένους. Αὐτοκράτορας δὲν ὑπῆρχε, ἀλλὰ ὑπῆρχε ὁ Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε στοὺς ὤμους του τὴν Ἐθναρχία ὡς ἕναν ἐπὶ πλέον σταυρό, μιὰ περισσότερη εὐθύνη. Ἔτσι ἡ Πόλις δὲν ἔπαυσε νὰ εἶναι Βασιλεύουσα. Βασιλεύουσα πλέον ὑπὸ ἄλλην ἔννοια, ἱερώτερη καὶ πονεμένη, μὲ ἔντονον τὸ στοιχεῖον τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς θυσίας. Καὶ ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ἐφόρεσε τὸν αὐτοκρατορικὸ σάκκο ὡς ἄμφιον καὶ ἡ αὐτοκρατορικὴ κορόνα ἔγινε μίτρα στὴν σεπτὴ κεφαλή του. Σκὴπτρο δὲν ὑπῆρχε, ἀλλὰ ἡ Πατριαρχικὴ ράβδος ἔγινε ἡ βακτηρία ποὺ πάνω της ἀκούμπησε ὅλο τὸ ἐμπερίστατο Γένος. Οἱ ἄρχοντες ἐξέλιπαν, ἀλλὰ γύρω ἀπὸ τὸν Ἐθνάρχη-Πατριάρχη δημιουργήθηκε ἕνα νέο ἀρχοντολόγιο, μιὰ νέα ἀριστοκρατία τοῦ πνεύματος ποὺ μὲ σεμνότητα ἐκράτησε καὶ ἐφανέρωσε τὴν εὐγένεια τοῦ Γένους μας. Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔφθασαν κατόπιν καὶ σὲ πολὺ ὑψηλὰ ἀξιώματα τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ προσέφεραν ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στὸ Γένος καὶ στὴν Ἐκκλησία του, κάποτε δὲ καὶ μὲ θυσίαν τῆς ἰδίας τῆς ζωῆς των.

 

Αὐτοῦ τοῦ νέου ἀρχοντολογίου, αὐτῆς τῆς νέας εὐγενείας τοῦ Γένους, μέλη ἀξιωθήκατε νὰ γίνετε καὶ σεῖς, ἀγαπητοί μου, οἱ σημερινοὶ Ἄρχοντες τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Σᾶς ἐξεχώρισε μέσα ἀπὸ τὸ πλῆθος ἡ μόρφωσίς σας, ἡ εὐσέβειά σας, ἡ ἀγάπη καὶ ἀφοσίωσίς σας πρὸς τὴν Ἐκκλησία, ἡ φιλογένεια, ἡ φιλανθρωπία, ἡ ἔντιμος κοινωνικὴ παρουσία καὶ πρόοδός σας, ἡ διακεκριμένη ἐπίδοσίς σας στὴν ἐπιστήμη,  στὶς καλὲς τέχνες ἤ στὴν τεχνολογία, ἡ συμβολή σας εἰς ἔργα σπουδαῖα, μεγάλα καὶ κοινωφελῆ κ.λπ. Αὐτὰ ἐπληροφορήθη, εἶδε καὶ ἐξετίμησε ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, καὶ ὁ Πατριάρχης μας σᾶς ἀπένειμε φιλοτίμως τὰ ἀρχοντίκια, σᾶς ἐχειροθέτησε μὲ ἱερὰ ἐκκλησιαστικὴ τελετὴ καὶ σᾶς περιεκόσμησε μὲ τίτλους μεγάλους καὶ σεβασμίους. Τίτλους ποὺ ἐνθυμίζουν τὶς παλαιὲς δόξες τοῦ Γένους. Τίτλους ποὺ σᾶς κάμνουν συνεχιστὰς τῆς εὐλογημένης παραδόσεως καὶ ἱστορίας μας, διαδόχους μεγάλων ἀνδρῶν, τὰ ὀνόματα τῶν ὁποίων ἐκόσμησαν μὲ χρυσᾶ γράμματα τὴν ἱστορίαν τὴς Ρωμιοσύνης! Εἶσθε λοιπόν, μαζὶ μὲ τοὺς Ἄρχοντας τῆς Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», οἱ σεβάσμιοι ὀφφικιάλιοι, δηλ. τιτλοῦχοι τοῦ Γένους καὶ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀξίζετε νὰ προσφωνῆσθε «Ἐντιμολογιώτατοι»! Μεγάλη πράγματι ἡ τιμὴ, ἀλλὰ καὶ ἡ εὐθύνη  ποὺ σᾶς ἐδαψίλευσε ὁ ἅγιος Ἀποστολικὸς καὶ Οἰκουμενικὸς Θρόνος, εὐκλεὴς ἐπαρχία τοῦ ὁποίου εἶναι καὶ ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς.

Ἀποτελεῖ ὄντως ὑψίστη τιμή, μοναδικὴ εὐλογία, ἀλλὰ καὶ μεγάλη ἀσφάλεια τὸ νὰ εὑρίσκεται κανεὶς ὑπὸ τὴν προστατευτικὴ σκιὰ τοῦ Δικεφάλου Ἀετοῦ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας. Τὸ νὰ εἶναι ὀργανικῶς καὶ διοικητικῶς, ὀντολογικῶς θὰ ἔλεγα, ἡνωμένος μὲ τὴν εὐσεβῆ πηγὴν τοῦ Γένους. Τὸ μαρτυρικὸν Φανάρι, ἡ καθέδρα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Νέα Ρώμη, εἶναι πάντοτε ἡ σωστικὴ Κιβωτὸς τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ! Ὅσοι ἀφελῶς καὶ ἀγνωμόνως ἠθέλησαν νὰ ἀποκοποῦν ἐξ αὐτῆς, εἰσέπραξαν καὶ εἰσπράττουν ὄγκον καταθλιπτικὸν πειρασμῶν καὶ προβλημάτων ἐκκλησιαστικῶν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐθνικῶν. Ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὸν κορμὸν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ἀπεδείχθη ἐν τοῖς πράγμασι διάβημα ὀλέθριον, πρᾶξις μοναδικῆς ἀφροσύνης! Οἱ διχοστασίες καὶ ἀποσχίσεις δὲν εὐαρεστοῦν τὸν Θεόν. Ἡ ἑνότης, ὄχι μόνον ἡ τυπική, δηλ. ἡ κανονικὴ καὶ διοικητική, ἀλλὰ προπάντων ἡ ψυχικὴ καὶ καρδιακή, αὐτὴ εὐαρεστεῖ τὸν Θεόν. Αὐτὴ φέρει τὴν εὐλογίαν Του καὶ τὸν πλοῦτον τῶν δωρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς εἶναι δημιούργημα ἐξ ἀρχῆς τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων της καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός της! Σπλάγχνο της καὶ κομμάτι τῆς ψυχῆς της! Ὄχι ἁπλῶς μία Ἐπαρχία της! Καὶ ἔχει γευθῆ πλούσια τὴν Μητρική της ἀγάπη, φροντίδα καὶ στοργή. Ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς ἐμφανίζεται δημοσίως ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν τῆς Ἀμερικανικῆς Συμπολιτείας ἤ καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ Προέδρου τῆς Ἀμερικῆς, ὁ Πρόεδρος καὶ οἱ Ἀρχὲς βλέπουν πίσω ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ἕναν ἀρχαῖο, ἀλλὰ καὶ ὁλοζώντανο πνευματικὸ θεσμό, ποὺ ἔχει τὰ πρωτεῖα ὄχι μόνον τιμῆς, ἀλλὰ καὶ εὐθύνης σὲ ἕναν κόσμο 300.000.000 πιστῶν, καὶ ἀναλόγως τὸν ὑπολογίζουν, τὸν ἀκούουν  καὶ τὸν τιμοῦν! Καὶ εἶναι πολὺ λυπηρὸν τὸ ὅτι κατὰ καιροὺς ἀκούγονται ἐδῶ κάποιες ἀσύνετες καὶ ἀνευλαβεῖς φωνὲς ποὺ ζητοῦν ἀποστάσεις ἀπὸ τὴν μαρτυρικὴ Μητέρα Ἐκκλησία, ὅπως ἔγινε καὶ προσφάτως κατὰ τὸ GraduationCeremonyτοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Καὶ ἀκόμη λυπηρότερον τὸ ὅτι δὲν ἀνεκλήθη ἀμέσως εἰς τὴν τάξιν τὸ ἐξυβρίσαν στόμα ἀπὸ μέρους τῶν ἐχόντων τὴν πρώτην ἐνταῦθα ἐκκλησιαστικὴν εὐθύνην. Ἀκριβῶς εἰς αὐτὸ τὸ σημεῖον ἐσπεύσατε πρῶτος ἐσεῖς, Ἐντιμολογιώτατε κ. Πρόεδρε τῶν Ἀρχόντων, διὰ λαμπρᾶς δημοσίας δηλώσεώς σας, νὰ ἀποκηρύξετε τὰ ἀσεβῶς λεχθέντα εἰς βάρος τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ τῶν μαρτυρικῶν θεσμοφυλάκων της καὶ νὰ δώσετε λαμπρὸν στίγμα εὐσεβοῦς ἀφοσιώσεως εις τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Ἔχετε δι’ αὐτό, καὶ σεῖς καὶ ὅλον τὸ σῶμα τῆς ἐκλεκτῆς Ἀδελφότητος τῶν Ἀρχόντων, τὴν εὐαρέσκειαν καὶ τὸν δίκαιον ἔπαινον καὶ ἐμοῦ καὶ τῆς ἥν ἐκπροσωπῶ Μητρὸς Ἐκκλησίας! Ἀργότερον δέ, ὑπῆρξαν καταδικαστικά ἀνακοινωθέντα ὑπ΄ἄλλων ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν καί ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Δημητρίου.

Παρακαλῶν νὰ φροντίζετε πάντοτε ἐπιμελῶς νὰ κοσμῆτε μὲ κάθε φιλογενῆ πρωτοβουλίαν καὶ ἀγαθοεργίαν τὸ Ἀρχοντίκιόν σας, καλλιεργοῦντες τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπην καὶ στηρίζοντες μὲ κάθε θεάρεστον καὶ λυσιτελὲς μέσον τόσον τὴν ἐσταυρωμένην κοινὴν Μητέρα ὅλων μας Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅσον καὶ τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀμερικῆς, σᾶς μεταφέρω τὴν ὁλόθυμον Πατριαρχικὴν εὐλογίαν καὶ ἀκένωτον δι’ ὑμᾶς ἀγάπην, εὐχόμενος εἰς ὅλους σας ὅσα εὔφημα, ὅσα ἐπαινετά, ὅσα θεοφιλῆ καὶ εἰς ψυχικὴν σωτηρίαν συντείνοντα! Ἀμήν.

 

 

ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΠΙ ΤΗι ΛΗΞΕΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΗΣ 44ης ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΗΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

(ΒΟΣΤΩΝΗ, 05.07.2018)

 

Σεβασμιώτατε ἅγιε Ἀδελφέ, Ἀρχιεπίσκοπε Γέρον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριε,

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,

Εὐλαβέστατοι Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι τοῦ ἱεροῦ Θυσιαστηρίου,

Ἐντιμολογιώτατε κύριε Πρόεδρε τῶν Ἀρχόντων τοῦ “Τάγματος τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου”καί λοιποί Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,

Ἐντιμότατε κύριε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος ἐν Βοστώνη,

Ἐντιμολ. Πρόεδρε τῶν “Leadership 100”

ΚυρίεςκαίΚύριοιἀντιπρόσωποιτῶνΚοινοτήτωνκαίτῶνΦιλοπτώχωνἈδελφοτήτωνκαίλοιπῶνἐκκλησιαστικῶνὈργανισμῶνκαίἹδρυμάτων,μέληἔγκριτατῆς44ηςΚληρολαϊκῆςΣυνελεύσεωςτῆςΘεοσώστουἈρχιεπισκοπῆςἈμερικῆς.

 

ΘείᾳσυνάρσειἐφθάσαμεεἰςτόπέραςτῆςΚληρικολαϊκῆςταύτηςΣυνελεύσεως, κατάτήνὁποίανἀπόπολλάςσκοπιάςκαίὀπτικάςγωνίαςἐξητάσαμεἀλλάκαίἐψηλαφήσαμεἐμπειρικῶςτόθεῖονλόγιον: Πάνταδυνατάτῷπιστεύοντι(Μάρκ. 9,23), πάντοτεἐνἀναφορᾷπρόςτήνζωήντῆςἐνταῦθατοπικῆςἘκκλησίας, ἐκλεκτῆςκαίπεριόπτουἘπαρχίαςτοῦπανσέπτουΟἰκουμενικοῦΘρόνου.

Συνήλθαμε, μέτήνεὐλογίανκαίτάςεὐχάςτοῦΠαναγιωτάτουΠατριάρχουμας, εἰςἡμέραςδυσκόλουςκαίτεταραγμέναςδιάτόνκόσμονὅλονγενικῶς, ἀλλάκαίἡμέραςἥκισταἀπηλλαγμέναςμεγάλωνδυσκολιῶνκαίπεριπλόκωνπροβλημάτωνδιάτήνἐνταῦθατοπικήνἘκκλησίαν, τῆςὁποίαςἀφωσιωμένατέκναεἶσθεὅλοισας.Δεινόςὁκλύδων, εἰςτόνὁποῖον, ὑπότάςγνωστάςσυνθήκαςεὑρέθη, ὡςμήὤφελε,ἡμεγαλώνυμοςἹεράἈρχιεπισκοπήτῆςἈμερικῆςκαίπολύςὁτάραχοςτῶνκυμάτων, ὁὁποῖοςἔσεισεκαίσείεισυνειδήσεις.Κατ΄ἄνθρωπον πάντα ταῦτα μᾶς θλίβουν, μᾶς δημιουργοῦν ἱκανήν ἀγωνίαν καί μᾶς προβληματίζουν λίαν ἐντόνως. Ὅμως ἡ Ἐκκλησία παλαιόθεν γνωρίζει ἀπό τρικυμίας καί κλύδωνας, ἀπό προβλήματα καί ἀναταράξεις, ἀπό δυσκολίας καί ἐμπόδια. Καί ἡ ἐν Ἀμερικῇ δέν ἀπετέλεσε κατά τό παρελθόν, οὔτε καί ἀποτελεῖ κατά τό παρόν, ἐξαίρεσιν. Δέν εἶναι δυνατόν ὁ διάβολος νά παρακολουθῆ ἀπαθής τό σωτήριον ἔργον τῆς Ἐκκλησίας, τῆς μεγάλης οἰκογενείας τοῦ Χριστοῦ. Προσπαθεῖ εἰς κάθε ἐποχήν νά δημιουργῆ ποικίλα σκάνδαλα, προκειμένου νά σαλεύσῃ συνειδήσεις, νά ἐπιφέρῃ σύγχυσιν, νά ἀλλοιώσῃ τό ἐκκλησιατικόν φρόνημα, νά προξενήσῃ πληγάς εἰς τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτά εἶναι γνωστά καί συνήθη, ἀλλά δέν εἶναι ὀλιγώτερον ὀδυναρά καί ἐπικίνδυνα ὅταν καί ὅπου μᾶς συμβαίνουν. Ὁ ἐχθρός τῆς ἀληθείας καί τῆς σωτηρίας μας ἐργάζεται ἀρνητικῶς νυχθημερόν. Ἐμεῖς ὀφείλομε νά ἀντιτάξωμε εἰς τάς μεθοδείας του ἀκλόνητον Πίστιν εἰς τόν Παντοδύναμον Ἅγιον Τριαδικόν Θεόν τῆς Ἀληθείας. Πίστιν δι΄ἀγάπης ἐνεργουμένην, κατά τόν Ἀπόστολον (Γαλ. 5,6). Καί ὄχι μόνον δι΄ἀγάπης, ἀλλά καί δι΄ὑπομονῆς, καί διακρίσεως, καί ταπεινοῦ φρονήματος, καί προπάντων θεοφιλοῦς ἑνότητος. Ἑνότητος πρός ἀλλήλους, ἑνότητος εἰς τά πλαίσια τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν, ἤτοι Ἐνοριῶν, Μητροπόλεων καί Ἀρχιεπισκοπῆς, καί πρωτίστως καί κυρίως ἑνότητος μετά τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει σεβασμίας Μητρός Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ εὐσεβής Πηγή τοῦ Γένους καί ὁ ἀσφαλής θεματοφύλαξ τοῦ μεγάλου θησαυροῦ τῆς Ἑλληνορθοδόξου κληρονομίας μας. Ἡ περί τόν θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου ἑνότης ὅλων ἡμῶν, μακράν ἀπό μικροφιλοτιμίας καί πείσματα καί, ὅ μή γένοιτο!, ἰδιοτελείας, μακράν ἀπό μυωπικάς θεωρήσεις τῶν πραγμάτων καί τοῦ γενικοῦ τῆς Ἐκκλησίας συμφέροντος, ἐν εὐπειθείᾳ ὑπακοῆς εἰς τά ἱεροκανονικῶς θεμελιώδη καί πνευματικῶς καίρια, ἀποτελεῖ βασικόν ὅπλον κατά τῶν πονηρῶν σχεδιασμῶν τοῦ διαβόλου. Τό ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ταυτόσημον τῆς ἑνότητος καί ὁ διάβολος αὐτό φοβᾶται καί τρέμει καί μισεῖ. Ἄς μήν τοῦ ἐπιτρέψωμε λοιπόν ποτέ νά χαρῇ οὐδέ ἐπ΄ἐλάχιστον μίαν νίκην εἰς βάρος μας. Ἀντιθέτως, τό ἕν φρονοῦντες μετά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, σύμψυχοι, ἐν μιᾷ καρδίᾳ ἀγάπης πού γνωρίζει νά φθάνῃ μέχρι θυσίας καί αὐτοθυσίας ἀκόμῃ, ἄς εἴμεθα ὅλοι, Ἱεραρχία, Κλῆρος καί πιστός λαός, συνδεδεμένοι μέ τήν κορυφήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς χορδαί μέ τήν κιθάραν, κατά τήν ὡραίαν εἰκόνα τοῦ Ἱερομάρτυρος Ἁγ. Ἰγνατίου Ἀντιοχείας καί ἐκ τῆς συμπαγοῦς ἑνότητος αὐτῆς ἄς ἀκούεται εἰς ὅλην τήν Ἀμερικήν καί εἰς ὅλον τόν κόσμον ἡ ὡραία μελῳδία τῆς Ἀγάπης, ἡ ὁποία ταυτίζεται μέ τόν ἀληθινόν Θεόν καθ΄ὅσον ὁ Θεός ἀγάπη ἐστίν(Ἰωάν. Α΄, 4, 8).

Ἀναχωροῦντες αὔριον μετά τοῦ ἀδελφοῦ Μητροπολίτου Σηλυβρίας διά τήν σεπτήν καθέδραν τῆς ἐσταυρωμένης Μητρός Ἐκκλησίας, σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμῶς δι΄ὅλας τάς εὐλαβεῖς καί φιλόφρονας ἐκδηλώσεις πού μᾶς ἐπεφυλάξατε, μέ πρῶτον τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Σας, Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας Βοστώνης, ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ ἐν Χριστῷ καί φίλου ἀπό πολλῶν ἐτῶν κυρίου Μεθοδίου, οἱ ὁποῖες καί ἐπιγράφονται εἰς αὐτήν τήν ἁγιωτάτην σεπτήν Μητέρα καί εἰς τό πρόσωπον τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τῶν ὁποίων ἀπεσταλμένοι ἀφίχθημεν παρ΄ὑμῖν, δαψιλεύομεν πρός πάντας διά πολλοστήν φοράν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν καί εὐχόμεθα ἀπό καρδίας πρός πάντας ὅλα τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ καί διαρκῆ πρόοδον καί αὔξησιν κατά τόν Θεόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί συμπάσης τῆς ἐν Ἀμερικῆ Ἐκκλησίας, εἰς δόξαν τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί εἰς ἔπαινον τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους. Ἡ ἀγάπη μας καί ἡ προσευχή μας θά σᾶς συνοδεύουν ὅλους ἐν θερμότητι πάντοτε. Χαίρετε ἐν Κυρίῳ καί εὐοδοῦσθε, ἀδελφοί ἠγαπημένοι, εἰς ἔτη πολλά καί σωτήρια!

 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΙΜΟΛ. κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΚΤΟΥΑΡΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ

ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

(06.07.2018)

            Χαίρομαι που έχουμε την δυνατότητα να συγκεντρωθούμε όλι μαζί. Ευχαριστούμε τον Γέροντα Αμερικής που μας έδωσε την ευλογία να είμαστε οικοδεσπότες και να κάνουμε ένα δείπνο προς τιμήν όχι μόνον των εκπροσώπων του Πατριαρχείου, αλλά και για την ίδια την Μητέρα Εκκλησία, και προπαντός για τον Οικουμενικό μας το Πατριάρχη. Το τάγμα των Αρχόντων είναι πάντοτε ευγνώμον προς το Πατριαρχείο και το ευχαριστεί συνάμμα με τους εκπροσώπους της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας για όλα όσα κάνουν προς όφελος της οικουμένης και ειδικά προς όφελος του ποιμνίου εδώ στην Αμερική. Μας παρέχετε προφητική όραση και πνευματική ἐμπνευση.

Άγιοι εκπρόσωποι, η παρουσία σας αυτές τις μέρες είναι μία παρουσία αξιοπρέπειας, ειρήνης και αγάπης της Μητρός Εκκλησίας, και σας ευχαριστούμε ενθέρμως γι΄ αὐτό. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι έστω και αν σωματικώς βρισκόμαστε εδώ, στην Αμερική, οι καρδιές μας βρίσκονται μαζί σας στην Βασιλεύουσα Πόλη, την πολυαγαπημένη μας Κωνσταντινούπολη. Οι εργασίες και τα επαγγελματικά μας καθήκοντα είναι εδώ, αλλά οι σκέψεις και οι προθέσεις μας είναι εκεί. Οι καθημερινές μας σκέψεις είναι εδώ, αλλά οι αιώνιες προσδοκίες και οι μέριμνές μας είναι μαζί σας. Χωρίς εσάς, δεν υπάρχει πλέον Πίστη σε αυτόν τον τόπο που ονομάζεται Αμερική.

Όντως είστε η άμπελος κι εμείς τα κλήματα. Ως κλήματα καλούμαστε να καρποφορήσουμε άφθονους καρπούς. Ζητούμε τις προσευχές σας για να μάθουμε πώς να διακονούμε καλύτερα την Μ.τ.Χ.Ε. κι έτσι να αναγγέλουμε και να εξαπλώνουμε ευρύτερα το σωτηριώδες μήνυμα του Παναγιωτάτου. Μην μας λησμονείτε. Επιδιώκουμε την δικαιοσύνη υπέρ της Μητρός Εκκλησίας. Πάντοτε θα βρισκόμαστε στο πλευρό σας σώμα με σώμα, μία πνευματική φάλαγγα αφοσιωμένη στην νίκη. Η αγάπη σας, η ενέργειά μας και το φώς του Χριστού που λάβαμε από εσάς δεν πρόκειται ποτέ να σβηστούν ή να μειωθεούν.

44th Clergy Laity Congress – JULY 1-5, 2018
Banquet
BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese
© GANP/DIMITRIOS PANAGOS

ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΓΕΥΜΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΟΦΦΙΚΙΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

(06.07.2018)

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, Ἀρχιεπίσκοπε Γέρον Ἀμερικῆς κύριε Δημήτριε,

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί Σηλυβρίας καί Πιττσβούργου,

Ἀγαπητέ π. Ἀλέξανδρε Καρλοῦτσε,

Ἐντιμολογιώτατε κύριε Πρόεδρε τῶν Ἀρχόντων τοῦ “Τάγματος τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου”καί λοιπά παρόντα ἔγκριτα μέλη, Ὀφφικιάλιοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου,

 

Καλημέρα Σας!

 

Μετά μεγάλης χαρᾶς καί τιμῆς ἐδέχθημεν μετά τοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, τήν πρόσκλησιν σας διά νά εὑρεθῶμεν μαζύ εἰς ταύτην τήν τράπεζαν πού εἶναι εὐγενῆ Σας προσφορά καί νά “ἀλληλοκοιταχθῶμεν ”ὅπως ἔλεγε ὁ ἀοίδημος Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ὁ ἀπό Ἀμερικῆς, ὁ ὁποῖος εὐκλεῶς ἐπατριάρχευσεν ἐπί 24 ἔτη καί ἤνοιξε τάς πύλας τοῦ Πατριαρχείου διά Θεολογικούς Διαλόγους μετά τῶν ἑτεροδόξων καί ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν. Αἰωνία του ἡ μνήμη τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Πατριάρχου πού συμπληρώνει αὔριον 46 ἔτη ἀπό τήν κοίμησίν Του.

Ἐπί τῆς ἐποχῆς Του ἐδόθη μεγάλη ὤθησις εἰς τόν σύνδεσμον τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Ἀμερικῆς μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ὁ σύνδεσμος οὗτος ηὐξήθη καί καλλιεργήθη μέχρι τῶν ἡμερῶν μας καί εἴμαστε εὐγνώμονες διά τήν παντός εἴδους βοήθεια πού παρέχετε εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν.

Ὄντως, ὅπως ἦτο τό κεντρικόν θέμα τῆς 44ηςΚληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως “πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι”(Μάρκ. 9,23) ὅταν πιστεύῃ κανείς καί ἀγαπᾷ εἰλικρινά καί χριστιανικά δύναται νά πράξῃ πολλά πράγματα.

Καί ἐσεῖς πιστεύετε καί ἀγαπᾶτε τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον. Πιστεύετε εἰς τήν ἀποστολήν, εἰς τήν διακονίαν καί εἰς τάς πρωτοβουλίας του.

Σᾶς θυμᾶμαι ἀπό τό Πατριαρχεῖον, κύριε Πρόεδρε, ὅτε ἤμουν Διάκονος καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Χάλκην μετά τήν προαγωγήν μου εἰς Ἀρχιερέα πού ἐπισκεπτόσασταν τήν Ἱεράν Μονήν καί Σχολήν.

Σᾶς συγχαίρομεν διά τάς πρωτοβουλίας πού παίρνετε πάντοτε ἐπ΄ ὠφελείᾳ τοῦ Πατριαρχείου μας καί ἰδίως παρά τῇ Ἀμερικανικῇ Κυβερνήσει καί τῇ Τουρκικῇ τοιαύτῃ ὁπότε παρίσταται ἀνάγκη.

Σᾶς μεταφέρομεν τάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτῆς Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί εὐχόμεθα εἰς ὅλους μετά τῶν οἰκογενειῶν Σας ὑγείαν ἀκλόνητον, μακρότητα ἡμερῶν καί ὅλα τά καλά καί ἀγαθά τοῦ Παναγάθου Θεοῦ.

 

 

 

44th Clergy Laity Congress – JULY 1-5, 2018
Banquet
BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese
© GANP/DIMITRIOS PANAGOS

44th Clergy Laity Congress – JULY 1-5, 2018
Banquet
BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese
© GANP/DIMITRIOS PANAGOS

44th Clergy Laity Congress – JULY 1-5, 2018
Banquet
BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese
© GANP/DIMITRIOS PANAGOS

44th Clergy Laity Congress – JULY 1-5, 2018
Banquet
BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese
© GANP/DIMITRIOS PANAGOS

44th Clergy Laity Congress – JULY 1-5, 2018
Banquet
BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese
© GANP/DIMITRIOS PANAGOS

44th Clergy Laity Congress – JULY 1-5, 2018
Banquet
BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese
© GANP/DIMITRIOS PANAGOS

44th Clergy Laity Congress – JULY 1-5, 2018
Banquet
BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese
© GANP/DIMITRIOS PANAGOS

44th Clergy Laity Congress – JULY 1-5, 2018
Banquet
BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese
© GANP/DIMITRIOS PANAGOS

44th Clergy Laity Congress – JULY 1-5, 2018
Banquet
BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese
© GANP/DIMITRIOS PANAGOS

44th Clergy Laity Congress – JULY 1-5, 2018
Banquet
BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese
© GANP/DIMITRIOS PANAGOS

44th Clergy Laity Congress – JULY 1-5, 2018
Banquet
BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese
© GANP/DIMITRIOS PANAGOS

44th Clergy Laity Congress – JULY 1-5, 2018
Banquet
BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese
© GANP/DIMITRIOS PANAGOS

44th Clergy Laity Congress – JULY 1-5, 2018
Banquet
BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese
© GANP/DIMITRIOS PANAGOS

44th Clergy Laity Congress – JULY 1-5, 2018
Banquet
BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese
© GANP/DIMITRIOS PANAGOS

44th Clergy Laity Congress – JULY 1-5, 2018
Banquet
BOSTON – The 44th Biennial Clergy Laity Congress of the Greek Orthodox Archdiocese
© GANP/DIMITRIOS PANAGOS

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*