Ο ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΔΙΑΚΟΝΟΥΝΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΩΝ (17-4-2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ὁμοῦ μετά τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου αυτοῦ, συμμετεῖχεν εἰς τήν Σύναξιν τῶν ἐν Τουρκίᾳ διακονούντων Πρεσβυτέρων καί Διακόνων, ἡ οποία συνῆλθεν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Βαλουκλῇ, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, διά γράμματος Αὐτῆς ὑπ΄ἀριθμ. πρωτ. 293 καί ἡμερομηνίαν 13ης Μαρτίου 2018.

Εἰς τήν Σύναξιν ταύτην συμμετεῖχεν ἅπας ὁ ἱερός κλήρος καί ἀκόμη οἱ Σεβασμιώτατοι Ποιμενάρχαι τῶν ἐν Τουρκίᾳ ἐν ἐνεργείᾳ Ἱερῶν Μητροπόλεων, καθῶς καί οἱ ὑπεύθυνοι Ἀρχιερεῖς τῶν περιφερειῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ Σύναξις ἤρχισε ψαλλομένου τοῦ “Χριστός Ἀνέστη” καί ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀξίας τῆς Ἱερωσύνης. (ἴδε κατωτέρω τήν ὁμιλίαν).

Κατά τήν Σύναξιν ὡμίλησαν ἐπίσης οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος μέ θέματα “Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἡ διασπορά του καί αἱ διεκκλησιατικαί σχέσεις αὐτοῦ” καί “Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος”, ἀντιστοίχως.

Ὡσαύτως, ὡμίλησαν ὁ Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων ἐπί τῶν ὑφισταμένων Ποιμαντικῶν Προβλημάτων ἐν ταῖς Κοινότησι ἡμῶν καί ὁ Μ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Γεώργιος Τσέτσης : “Οἰκουμενική Κίνησις – Π.Σ.Ε. – Θεολογικοί Διάλογοι” μέ τήν ἐμπειρίαν πού κατέχει οὗτος ἕνεκα τῆς πολυετοῦς διακονίας αὐτοῦ εἰς τούς τομεῖς τούτους.

Μετά τό παρετεθέν γεῦμα ἐν ταῖς αἰθούσαις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, κατά τήν ἀπογευματινήν συνεδρίαν τῆς Συνάξεως ὡμίλησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Κύριλλος μέ θέμα τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως καί συνέχισαν οἱ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας καί Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος κάμνοντας ὡρισμένας παρατηρήσεις καί συστάσεις εἰς τούς κληρικούς σχετικάς μέ τάς ἁρμοδιότητας αὐτῶν.

Κατέκλεισεν τήν Σύναξιν διά γλαφυρᾶς ὁμιλίας συνοψίζων ἁπάσας τάς γενομένας συζητήσεις ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὅ καί ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Ἱεροῦ τούτου Σκηνώματος τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ εἰρημένη Σύναξις ἐστέφθη μετ΄ἐπιτυχίας καί ὁ Παναγιώτατος ηὐχήθη ὅπως μία τοιαύτη Σύναξις συγκληθῇ κατά τό ἐγγύς μέλλον.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*