Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΠΠΙΑΝΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ Α.ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΑΣ

 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος συνώδευσε ὁμοῦ μετά τοὺ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα, κλητῆρος τῶν Πατριαρχείων, μεταξύ 25ης-27ης Ὀκτωβρίου 2016 τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην μας εἰς τό Loppiano (Φλωρεντία) τῆς Ἰταλίας. Ὁ Σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας Κων/πόλεως προσεκλήθη ἐπισήμως ὑπό τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι διά νά Τοῦ ἀπενεμηθῇ τιμῆς ἕνεκεν Διδακτορικόν Δίπλωμα ἐν τῷ Πανεπιστημιακῷ Ἰνστιτούτῳ «Sophia» ὑπό τῆς ὡς ἄνω παγκοσμίως ἀνεγνωρισμένης Πανεπιστημιακῆς Σχολῆς, λόγῳ τῆς συμβολῆς αὐτοῦ εἰς τήν «Παιδείαν τῆς Ἑνότητος», ὅπου καί τό κέντρον τῆς ὡς εἴρηται Κινήσεως.

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 25ης Ὀκτωβρίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐν πρώτοις ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τόν Σεβ. Καρδινάλιον τῆς Φλωρεντίας καί Ἀρχιεπίσκοπον αὐτῆς κ. Giuseppe Betori καί ἐν συνεχείᾳ συμμετεῖχε εἰς τήν Οἰκουμενικήν Συμπροσευχήν ἐν τῷ περιφήμῳ Βαπτιστηρίῳ, τιμώμενον ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Τιμίου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος. Ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις καθώς καί ἀναμνηστικά δῶρα.

Κατόπιν, ὁ Πατριάρχης καί ἡ συνοδεία του, ὁμοῦ μετά τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου καί τῶν συνεργατῶν του, μετέβησαν εἰς τόν Καθεδρικόν ναόν τῆς Πόλεως, τιμώμενον ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (MADONNA Dİ FİORE), ὅπου ἐξεναγήθησαν καί προσεκύνησαν τά τεθησαυρισμένα ἐκεῖ Ἱερά Λείψανα (ὅπως τήν τιμίαν κεφαλήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Τεμάχιον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κ.ἄ.)

Εἰς τό παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῷ Πανεπιστημιακῷ Ἰνστιτούτῳ «SOPHIA» παρεκάθησαν, ἐκτός τῆς συνοδείας τοῦ Πατριάρχου, κληρικοί, ἡ ἀρχηγός τῆς ὡς εἴρηται Κινήσεως EMMAUS, συνεργάται αὐτῆς, ὁ Κοσμήτωρ τοῦ ὡς εἴρηται Ἰνστιτούτου Mons. Piero Code, καθηγηταί, συνεργάται τῆς Κινήσεως καί λαϊκοί Ὀρθόδοξοι καί Καθολικοί, ἐξ ὅλων τῶν δογμάτων.

Τήν Δευτέραν, 26ην Ὀκτωβρίου, Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, ἡ Α.Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ὀρθοδόξῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου τῆς Φλωρεντίας ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος, τό ὁποῖον προσῆλθεν ἵνα λάβῃ τήν εὐχήν καί εὐλογίαν τοῦ Σεπτοῦ Προκαθημένου.

Παρέστησαν ὁ Καρδινάλιος τῆς Φλωρεντίας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος καί Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, ἐκ Κύπρου, ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως, ὁ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Μιλάνῳ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Κοτσιώνης, ἡ Ἐπίτιμος Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Φλωρεντίᾳ Εὐγεν. κ. Ποτούλα Πετρακάκου, πολλοί κληρικοί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί ἄλλων ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, διαμένοντες ἐν Ἰταλίᾳ, ὁ Κοσμήτωρ τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἰνστιτούτου «SOPHIA», μοναχαί διαφόρων ταγμάτων τῆς Ρ/Καθολικῆς Ἐκκλησίας, μοναχοί ἐξ Ἰταλίας καί Ἑλλάδος, καθηγηταί, φοιτηταί καί φοιτήτριαι καί πλῆθος προσκεκλημένων.

Κατόπιν, ὁ Πατριάρχης καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ, συνεπικουρούμενοι ὑπό τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου ἐπεσκέφθησαν τόν περικαλλῆ Ἱερόν Ναόν τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Πόλεως τιμώμενον ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων, ἀνήκοντα εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τάς ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Παροικίας Ρωσσικῆς Παραδόσεως. Προσεκύνησαν καί ἐξεναγήθησαν καταλλήλως ἐν τῷ μουσείῳ τοῦ εἰρημένου Ἱ. Ναοῦ. Τό  συγκεντρωθέν ποίμνιον ἔλαβε τήν εὐχήν καί εὐλογίαν τῆς Α.Θειοτάτης Παναγιότητος καί ἐγένοντο ἀναμνηστικαί φωτογραφίαι. Μετά ταῦτα, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν κωμόπολιν CELLOLE, εἰς μετόχιον τῆς Ἀδελφότητος BOSE, ὅπου ἐγένετο δεκτός μετ’ ἐγκαρδιότητος ὑπό τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς ENZO BIANCHI καί τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς. Ἐψάλη ὑπό τῆς Ἀδελφότητος ἡ Στ’ ὥρα (Preghierα di Mezzogiorno). Παρέστησαν οἱ Ἐπίσκοποι τῆς περιοχῆς TOSCANA καί ἡ Α. Θειοτάτη Παναγιότης ἀπηύθυνε ὁμιλίαν ἀνάλογον τῇ περιπτώσει. Μετά τό παρατεθέν γεῦμα, ὁ Πατριάρχης καί ἡ συνοδεία Του ἐπέστρεψαν εἰς τό LOPPIANO, ὅπου ἐν μέσῳ πληρεστάτης αἰθούσης, περί τά 1.500 ἄτομα, παρόντων τοῦ Καρδιναλίου τῆς Φλωρεντίας, Μητροπολιτῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Ἐπισκόπων, τοῦ Κοσμήτορος τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἰνστιτούτου «SOPHIA», τοῦ Καθηγητικοῦ Συλλόγου, κληρικῶν, μοναχῶν, μοναζουσῶν, καθηγητῶν καί φοιτητῶν, ὁ Σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅστις συνεπλήρωσεν 25 ἔτη ἐνδόξου καί λαμπρᾶς Πατριαρχίας, ἀνεκηρύχθη ἐπίτιμος διδάκτωρ (HONORIS CAUSA in CULTURA DELL’ UNITA) τοῦ ὡς εἴρηται πνευματικοῦ κέντρου τῶν γραμμάτων.

Μεθ’ ὅ, παρετέθη πλουσιωτάτη δεξίωσις καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θειοτάτη Παναγιότης παρεχώρησεν συνέντευξιν εἰς τό τηλεοπτικόν κανάλι τοῦ Βατικανοῦ καί εἰς τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν αὐτοῦ.

Ἡ ἡμέρα ἐπερατώθη διά τοῦ προγράμματος πού παρουσίασαν τά παιδιά καί οἱ νέοι διαμένοντες ἐν τῇ πολιτείᾳ τοῦ Loppiano, καθώς καί διαφάνειες ἀπό τήν συνεργασίαν πού ἔχει τό Πατριαρχεῖον μας μέ τήν Κίνησιν ταύτην ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀοιδήμου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου καί τῆς ἱδρυτρίας τῆς ὡς ἄνω ὀργανώσεως ἀειμνήστης CHIARA LUBICH.

Τήν Τρίτην, 27ην Σεπτεμβρίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό συγκρότημα Rondine, ὅπου νέοι ἐκ διαφόρων ἐμπολέμων περιοχῶν σπουδάζουν ὁμοῦ καί μαθαίνουν νά ζοῦν ἐν εἰρηνικῇ συνυπάρξει, καταδικάζοντες τόν πόλεμον. Εἰς τό Rondine προετοιμάζονται οἱ αὐριανοί ἡγέται τῶν πατρίδων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι θά ἐργασθοῦν διά τήν καταστολήν τῶν παθῶν καί θά συμβάλουν εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης. Μάλιστα, τό Rondine ἔχει προταθεῖ διά τό Βραβεῖον Νόμπελ Εἰρήνης. Εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ὑπό τοῦ εἰρημένου ὀργανισμοῦ ἀπενεμήθη τό Βραβεῖον «Preziosi per la Pace» (πολύτιμοι διά τήν εἰρήνην) διά χειρός τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ κ. Franco Vaccari.

Μετά τό παρατεθέν γεῦμα ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν ἐν τῷ ἐν Arezzo Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου τῆς Ρουμανικῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, ὡς καί εἰς τόν μεγαλοπρεπῆ Ρ/Καθολικόν Ναόν τῆς Πόλεως, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Riccardo Fontana καί τοῦ περί αὐτόν Ἱεροῦ Κλήρου. Μεταξύ τῆς Α. Σεβασμιότητος καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀντηλλάγησαν λόγοι ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί συμπορεύσεως πρός τήν τῶν πάντων «ἕνωσιν».

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Πίζης τό μεσονύκτιον τῆς 27/28ης Ὀκτωβρίου.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*