Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΕΞΟΧ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΙΠΡΑ

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει τῆς Α. Ἐξοχότητος τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλεξίου Τσίπρα τήν Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας, μετέβη εἰς Χάλκην καί παρέστη εἰς τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου, Πατριάρχου Κων/πόλεως , τοῦ καί ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καθώς καί εἰς τό πρόγραμμα πού ἐπηκολούθησεν ἐπί τῇ ἱστορικῆ ἐπισκέψει ταύτῃ, διότι εἶναι σημαντικόν τό γεγονός ὅτι διά πρώτην φοράν Ἕλλην Πρωθυπουργός ἐπεσκέφθη τήν τε Ἱ. Μονήν καί τήν ἐν αὐτῇ στεγαζομένην περίπυστον Ἱεράν Θεολογικήν  Σχολήν τῆς Χάλκης.

Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐχοροστάτησεν ἡ Α. Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, περέστησαν δέ πολλοί Ἀρχιερεῖς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐντεῦθεν  καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, πιστοί ἐκ τῶν νήσων καί ἐκ τῆς Πόλεως , ὡς καί πολλοί προσκυνηταί.

Ἐπίσης, εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν ὁ Ἐξοχ. Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξης Τσίπρας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, συνοδευόμενος ὑπό Ὑπουργῶν, Ὑφυπουργῶν, τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, τοῦ Γεν. Προξένου καί Προξένων τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν.

Τόν κ. Πρωθυπουργόν συνώδευεν ἀπό μέρους τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, ὁ Ἐξοχ. İbrahim Kalın, Ὑπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων καί Σύμβουλος αὐτοῦ.

Κατά τήν ἄφιξιν καί τήν ἀναχώρησιν τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ καί τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ πρωτοκόλλου τιμαί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς, τῆς ἐν αὐτῇ Ἀδελφότητος καί πολλοῦ κόσμου.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*