Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΝ ΔΙΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ κ.κ. ΑΝΘΙΜΟΥ (2-5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

 

 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας προκειμένου νά παραστῇ εἰς τά ὀνομαστήρια τοῦ φίλου καί προσφιλοῦς αὐτοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ, Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως καί Σαμοθράκης κ. Ἀνθίμου ἀνεχώρησεν ὁδικῶς ἐκ τῆς Πόλεως ἡμῶν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Μητροπόλεως κ. Πορφυρίου εἰς Ἀλεξανδρούπολιν. Αὐθημερόν φθάσαντες εἰς τόν προορισμόν αὐτῶν κατέλυσαν εἰς τό ξενοδοχεῖον «ΑSTİR», ὡς φιλοξενούμενοι τῆς εἰρημένης Μητροπόλεως.

Τήν ἐπομένην, Σάββατον, 3ην Σεπτεμβρίου, ὁ Μητροπολίτης μας παρέστη καί συμπροσευχήθη ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Ἀνθίμου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου καί Νειλουπόλεως κ. Γενναδίου, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ ἑορτάζων Ἀρχιερεύς ἐδέχθη ἐν τῇ Μητροπολιτικῇ οἰκείᾳ αὐτοῦ τά συγχαρητήρια καί τάς εὐχάς τῶν παρισταμένων Ἀρχιερέων, τοῦ ἐπισκεφθέντος αὐτόν Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος, καθώς ἐπίσης τῶν κληρικῶν καί τῶν πιστῶν.

Τήν μεσημβρίαν, παρέστη εἰς τό παρατεθέν ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἀνακαινισθέντι κτιρίῳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως διά τήν στέγασιν τῶν σπουδαζόντων φοιτητῶν, παρόντων τῶν ἀνωτέρω Ἀρχιερέων, τῶν  τοπικῶν Πολιτικῶν καί Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἁπάντων προσκεκλημένων ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου.

Τήν Κυριακήν, 4ην Σεπτεμβρίου, ὁ Μητροπολίτης μας, τῇ παρακλήσει τοῦ Ποιμενάρχου κ. Ἀνθίμου, ἐχοροστάτησεν, ἐλειτούργησε καί ἐκήρυξε τόν Θ. Λόγον ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος.

Ἐν συνεχείᾳ, μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου ἐφιλοξενήθησαν, ὑπό φιλικῆς οἰκογενείας καί τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ἐπεσκέφθη τήν ἐν Μάκρῃ Ἀλεξανδρουπόλεως Γυναικείαν Ἱεράν Κοινοβιακήν Μονήν τῆς «Παναγίας τοῦ Ἕβρου» ὅπου ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ πνευματικοῦ καί Γέροντος τῆς εἰρημένης Μονῆς Πολυκάρπου Ματζάρογλου. Τό ἑσπέρας παρέστη εἰς τήν δοθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου διάλεξιν ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Σιδηρᾶ, θεολόγου, ἐκκλησιαστικοῦ ἱστορικοῦ καί νομικοῦ, ἡ ὁποία ἦτο ἀφιερωμένη εἰς τήν ζωήν καί τό ἔργον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἡ ὁποία εἶχεν ὡς θέμα «Τό Ἰωβηλαῖον εὐκλεοῦς καί τετιμημένης εἰκοσιπενταετοῦς Πατριαρχίας Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τοῦ Α’ (1991-2016). Ἀπό τήν Ἴμβρο στό Φανάρι καί στήν Οἰκουμένη ὅλη». Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκοψε τήν ἐπί τούτῳ παρασκευασθεῖσαν τούρταν ἐπί τῷ σημαδιακῷ τούτῳ ἑορτασμῷ.

Ἐν κατακλείδι, παρετέθη δεξίωσις εἰς τό πυκνόν ἀκροατήριον τό ὁποῖον παρηκολούθησεν τήν ἀνωτέρω διάλεξιν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ εἰρημένου Ἱ. Ναοῦ. Ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς εἰρημένης ἐνορίας Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χαρίτων Ριζιώτης παρέθεσεν δεῖπνον εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησεν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁμιλητής καί οἱ παρόντες κληρικοί.

Τήν Δευτέραν, 5ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ὁ Μητροπολίτης μας ἐπέστρεψεν καί αὖθις ὁδικῶς εἰς τά ἴδια.

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*