Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ ΕΞΟΧ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Τήν Πέμπτην, 8ην Αὐγούστου τρ. μ., ὁ Ἐξοχ. κ. Volodymyr Zelenskyy, ἄρτι ἐκλεγείς Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν, εἰς Τουρκίαν, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν διμερῶν διακρατικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, συμπεριέλαβεν εἰς τό πρόγραμμά του καί ἐπίσκεψιν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί εἰς τόν Προκαθήμενον αὐτοῦ κ.κ. Βαρθολομαῖον.

Εἰς τόν Πρόεδρον  καί εἰς τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἀπεδόθησαν κατά τήν ἄφιξιν καί ἀποχώρησίν αὐτοῦ εἰς καί ἐκ τῆς ἕδρας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ πρωτοκόλλου τιμαί.

Εἰς τό ἐπίσημον γραφεῖον τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, ὅπου ἐγένετο ἐπισήμως δεκτός ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, διεξήχθησαν συνομιλίαι ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὡς ἡ διευθέτησις τοῦ Οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος.

Εἶτα, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὁ Πατριάρχης καί ἡ Α. Ἐξοχότης ἐνώπιον τῆς ἐνταῦθα Ἱεραρχίας τοῦ θρόνου, μεταξύ δ΄ αὐτῆς καί ὁ Ποιμενάρχης μας καί πλήθους ἐκπροσώπων τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, προέβησαν εἰς δηλώσεις, ἐκφράσαντες τήν χαράν των διά τήν συνάντησιν ταύτην, ἥτις σηματοδοτεῖ τήν συνέχισιν τῶν ἀναβαθμισμένων διμερῶν σχέσεων ἐπ΄ ὠφελείᾳ τοῦ εὐσεβοῦς Οὐκρανικοῦ λαοῦ, διά τήν ἀποκατάστασιν τοῦ ὁποίου εἰς τήν κανονικότητα πολλά ἐμόχθησε καί συνεχίζει, παρά τάς ἀναδέλφους ἀντιδράσεις, νά ἀγωνίζεται θυσιαστικῶς ἡ Μήτηρ αὐτοῦ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἀκολούθως, ἀντηλλάγησαν δῶρα καί ἐγένετο ἡ ἀναμνηστική φωτογράφησις μεταξύ τῶν δύο ἡγετῶν καί τῶν συνοδειῶν αὐτῶν.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον παρευρέθη καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Μιχαήλ Anishchenko, Ἔξαρχος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐν τῇ Αὐτοκεφάλῳ Ἐκκλησίᾳ τῆς Οὐκρανίας.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*