Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ (1-3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

 

Κατόπιν προσκλήσεως τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί ὑπό τήν προεδρίαν του, συνῆλθεν εἰς Σύναξιν ἡ Ἱεραρχία τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιεπισκόπων καί Μητροπολιτῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπό 1ης μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου.

Εἰς τήν Ἱεράν Σύναξιν μετεῖχον περισσότεροι ἀπό ἑκατόν Ἱεράρχαι, ἐν οἷς καί ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Απόστολος.

Κατά τήν Σύναξιν ταύτην, ὅπως πάντοτε ἐξητάσθησαν κοινοῦ ἐνδιαφέροντος ἐπίκαιρα θέματα, τά ὁποῖα ἔχουν ὡς ἑξῆς :

 

α) Ἡ χορήγησις τοῦ Αὐτοκεφάλου καί τά ἐπ΄αὐτοῦπρονόμιατῆς ΜητρόςἘκκλησίας- Ἱστορικοκανονική καί θεολογική θεώρησις (Μητρ. Γέρων Περγάμου Ἰωάννης)

β) Τό προνόμιον τοῦ ἐκκλήτου – Ἱστορικοκανονική καί θεολογική θεώρησις (Ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος)

γ) Ἀποτίμησις τῶν προσφάτων ἐπισκέψεων τῆς Πατριαρχικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς τάς κατά τόπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας (Μητρ. Γαλλίας Ἐμμανουήλ)

δ) Τό ἐκκλησιαστικόν πρόβλημα τῆς Οὐκρανίας (Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως Μακάριος)

ε) Ἱστορική ἀνασκόπησις τῆς Ἐκκλησίας Ἀχρίδος ἐν σχέσει μέ μίαν νέαν ταυτότητα (Μητρ. Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας)

στ) Κανονική καί ἐκκλησιολογική ἀποκατάστασις τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων (Μητρ. Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλόχιος)

ζ) Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί αἱ ἐν τῷ ἐξωτερικῷ Ἐπαρχίαι αὐτοῦ (Μητρ. Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος)

η) Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τά θεολογικά Γράμματα (Μητρ. Προύσης Ἐλπιδοφόρος)καί

θ) Τά μετά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον (Μητρ. Σμύρνης Βαρθολομαῖος)

 

Ἐπί ἑνός ἑκάστου θέματος ἐγένετο διεξοδική συζήτησις, ἡ οποία ὑπῆρξε καρποφόρος καί ἐπικοδομητική. Οἱ λαβόντες μέρος Ἱεράρχαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀπεχώρησαν ἐκ τῆς Πόλεως ἡμῶν μέ τάς καλυτέρας τῶν ἐντυπώσεων καί συμπερασμάτων, τά ὁποῖα εἶναι ἐξαιρετικά χρήσιμα διά τούς ἰδίους καί διά τήν ἐπαρχίαν πού ποιμαίνουν ἕκαστος ἐξ αὐτῶν.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*