Ο ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ ΕΞΟΧ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

DSC_6900Τήν Πέμπτην, 10ην Μαρτίου ἐ.ἐ. ὁ Ἐξοχ.κ. Petro Poroshenko , Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως του εἰς τήν Τουρκίαν, προσῆλθεν εἰς τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγενεστάτης κυρίας Μαρίνης καί τῶν Ἐξοχ. κ. Hennadiy Zubko, Άναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ, κ. Pavlo Klimkin, ‘Υπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, κ. Volodymyr Demchyshyn, Ὑπουργοῦ Ἐνεργείας, κ. Serhii Korsunskyi, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnas, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει καί ἄλλων ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ.DSC_6917

Εἰς τόν κ. Πρόεδρον κατά τήν προσέλευσιν καί ἀποχώρησίν του εἰς τά Πατριαρχεῖα ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Ὁ Πρόεδρος ἐγένετο δεκτός μετά πάσης τιμῆς ὑπό τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά καί ἐγκάρδιος συζήτησις.

Ἐν τῇ Αἰθούση τοῦ Θρόνου ὁ εἰρημένος Πρόεδρος ἐχαιρέτισεν τούς ἐντεῦθεν προσελθόντας Σεβ. Ἱεράρχας, ἐν οἶς τόν Σεβ. Ποιμενάρχην μας, παρουσίασε τούς συνοδούς αὐτοῦ καί ἀκολούθως ὁμοῦ μετά τοῦ Πατριάρχου, προέβησαν εἰς δηλώσεις εἰς τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῶν Πατριαρχείων, καί τέλος, προσεκύνησε καί ἐξεναγήθη ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.DSC_6825

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*