Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ, ΩΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ, ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (21.11.2018)

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, ἐκτελῶν χρέη Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τό ἐξωτερικόν εὑρισκομένου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τήν Τετάρτην, 21ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ., προέστη τῆς Πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, τοῦ καί Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς εἰρημένης Κοινότητος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου.

Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας, ἐξ ἄμβωνος, ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὡς καί ἀπόφοιτοι αὐτοῦ τῶν ἐτῶν 1958, 1968 καί 1978, πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπο-λίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφορο-επιτροπῆς ὅστις παρουσίασε τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τῆς Κοινότητος καί ἀναφέρθη εἰς τά πεπραγμένα καί εἰς τάς προγραμματιζόμενας δραστηριότητας αὐτῆς. Ἀκολούθως, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἀφοῦ ἀνεφέρθη εἰς τό νόημα τῆς θεομητο-ρικῆς ἑορτῆς σχετικῶς πρός τήν ἱερουργίαν τοῦ ἀρρήτου τῆς σωτηρίας ἡμῶν Μυστηρίου, ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτῆς διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου καί τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς καί τῶν μελῶν αὐτῆς ἐπιτελουμένου ἐν τῇ Κοινότητι ἔργου καί προσέφερε τῷ Σεβ. Ἀρχιερατικῷ Ἐπιτρόπῳ Ἱ. Εὐαγγέλιον ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου, καλωσόρισεν ἰδιαιτέρως τούς ἐξ Ἀθηνῶν ἐλθόντας Ζωγραφειώτας εἰς τά ἴδια καί ἐπιδαψίλευσεν εἰς πάντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν τοῦ εἰς Γενεύην ἐπί τῇ 70ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν εὑρισκομένου Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*