Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗΣ «ΕΠΙΒΑΤΗΝΗΣ» ΕΙΣ ΙΑΣΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Μητροπολίτης ἡμῶν Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, σεπτῇ ἐντολῇ τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐξεπροσώπησεν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἰς τούς ἐν Ἰασίῳ ἑορτασμούς ἀπό 12ης μέχρι 14ης Ὀκτωβρίου 2013, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Νέας ἤ τῆς ἐπιλεγομένης «Ἐπιβατηνῆς» καί προηξῆρχε τῆς τελεσθείσης τῇ Δευτέρᾳ, 14ῃ Ὀκτωβρίου, ὑπαιθρίου πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας. Εἰς αὐτήν ἐκτός τοῦ Ποιμενάρχου, Μητροπολίτου Ἰασίου, Μολδαβίας  καί Μπουκοβίνης, κ. Θεοφάνους,  συμμετεῖχαν περί τούς 25 Ἀρχιερεῖς, πλειάς τῶν ὁποίων ἦτο ἐκ τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας καί ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καί Σερβίας, πολλοί πρεσβύτεροι καί διάκονοι.Ἔψαλεν ἐμμελέστατα βυζαντινή χορωδία ἐκ φοιτητῶν καί νέων τοῦ Ἰασίου.

Κατ΄αὐτήν παρέστη ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας, ὑπουργοί καί βουλευταί, ὁ Νομάρχης καί ὁ Δήμαρχος τοῦ Ἰασίου.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ἡμῶν κατέλυσε ὡς φιλοξενούμενος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Θεοφάνους εἰς ξενοδοχειακήν μονάδα τῆς εἰρημένης Ἐκκλησίας, ἐπεσκέφθη τό Νοσοκομεῖον τῆς Ἐκκλησίας, ὑπαντηθείς ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ ὑπό τοῦ ὑπευθύνου τοῦ ἱδρύματος  τούτου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ, ὡς καί ὑπό τῆς ἐφημερευούσης ἰατροῦ.Ἐπεσκέφθη ὡρισμένας μονάδας τοῦ νοσοκομείου καί ηὐλόγησε τούς νοσηλευομένους ἐν αύτῶ.

Τῇ Κυριακῆ, 13ῃ  Ὀκτωβρίου , τό απόγευμα ἐγένετο δεκτός ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Μεγάρῳ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μολδαβίας, καί ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τό βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἐκκλησίας καί παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον μεθ’ὅλων τῶν συμμετασχόντων εἰς τήν πανήγυριν τῆς Ὁσίας, Ἱεραρχῶν καί κληρικῶν προσφερθέν ἔν τινι ξενοδοχείῳ τῆς πόλεως ὑπό εὐλαβοῦς ἐπιχειρηματίου.

Τήν Δευτέραν, 14ην Ὀκτωβρίου ὡς ἀνεφέρθη καί  ἀνωτέρω, προεξῆρχε τῆς ἑορτίου πολυαρχιερατικῆς  Θείας Λειτουργίας καί ἐξεφώνησε τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας, ὅστις μετεφράσθη εἰς τήν ρουμανικήν γλῶσσαν ὑπό τοῦ ἑλληνομαθοῦς Ἀρχιμ. κ. Ναθαναήλ Νeancu.

Τῆν μεσημβρίαν τῆς ἡμέρας αὐτῆς ηὐλόγησε τήν παρατεθεῖσαν τράπεζαν, ἡ ὁποία παρετέθη ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, εἰς ἥν παρέστησαν ἐκτός τῶν λειτουργησάντων Ἱεραρχῶν, ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας,ὑπουργοί, πλῆθος κληρικῶν καί πολλοί ἐπίσημοι τῆς πόλεως τοῦ Ἰασίου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας αὐτῆς παρηκολούθησεν ἐν μέσῳ πληθούσης αἰθούσης ἐν τῷ Κρατικῷ Θεάτρῳ τῆς πόλεως τήν «Βραδυά τῶν Πολιτιστικῶν ἀξιῶν».

Τήν ἐπόμένην, Τρίτην, 15ην Ὀκτωβρίου, τελευταίαν ἡμέραν τῆς παραμονῆς αὐτοῦ ἐν Ἰασίῳ ἐπεσκέφθη τήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς πόλεως, ἔνθα ἀνέμενεν αὐτόν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῆς Σχολῆς ὁ Κοσμήτωρ αὐτῆς καί ἐξεναγήθη εἰς τόν Ἱ. Ναόν, εἰς τήν Βιβλιοθήκην, καί εἰς τήν αἴθουσαν ἁγιογραφίας καί συντηρήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Εἰσῆλθεν εἰς τήν αἴθουσαν διδασκαλίας τοῦ Δ’ ἔτους τῆς Σχολῆς, καί ὡμίλησεν εἰς τούς φοιτητάς διά τήν σημερινήν κατάστασιν τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης.

Μετά τό γεῦμα πού παρέθεσεν ὁ ἱ. Κλῆρος τοῦ Ἰασίου καί τῶν περιχώρων  ὡμίλησεν πρός αὐτούς, κατόπιν παρακλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, περί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς διακονίας αὐτοῦ, καί ἐπεσκέφθη τόν Ἱ.Ναόν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὅπου εἷχεν ἐναποτεθῆ τό ἱερόν λείψανον τῆς Ὁσίας Παρασκευῆς μετά τήν δωρεάν αὐτοῦ, ἀπό μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ὅπου συνήρχετο  ἡ Φιλική Ἑταιρεία.

Ἐν συνεχεία συνοδευόμενος πάντοτε ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου ἐπεσκέφθη τάς Ἱ. Μονάς Καστράκι (Τσετσούγια), Γαλατᾶ (Γυναικεία) καί Ἁγίου Σάββα, ὡς καί τό Κέντρον Κοινωνικῆς Προνοίας, ἔνθα ἐγένετο δεκτός μετά πάσης τιμῆς καί χαρᾶς.

Τό ἀπόγευμα συνοδευόμενος ὑπό δύο κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μολδαβίας καί Μπουκοβίνης προπέμφθη ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τοῦ Ἰασίου, ὅστις καί ἐπἐστεψεν μέσῳ Βουκουρεστίου εἰς τήν Πόλιν ἡμῶν.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*