Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤHN I. MONHN AΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦΠανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πέτρου,Καθηγημένου,καίτῆςἈδελφότητοςτῆςἐνἉγίῳὌρει Ἱ. ΜονῆςἉγίου Διονυσίου,συνοδευόμενος ὑπότοῦἹερολ. Διακόνου τῆςΜητροπόλεώς μας κ. Πορφυρίου , ἀνεχώρησενὁδικῶς, τήνΠέμπτην, 19ην Μαΐου ἐ.ἔ., διά τόἍγιονὌρος.

ΕἰςτήνΟὐρανούπολιν, συνηντήθη μετά φίλων αὐτοῦἐξἈθηνῶνκαίΘεσ/νίκης καίἐνσυνεχείᾳδιεπεραιώθησαν μετά ταχυπλόου πλοιαρίουεἰςτήνεἰρημένην Ἱ. Μονήν, ένθακαί κατέλυσαν.

Τήνἑπομένην,Παρασκευήν, 20ήν Μαΐου, ὁ Σεβασμιώτατος μετά τῶνσυνοδῶναὐτοῦ μετέβη εἰςτήν Ἱ. Κοινότητα ἐνΚαρυαῖς,ὅπουἐγένετο δεκτός μετ’ἐγκαρδιότητοςὑπότοῦΠρωτεπιστάτουὉσιολ.Γέροντος Παύλου Λαυριώτου.

Ὁ Μητροπολίτης μας ἐπέδωκενεἰςαὐτόντόπρόςτήν Ἱ. Κοινότητα γράμμα τοῦΠαναγιωτάτου Πατριάρχου μας περί τῆς μεταβάσεωςαὐτοῦἐκεῖσεκαίτήνἄδειαν περί τῆς τελέσεως τῆςεἰςΔιάκονον χειροτονίας τοῦἐκτῶνἀδελφῶντῆς Ἱ. Μονῆς Διονυσίου ΜοναχοῦἸωαννικίου.Ἐνσυνεχείᾳ,ἀντηλλάγησανσχετικαίτῇπεριστάσει προσφωνήσεις καίάντιφωνήσεις, καθώς καίδῶρα.

Ἅπαντεςἐπεσκέφθησαντόνκεντρικόν Ἱ. Ναόντοῦ Πρωτάτου (Κοίμησιςτῆς Θεοτόκου)προσηυχήθησανκαίἐδεήθησανἐνώπιοντῆς Ἱ. Εἰκόνος « ΠαναγίατοῦἌξιονἘστί».

Ὡσαύτως, μετέβησαν εἰςτό Ἱ. Κελλίον‘’Εὐαγγελισμόςτῆς Θεοτόκου’’,τοῦὁποίου προΐσταται ὁ π. Πρόδρομος καίἐνσυνεχείᾳ, εἰςτό Ἱ. ΚελλίοντοῦἉγίου Νικολάου τοῦ π. ἈρτεμίουΤρεμπέλα.

Εἰςἀμφότερατά Ἱ. Κελλία ἡὑποδοχήκαί ἡ φιλοξενία ὑπῆρξανἄψογαι.

Ὁ Μητροπολίτης μας εἰςτήν Ἱ. ΜονήντοῦἉγίου Διονυσίου παρέστηεἰςἁπάσαςτάς Ἱ. Ακολουθίας καίτήνΚυριακήν, 22αν Μαΐου, τοῦ Παραλύτου,ἐτέλεσεν, συμπαραστατούμενοςὑπότοῦΚαθηγουμένουτῆς Ἱ. ΜονῆςἹερομονάχουΠέτρου καίἄλλωνἀδελφῶνκληρικῶντῆςεἰρημένηςΜονῆς,τήνεἰςΔιάκονονχειροτονίαντοῦὙποδιακόνουἸωαννικίου.

Παρευρέθησαν ὁαὐτάδελφος, συγγενεῖςκαί φίλοι τοῦ χειροτονηθέντος, πατέρεςἄλλων Ἱ. Μονῶνκαίἱκανόνἐκκλησίασμα.

Ὁ Μητροπολίτης μας πρότῆς χειροτονίας ἐξεφώνησενκατάλληλοντῇπεριστάσειπροσφώνησιν.

Ἐπηκολούθησενἑορταστική τράπεζα καίτόἀπόγευμαἐχοροστάτησενεἰςτόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν.

Τήνἑπομένην, Δευτέραν, ἐπέστρεψεν μετά τῆςσυνοδίαςαὐτοῦεἰςΟὐρανούπολινκαίἐκεῖθενεἰςτήν Κων/πολιν.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*