Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚ ΜΙΣΤΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου καί τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου  Καππαδοκῶν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Πορφυρίου, ἀνεχώρησεν εἰς τήν Ἀλεξανδρούπολιν ὁδικῶς τῷ Σαββάτῳ, 28ῃ Ἰανουαρίου ἀρξ. ἔτους προκειμένου νά μετάσχη εἰς τούς ἑορτασμούς τοῦ Ὁσίου Δημητρίου ἐκ Μιστί Καππαδοκίας καί τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί ἀφίχθη τάς μεσημβρινάς ὥρας ἐκεῖ, κατέλυσε δέ εἴς τι ξενοδοχεῖον ὡς φιλοξενούμενος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας αὐτῆς ἔτυχε τῆς ἀβραμιαίας φιλοξενίας τοῦ Σεβασμιωτάτου, καθώς καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, μετά κληρικῶν τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 29ην Ἰανουαρίου, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐτελέσθη Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου καί Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ.

Κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λετουργίαν παρευρέθησαν οἱ Τοπικοί  Ἄρχοντες, μέλη τῶν Καππαδοκικῶν Σωματείων τοῦ νομοῦ καί πυκνόν ἐκκλησίασμα. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ποιμενάρχης μας ὡμίλησεν πρός τούς πιστούς (ἴδε τήν δημοσιευμένην ὁμιλίαν αὐτοῦ). Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως ἀντεφώνησεν καί ηὐχαρίστησεν τόν τε Ποιμενάρχην μας καί τόν Μητροπολίτην Πολυανῆς καί Κιλκισίου διά τήν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς τήν χαράν τῶν Καππαδοκῶν καί διά τήν παρουσίαν αὐτῶν εἰς τήν κατ’ αὐτόν Ἱ. Μητρόπολιν. Εὐχαρίστησεν ἐπίσης τόν π. Θεόκλητον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ εἰρημένου Ἱ. Ναοῦ διά τήν εὐπρέπειαν τοῦ ναοῦ ὡς καί τό Προεδρεῖον τοῦ Συλλόγου Καππαδοκῶν διά τήν συνεχῆ ἀρωγήν τους διά τήν ἀνάδειξιν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ ἐκ Μιστί.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατός μας μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Συλλόγου Καππαδοκῶν, παρόντων τοῦ Δημάρχου Ἀλεξανδρουπόλεως καί ἀντιπροσώπων τοῦ Συλλόγου Κιλκισίου καί πλήθους κόσμου ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν, τοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου Ἀλεξανδρουπόλεως. Ὁ Ποιμενάρχης μας ἐξεναγήθη εἰς τόν Μουσεῖον τοῦ Συλλόγου καί ὑπέγραψεν τό βιβλίον ἐπισκεπτῶν.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἄριστον εἴς τινα παραλιακόν ἑστιατόριον ἀπό μέρους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου.

Τό ἀπόγευμα, ὁ Μητροπολίτης μας, συνοδείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου ἐπεσκέφθη τήν ἐν Μάκρῃ Ἱεράν Γυναικείαν Κοινοβιακήν Μονήν «Παναγία τοῦ Ἕβρου», ἔνθα ἐγένετο ἐγκαρδίως δεκτός ἀπό μέρους τῆς Μοναστικῆς ἀδελφότητος.

Τήν ἑπομένην, 30ήν Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., Ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῶν Γραμμάτων, ἐτελέσθη πανηγυρική Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, παρουσίᾳ πλήθους κόσμου καί τῶν Προϊσταμένων τῶν Διευθύνσεων Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Νομοῦ Ἕβρου καί τοῦ Βουλευτοῦ κ. Ἀναστασίου Δημοσχάκη.

Ὁ Μητροπολίτης μας ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ὄρθρω καί προεξῆρχε τῆς Θ. Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῇ συμμετοχῇ πολλῶν κληρικῶν. Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐτελέσθη ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Ἐλλογιμ. κυρίου Ἀλεξάνδρου Λυκίδη, ἀποφοίτου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος μετωνομάσθη εἰς Κωνστάντιον. Τό ὄνομα εἰς τόν χειροτονηθέντα ἐδόθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Εἰς τήν ὁμιλίαν του ὁ χειροτονηθείς ἀνεφέρθη εἰς τήν ἀγάπην πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τόν σεβασμόν του εἰς τόν Ποιμενάρχην καί πνευματικόν αὐτοῦ Πατέρα Σεβ. Μητροπολίτην κ. Ἄνθιμον, διά τήν συμπαράστασίν του εἰς τήν κλίσιν τῆς ἀφιερώσεώς του εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε, τῇ εὐγενεῖ παραχωρήσει τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, τήν χειροτονίαν τοῦ Διακόνου Κωνσταντίου, εἰς τήν ἀντιφώνησίν του ἀνεφέρθη εἰς τήν κλίσιν καί κλήσιν πού πρέπει νά ἔχει κάθε ἄνθρωπος πού ἐπιθυμεῖ νά ἀφιερωθῇ καί μετέφερεν τάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου.

Ἐν συνεχείᾳ, τόν λόγον ἔλαβεν ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, ὁ ὁποῖος ἀπευθύνθη πρός τόν νεοχειροτονηθέντα Διάκονον Κωνστάντιον καί πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα καί ἐτόνισεν τήν ἀνάγκην πού ὑπάρχει εἰς τήν κοινωνίαν μας νά ἀναδεικνύονται ἄξιοι ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι θά παίρνουν τήν προσευχήν τῶν χριστιανῶν καί θά τήν μεταφέρουν εἰς τό οὐράνιον Θυσιαστήριον. Μέ τήν εὐκαιρία προσεκάλεσεν καί ἄλλα νέα παιδιά νά ἀνοίξουν τά αὐτιά τους καί νά ἀκούσουν τήν φωνήν τοῦ Θεοῦ πού τά προσκαλεῖ νά γίνουν ἱερεῖς Αὐτοῦ.

Μετά τό «Κοινωνικόν» ἀνεγνώσθη τό μήνυμα τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τούς μαθητάς τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς Ἑλλάδος.

Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἀρτοκλασία ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἥν ἐπεμελήθη τό Α’ Γυμνάσιον καί τό Γ’ Δημοτικόν Σχολεῖον τῆς πόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως καί τό μνημόσυνον τῶν Εὐεργετῶν τῆς Παιδείας τῆς εἰρημένης πόλεως Ἀντωνίου καί Εὐανθίας Λεονταρίδου καί Γεωργίου καί Ἑλένης Ζαρίφη, καθώς καί τῶν κεκοιμημένων καθηγητῶν τοῦ Α’ Γυμνασίου.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀλεξανδρουπόλεως ἐδέχθη ἐν τῷ Ἐπισκοπείῳ πλῆθος ἐκπαιδευτικῶν καί ηὐχήθη τά εἰκότα ἐπί τῇ ἑορτῇ ταύτῃ.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ νεοχειροτονηθείς παρέθεσεν γεῦμα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Ἐγνατία» εἰς τούς χειροτονήσαντας αὐτόν Ἀρχιερεῖς, εἴς τινας κληρικούς καί ἱεροψάλτας, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν ἡ μητέρα, συγγενεῖς καί φίλοι αὐτοῦ.

Τό ἀπόγευμα, ὁ Μητροπολίτης μας, ὁμοῦ μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου ἐπεσκέφθη τό χωρίον Αἰσύμη, ἔνθα διαβιοῦν ἀρκετοί Καππαδόκαι καί προσεκύνησεν τά ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εὑρισκόμενα Ἱερά Λείψανα.

Τό βράδυ τῆς ἡμέρας αὐτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀλεξανδρουπόλεως παρέθεσεν δεῖπνον ἐν τῷ Ἐπισκοπείῳ αὐτοῦ καί ὁ Μητροπολίτης μας, ὁδικῶς, τῇ 31ῃ Ἰανουαρίου ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*