Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΣ ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ ΤΗι ΚΥΡΙΑΚΗι ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΕΝ ΤΩι ΚΑΘΟΛΙΚΩι ΤΗΣ Ι. ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

( ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 22.5. 2016 )_DSC5918

Πανοσιολογιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε,

Θερμῶς εὐχαριστῶ ἐσᾶς καὶ τὴν εὐλογημένην Διονυσιάτικην Ἀδελφότητα γιὰ τὴν εὐγενῆ πρόσκλησί σας νὰ προσέλθω στὴν θεοφρούρητο Μονή σας, κατὰ τὴν χαρμόσυνον περίοδον τοῦ Ἁγίου Πάσχα, νὰ ἱερουργήσω καὶ νὰ προβῶ εἰς τὴν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ ἀγαπητοῦ π. Ἰωαννικίου.        Ἰδοὺ λοιπόν, ἐφοδιασμένος μὲ τὰς ἁγίας εὐχὰς καὶ τὴν κανονικὴν ἄδειαν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, εὑρίσκομαι ἐν μέσῳ ὑμῶν, ἱερουργῶν τὴν Εὐχαριστίαν τοῦ Θεοῦ, συμπνευματιζόμενος μαζί σας, κοινωνῶν τῆς ἀγάπης σας καὶ ἤδη ἑτοιμαζόμενος νὰ προσκαλέσω, κατὰ τὴν ψῆφον καὶ τὴν κοινὴν ἐπιθυμίαν τῆς Ἀδελφότητος, εἰς τὰ ἐνδότερα τοῦ Θυσιαστηρίου τὸν ἀγαπητὸν π. Ἰωαννίκιον, Ὑποδιάκονον ἤδη, προκειμένου δι’ εὐχῆς καὶ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν νὰ ἐπικαλεσθῶ τὴν Χάριν τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύματος νὰ κατέλθῃ, νὰ τὸν πλημμυρίσῃ καὶ νὰ τὸν καταστήσῃ Διάκονον τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, ἄξιον νὰ παρίσταται ἐνώπιον τῆς ἁγιωτάτης Τραπέζης, εἰς τὴν σειρὰν Στεφάνου τοῦ Πρωτομάρτυρος καὶ Φιλίππου καὶ Λαυρεντίου καὶ τῶν λοιπῶν Ἁγίων τῆς Διακονικῆς τάξεως, καὶ νὰ καλύψῃ θεοφιλῶς τὰς ἀναλόγους λειτουργικὰς ἀνάγκας τῆς Μονῆς.

Ἀγαπητέ μου π. Ἰωαννίκιε,

Εἶμαι ἀπολύτως βέβαιος ὅτι καὶ γνῶσιν ἔχεις τοῦ τί ἐστί Κληρικὸς καὶ Διάκονος τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, καὶ πλήρη συναίσθησιν τῶν εὐθυνῶν ποὺ ἀπὸ σήμερον ἀναλαμβάνεις. Κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰγνάτιον, οἱ Διάκονοι εἶναι «μιμηταὶ τῶν Ἀγγελικῶν δυνάμεων, λειτουργοῦντες λειτουργίαν καθαρὰν καὶ ἄμωμον, ὡς Στέφανος ὁ ἅγιος» (Πρὸς Τραλλησίους, ΒΕΠΕΣ 2, 300). Τοιοῦτος καλεῖσαι νὰ καταστῇς! Βεβαίως δὲν ἐπεδίωξες ἐσὺ τὴν τιμήν. Δὲν προσῆλθες αὐτοβούλως ζητῶν τὴν χάριν τῆς Διακονίας. Ὡς Μοναχὸς ἐγνώριζες καὶ γνωρίζεις καλῶς ὅτι δὲν συμφέρει νὰ αὐτοπροβάλλεται κάποιος καὶ νὰ ἀπαιτῇ τιμὰς καὶ ἀξιώματα. Ἄλλωστε ἡ σεμνότης ποὺ σὲ διακρίνει ποτὲ δὲν θὰ σοῦ ἐπέτρεπε κάτι τέτοιο. Ὅμως ἡ Μονὴ ἔχει πιεστικὰς λειτουργικὰς ἀνάγκας καὶ ὁ Καθηγούμενος καὶ πνευματικός σας Πατέρας, μαζί μὲ τὴν Ἀδελφότητα, σταθμίζοντας αὐτὰς τὰς ἀνάγκας καὶ γνωρίζοντας τὴν καρδίαν καὶ τὴν ὅλην πολιτείαν σου, κρίνοντές σε ἄξιον, σὲ ἐπέλεξαν, ψήφῳ καὶ δοκιμασίᾳ ἰδικῆ των, νὰ ἐπωμισθῇς τὸ διακονικὸν χάρισμα, ὡς ἕνα ἐπί πλέον σταυρόν, ἐπάνω ἀπὸ τὸν σταυρὸν τῆς μοναχικῆς ἰδιότητος. Δέξου μὲ πολλὴν ταπείνωσιν καὶ εὐγνωμοσύνην αὐτὸν τὸν σταυρόν, μέ μόνιμον συναίσθησιν τῆς ἀληθείας ὅτι, εἰς τὴν πραγματικότητα, οὐδεὶς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων μὲ τὰς ἀνθρωπίνας ἀδυναμίας νὰ προσέρχεται καὶ νὰ διακονῇ τὸν Κύριον τῆς Δόξης. Ἀλλὰ καὶ τῆς ἄλλης ἀληθείας, ὅτι δηλ. μίαν ἡμέραν θὰ κληθῇς νὰ ἀποδώσῃς λόγον εἰς τὸν Μέγαν Ἀρχιερέα Χριστὸν διὰ τὸ τάλαντον ποὺ σήμερον σοῦ ἐμπιστεύεται. Λοιπόν, φόβῳ δέξου τὸ χάρισμα! Χωρὶς κουφότητα καὶ τῦφον, χωρὶς ἀνοήτους ἐντυπωσιασμοὺς ἀπὸ τὴν ἔξωθεν λαμπρότητα τῆς ἀμφιέσεως. Μὲ ζῆλον κατ’ ἐπίγνωσιν, μὲ ταπεινὸν ἦθος, ὡς ἠλεημένος παρὰ Κυρίου. Ἀλλὰ καὶ μὲ ἐλπίδα ὅτι εἰς τὴν ὅλην ἀνάντη καὶ δύσκολον πορείαν σου ὡς Διακόνου καὶ λειτουργοῦ δὲν θὰ πορεύεσαι μόνος. Θὰ σὲ συνοδεύουν θερμαὶ αἱ εὐχαὶ τοῦ σεπτοῦ Γέροντός σου καὶ ὅλης τῆς Ἀδελφότητος, εἰς τοὺς ὁποίους κάνοντας ὑπακοὴν ἀποδύεσαι ἀπὸ σήμερον εἰς τὸ νέον πολυεύθυνον στάδιον. Ὁμοίως θὰ σὲ συνοδεύουν ἀπὸ τὴν Χώραν τῶν Ζώντων αἱ εὐχαὶ τῶν παλαιοτέρων Καθηγουμένων καὶ Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν τῆς Μονῆς σας, αἱ ψυχαὶ τῶν ὁποίων προγεύονται τῆς χαρᾶς ὅτι ἕνας ἀκόμη νέος ἀδελφός των θὰ τοὺς μνημονεύῃ μὲ ἀγάπην εἰς τὴν Ἁγίαν Πρόθεσιν. Θὰ σὲ συνοδεύῃ ἡ εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου, τὸν ὁποῖον καὶ θὰ μνημονεύῃς πάντοτε μετὰ σεβασμοῦ πολλοῦ ὡς τὸν κανονικόν σου Ἐπίσκοπον, καθὼς καὶ ἡ ταπεινὴ ἡμέτέρα, ἀφοῦ διὰ τῆς χειροτονίας δημιουργεῖται πλέον μεταξύ μας μία ἁγία καὶ ἀκατάλυτος συγγένεια. Θὰ σὲ στηρίζῃ μὲ τὴν ἁγίαν δεξιάν του ὁ Τίμιος Πρόδρομος, εἰς τὸν ὁποῖον ἦλθες ἐκ νεότητος νὰ ὑποταχθῇς καὶ νὰ κοινοβιάσῃς χωρὶς κρατούμενα καὶ ἰδικόν σου θέλημα. Θὰ σὲ ἐνισχύουν αἱ πεπαρρησιασμέναι πρεσβεῖαι ὅλων τῶν Διονυσιατῶν Ἁγίων, ἐν οἷς καὶ ὁ πανσέβαστος Ἅγιος Νήφων, ὁ Πατριάρχης, γενόμενος Κωνσταντινουπόλεως, ὁ κάνὼν ἐκεῖνος τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς εὐλαβείας, τῆς ἀγάπης, τῆς ὑπομονῆς καὶ πάσης ἄλλης εὐαγγελικῆς ἀρετῆς, καθὼς καὶ τοῦ προστάτου σου Ἁγίου Ἰωαννικίου. Θὰ σὲ σκεπάζῃ μὲ τὴν ἁγίαν καὶ σωστικὴν σκέπην Της ἡ Ἡγουμένη καὶ Ἔφορος τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ φιλοστοργωτάτη Μητέρα σου καὶ Μητέρα ὅλων μας. Θὰ σὲ περιφρουρῇ καὶ θὰ σὲ χαριτώνῃ ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα Χάρις τοῦ Παρακλήτου! Μόνον νὰ ἀγωνίζεσαι μὲ φιλότιμον, ὅπως θὰ σοῦ ἔλεγε καὶ ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, νὰ πληροφορῇς καλῶς καὶ κατὰ πάντα τὴν διακονίαν σου καθημερινῶς. Νὰ ἐνθυμῆσαι διαρκῶς ὅτι, ὡς Ἁγιορείτης κληρικός, ἀνήκεις εἰς τοὺς κληρικοὺς τῆς ἐσταυρωμένης Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑπὲρ τῆς ὁποίας καὶ τοῦ Κυρηναίου της Πατριάρχου χρεωστεῖς νὰ προσεύχεσαι ἀδιαλείπτως. Νὰ εὐαρεστῇς πάντοτε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ μὲ τὰς δύο ἰδιότητας, καὶ τοῦ μοναχοῦ καὶ τοῦ διακόνου, καὶ νὰ ἀναπαύῃς πλήρως τὸν Γέροντά σου, τοὺς συλλειτουργούς σου Πρεσβυτέρους τῆς Μονῆς, τὴν Ἀδελφότητά σας καὶ ὅλην τὴν Ἁγιορειτικὴν οἰκογένειαν.

Εἴσελθε, τέκνον, διὰ νὰ θέσῃς εὐπειθῶς τὸν τράχηλόν σου εἰς τὸν ζυγὸν τοῦ Κυρίου. Εἴσελθε ἐν κατανύξει καὶ φόβῳ Θεοῦ!

 

 
_DSC5924 _DSC5933 _DSC5960 _DSC5963 _DSC5966 _DSC5988 _DSC5997 _DSC6036 _DSC6051 _DSC6071 _DSC6088 _DSC6097 _DSC6107 _DSC6111

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*