Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος συμμετεῖχεν εἰς τήν ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί μετά τῆς εἰθισμένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑορτασθεῖσαν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ παρουσίᾳ καί συμπροσευχῇ τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τῆς συμμετασχούσης εἰς τάς ἐργασίας τῆς Συνάξεως αὐτῆς, ἑορτήν τῆς Ἰνδίκτου καί εἰς τήν Σύναξιν πρός τιμήν καί μνήμην τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Παμμακαρίστου, τῆς ὁποίας ἡ ἀρχαία Ἱερά Εἰκών τεθησαύρισται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλόμαρτυρος Γεωργίου, τοῦ Τροπαιοφόρου. Συνάμα δέ ἡ ἡμέρα αὐτή ἔχει καθιερωθῆ καί τιμᾶται ὡς ἡμέρα προσευχῆς ὑπέρ τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐχοροστάτησεν ἡ Α. Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁμοῦ μετά τῶν ἀφιχθέντων εἰς τήν Πόλιν διά τήν Σύναξιν τῆς Ἱεραρχίας Σεβ. Ἀρχιεπισκόπων καί Μητροπολιτῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ καθιερωμένη τελετή τῆς Ἰνδίκτου, ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἡ νενομισμένη εὐχή καί Πρᾶξις τῆς νέαςΙΒ΄ Ἰνδικτιῶνος, ὑπογραφεῖσα ὑπ΄Αὐτοῦ καί ὑφ΄ ἁπάντων τῶν συγχοροστατησάντων μετ΄Αὐτοῦ ἁγίων Ἀρχιερέων – ἐν οἷς καί ὁ Μητροπολίτης μας – οἵτινες ἀντήλλαξαν μετ΄Αὐτοῦ τόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν ἐπί τῷ νέῳ ἐκκλησιαστικῷ ἔτει.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*