Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΝ ΙΜΒΡῼ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙᾼ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ (17-19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016)

 

 

Ὁ Ποιμενάρχης μας Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, ἀπό 17ης – 19ης Αὐγούστου μετέβη εἰς τήν νῆσον Ἴμβρον, προκειμένου νά συμμετάσχῃ εἰς τάς ὀργανωθείσας ὑπό τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἰμβριακῶν Σωματείων ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ 25ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί ἀναρρήσεως τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τήν Πρωτόθρονον Ἐκκλησίαν τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἐν ἀρχῇ τῆς παραμονῆς του ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσκέφθη τόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην κ. Κύριλλον καί ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τό χωρίον τῶν Ἀγριδίων καί συμμετεῖχεν εἰς τήν διοργανωθεῖσαν ἐν τῷ σχολικῷ συγκροτήματι ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τῶν 25 ἐτῶν Πατριαρχίας τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας, καθ’ ἥν ὡμίλησαν οἱ: Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν κ. Πάρις Ἀσανάκης καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης κ. Παῦλος Σταματίδης.

Ἄς σημειωθῇ ὅτι τό Σχολεῖον λειτουργεῖ καί πάλιν μετά ἀπό 50 χρόνια, κατόπιν ἐνεργειῶν καί πρωτοβουλιῶν τῆς Α.Θειοτάτης Παναγιότητος.

Παρουσιάστηκαν δύο βιβλία: α) τῆς Εὐγενεστάτης κυρίας Βάσως Ξεινοῦ μέ τίτλον «Ὁ Πατριάρχης στήν Ἴμβρο» (λεύκωμα φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τάς ἐπισκέψεις τοῦ Πατριάρχου μας εἰς τήν γενέτειράν του Ἴμβρον) καί β) τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης ὑπό τόν τίτλον «100 λέξεις διά τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖο, τόν Ἴμβριο».

Ἐν συνεχείᾳ, ἐν μέσῳ συγκινήσεως καί αἰσθημάτων ἀγάπης πρός τήν πολυπαθοῦσαν γενέτειράν Του ἀντεφώνησεν καταλλήλως ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης μας καί ἐγκαινίασεν τήν ἐκθεσιν φωτογραφίας ὑπό τήν θεματολογίαν «Ἡ Ἴμβρος πού στερήθηκα» τοῦ Δημητρίου Ἀραμπατζῆ.

Τήν ἐπομένην, Πέμπτην, 18ην Αὐγούστου, ὁ Μητροπολίτης μας παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τήν τελεσθεῖσαν ὑπαίθριον Ἀρχιερατικήν Θ. Λειτουργίαν, εἰς τό χωρίον Ἀγρίδια καί τοποθεσίαν «Σπηλιά», ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Βασιλικά Χαλκιδικῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, καθ’ ἥν παρευρέθησαν ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης μας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Θερμῶν κ. Δημήτριος, Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, Ἡγούμενος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῶν Βλατάδων, καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καθηγηταί, ἰατροί, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων καί πλῆθος κόσμου ἐκ τῶν χωρῶν ὅπου διαβιοῦν Ἴμβριοι.

Μετά τήν δύσιν τοῦ ἡλίου τῆς αὐτῆς ἡμέρας καί ὑπό τό φῶς τῆς πανσελήνου ἡ μουσικοσυνθέτης κυρία Εὐανθία Ρεμπούτσικα παρουσίασε μία ἐξαιρετική συναυλία εἰς ἀκροατήριον πάνω ἀπό 800 ἄτομα.

Προηγουμένως, ὑπῆρξε παρουσίασις ἀπό τά χορευτικά συγκροτήματα τῶν Ἰμβριακῶν συλλόγων «Σκοποί καί Τραγούδια τῆς Ἴμβρου» καί ὡμίλησαν σχετικῶς μέ τόν ἑορτασμόν οἱ: Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ) Ἐλλογιμ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἴμβρου Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Προστασίας, Ἀλληλεγγύης καί Βιώσιμης Ἀνάπτυξης Ἴμβρου Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριος Ζορλός.

Τήν Παρασκευήν, 19ην Αὐγούστου, τελευταία ἡμέρα τῆς παραμονῆς του ἐν Ἴμβρῳ ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας παρέστη εἰς τόν τελεσθέντα ἁγιασμόν άπό μέρους τῆς Α.Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου μας διά τά ἀνακαινισθέντα κτίρια «Μητρόπολις» καί Συλλόγου Ἀλληλεγγύης καί Ἀλληλοβοηθείας ἐν τῷ χωρίῳ Σχοινούδι.

Εἰς τόν προαναφερθέντα Σύλλογον ὡμίλησεν ὁ Πρόεδρος αὐτοῦ κ. Νικόλαος Λαφιατῆς διά τήν ἵδρυσιν καί τό μέλλον τοῦ Συλλόγου καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιος Ξεινός ἀνέπτυξε τό θέμα: «Συλλογική δρᾶσις εἰς τό Σχοινούδι καί κοινωνικός μετασχηματισμός» καί κατέκλεισεν τάς ἐκδηλώσεις μετά θερμῆς καί συγκινητικῆς προσλαλιᾶς ὁ Πατριάρχης μας.

Μετά ταῦτα, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέστρεψεν ὁδικῶς εἰς τήν Πόλιν μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ κ.κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου καί Δημητρίου Φραντζῆ.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*