Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ

Ὀ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου τοῦ ἐν Ἀθήναις  Συνδέσμου Μακροχωρίου Κων/πόλεως ‘’ Τό Ἕβδομον τοῦ Βυζαντίου’’ μετέβη εἰς τό κλεινόν Ἄστυ μεταξύ 22ας – 24ης Μαΐου ἐ. ἔ. πρός τέλεσιν τῶν ἐγκαινίων τῆς δωρηθείσης νέας ἕδρας  τοῦ εἰρημένου Συνδέσμου ἐν Π. Φαλήρῳ.
Τό βράδυ τῆς Πέμπτης, 22ας Μαΐου, ὁ Σεβασμιώτατος παρεκάθισεν εἰς δεῖπνον ἐν Πειραιεῖ μετά μελῶν τοῦ ἀποχωρήσαντος Προεδρείου, τῇ συμμετοχῆ  τοῦ Ἐντιμολ. κ. Νικολάου Οὐζούνογλου, Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων τῆς  Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Καθηγητοῦ τοῦ Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν. Τήν ἑπομένην ἐπεσκέφθη  καθηκόντως τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ, Δημητρίου.
Κατά τήν ἐπίσκεψίν του ὁ Ποιμενάρχης μας ἐγένετο ἐγκαρδίως δεκτός ὑπό τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου καί τῶν συνεργάτων αὐτοῦ. Ἔσχε συνομιλίαν ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος καί ἡ ὅλη ἐπίσκεψις διήρκεσεν ἐπί μίαν ὥραν καί κατ’ αὐτήν ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας εἶχεν συνάντησιν μετά τοῦ ἄρτι ἐκλεγέντος Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Μακροχωρίου ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀγραφιάδου.
Κατ’αὐτήν διεξήχθη ἐποικοδομητική συζήτησις καί ἀντηλλάγησαν προτάσεις διά μελλοντικά προγράμματα  διά τήν περαιτέρω σύσφιγξιν τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν ἐν Ἀθήναις καί ἐν Κων/ πόλει διαβιούντων Μακροχωριτῶν.
Τό Σαββάτον, 24ην Μαΐου 2014 καί ὥραν 10ην  ἐν μέσῳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος  ἐψάλη Δέησις ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τοῦ Προεδρείου καί ἁπάντων τῶν μελῶν τοῦ ἐν Ἀθήναις  Συνδέσμου καί ἐν συνεχείᾳ Τρισάγιον ὑπέρ αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς κεκοιμημένων Μακροχωριτῶν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ. Ὁ ναός οὗτος ἀποτελεῖ τό ἐπικέντρον τοῦ Χριστιανικοῦ Ἱδρύματος Νεότητος «Ὁ Παντοκράτωρ». Τοῦτο καθιερώθη κατά τά ἔτη 1960  ὑπό τοῦ ἀειμνήστου π. Γεωργίου Καψάνη, διατελέσαντος ἐπί σειράν ἐτῶν Ἡγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου. Νῦν πρόεδρός του τυγχάνει ὁ Ἐντιμολ. κ. Νικόλαος Ζίας,Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Ἄρχων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Παρέστησαν κατά τάς  ἀνωτέρω Δεήσεις, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, ὅ καί οἰκεῖος Ποιμενάρχης, ὁ Ἐντιμολ. κύριος Ἀριστείδης Πανώτης, Ἄρχων Μ. Ἱερομνήμων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ.ἄ.
Ἀντηλλάγησαν, αἱ δέουσαι τῇ περιστάσει, προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις μεταξύ τοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν καί τοῦ Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης.
Ἐν συνεχείᾳ, ἅπαντες μετέβησαν  πεζοί εἰς τόν πλησίον τοῦ Ἱ. Ναοῦ νέον Σύνδεσμον τῶν Μακροχωριτῶν ὅπου ἐψάλη ὁ Ἁγιασμός καί ἐγένοντο τά ἐγκαίνια τοῦ χώρου, ἔνθα θά συνεδριάζει τό Προεδρεῖον τοῦ Συνδέσμου καί θά συγκεντρώνονται τά μέλη διά διαφόρους ἐκδηλώσεις.
Εἰς τήν διάθεσιν τῶν παρευρεθέντων ὑπῆρχε πλούσιον κυλικεῖον  καί ἐν συνεχείᾳ τό Προεδρεῖον τοῦ Συνδέσμου παρέθεσεν πλούσιον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν.
Συγχαίρομεν τήν δωρήτριαν τοῦ νέου οἰκήματος Εὐγενεστάτην κυρίαν Μαρίαν Σπυρέλλην καί τόν σύζυγον αὐτῆς, καθώς καί ὅλους ὅσους συνέβαλαν εἰς τήν διοργανωθεῖσαν ἀρτίαν τελετήν , εὐχόμενοι καί ἐλπίζοντες ὅπως μέ τόν ζῆλον πού διακρίνει τό Προεδρεῖον, ἅπαντες οἱ ἀπαρτίζοντες αὐτῷ νά φανοῦν ἀντάξιοι τῶν προσδοκιῶν τῶν μελῶν πού τούς ἐπέλεξαν καί νά ὑπογράψουν συνάμα νέα ἐπιτεύγματα, ὅπως ἁρμόζει εἰς τάς παραδόσεις τῶν Μακροχωριτῶν.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*