ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΗ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

“Δεῦτε ἐκκαθάρωμεν ἑαυτούς ἐν ἐλεημοσύναις καί οἰκτιρμοῖς πενήτων, μή σαλπίζοντες, μή δημοσιεύοντες ἡμῶν τήν εὐποιΐαν, ἀλλ΄ ἐν κρυπτῷ τῷ τά κρυπτά ἰδότι κράξωμεν. Πάτερ, ἄφες τά παραπτώματα ἡμῶν, ὡς φιλάνθρωπος” (Ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας, ἦχος πλ. δ΄).

Αὐτά τά ὑμνογραφικά λόγια τῆς Ἐκκλησίας ἀξιωθήκαμε καί πάλιν νά ψάλωμεν ἀπόψε, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, εἰς τόν Κατανυκτικόν Ἐσπερινόν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Τῆς ἁγίας αὐτῆς καί ἐξαγνηστικῆς περιόδου τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος. Ἔτσι μᾶς συνιστᾷ ἡ Ἐκκλησία διά τοῦ ἀνωτέρω κατανυκτικοῦ ἰδιομέλου, πού ἐτόνισεν ὁ ἀμίμητος Ἰάκωβος ὁ Πρωτοψάλτης, νά διανύσωμεν αὐτήν. Μαζί μέ τήν νηστεία καί τήν ἐγκράτειαν δηλαδή νά ἑνώσουμε καί τήν εὐποιΐαν, τό εὐ ποιεῖν εἰς τόν πλησίον, εἰς τόν συνάνθρωπον, εἰς τόν ἀδελφόν μας ἐν Χριστῷ. Νά μήν ναρκισιστοῦμε δηλαδή σέ μία αὐτικανοποιητική ἄσκησιν μόνον, ἀλλά νά εὐαρεστήσωμεν τόν Θεόν μέ τήν κένωσιν τῆς πρός τόν πλησίον ἀγάπης, διά τῆς εὐποιΐας καί ἀγαθοεργίας μας πρός αὐτόν, ὑλοποιουμένης. Ἐπίσης, μᾶς προτρέπει, ὅτι καλόν κάνουμε νά μήν τό δημοσιεύουμε, ἀλλά ὅπως λέγει ὁ αἰώνιος Διδάσκαλος ἡμῶν καί Σωτήρ “μή γνώτω ἡ ἀριστερά τί ποιεῖ ἡ δεξιά”. Ἐν κρυπτῷ νά ἐξασκοῦμε τήν ἀρετή οὕτως ὥστε ὁ Πατήρ μας ὁ Οὐράνιος ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ νά μᾶς ἀποδώσῃ ἐν τῷ φανερῷ τόν μισθόν.

Ἀξιοσημείωτον καί ἀξιοθαύμαστον ἀδελφοί μου εἶναι τό γεγονός ὅτι τά πάντα εἰς τήν πίστην μας ἑδράζονται καί οἰκοδομοῦνται εἰς τό θεμέλιον πού λέγεται ἀγάπη. Ὅλα ἐκεῖ ἀποσκοποῦν καί ἀποβλέπουν, καί οἱ ἀσκήσεις μας καί τά ὁποιαδήποτε ἀγωνίσματα τῆς ἀρετῆς ἔχουν ὡς σκοπόν καί τέλος τήν ἀγάπην, τήν πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον. Πάντοτε εὐκαίρως ἀκαίρως ὁ Κύριος ἐκεῖ μᾶς ὡδηγεῖ εἴτε διά παραβολῶν, εἴτε διά παραδειγμάτων, εἴτε ἀκόμη καί ἐμπράκτως. Ἂς μήν ἀμελοῦμε λοιπόν, ἀδελφοί ἠγαπημένοι τήν ἀρετήν τῆς ἀγάπης καί εὐποιΐας αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες γιά νά εἶναι εὐάρεστη ἡ νηστεία μας εἰς τόν Θεόν.

Ὁ μέγας Πατήρ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐνταῦθα ἀσκήσας Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης σέ μία ἀπό τίς κατηχήσεις εἰς τήν Τετάρτην τῆς Α΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν λέγει ὅτι ἡ περίοδος αὐτή εἶναι τρόπον τινά μία προσφορά εἰς τόν Θεόν τῶν ἡμέρων αὐτῶν ὡς ἀπαρχή ὅλων τῶν ἡμέρων τοῦ ἔτους πρός ἐξιλασμόν καί συγχώρησιν ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν καί ἀτοπημάτων μας ὅλου τοῦ ἔτους. Ἄς προσφέρομεν, λοιπόν, μέ ἱλαρότητα αὐτήν τήν περίοδον τῆς ἐγκρατείας εἰς τόν Κύριον, “ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός”. Ἄς τήν προσφέρουμε ὄχι ὡς ἀγγαρία, ἀλλά μέ τήν καρδίαν μας καί μέ πολλή χαρά καί μέ διάθεση εὐχάριστη ἀλλοιῶς δέν θά ἔχει καμία ἀξία.

Δοξάζω τόν Θεόν πού ἀπόψε μᾶς ἠξίωσε τῆς κοινωνίας τῆς ἀδελφικῆς ἐν ἡμέραις ἁγίαις καί ἔχω τό προνόμοιον καί τήν τιμήν να Σᾶς διαβιβάσω τήν Σεπτήν πατρικήν εὐχήν καί τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν τοῦ προσκυνητοῦ ἡμῶν Αὐθέντου καί Δεσπότου καί Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ Ὁποῖος διά προσωπικούς λόγους μετέβη εἰς τό ἐξωτερικόν, διά νά ἔχωμεν καλήν συνέχειαν, ὅπως αὐτολεξεί συνηθήζει ὁ Ἴδιος νά μᾶς λέγει, τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς.

Τόν ἀπουσιάζοντα τῆς συνάξεως ταύτης ἐν Χριστῷ ἀδελφόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σασίμων κύριον Γεννάδιον, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς μεγαλωνύμου ταύτης Κοινότητος τῶν Ταταούλων καθώς καί τήν Ἐφοροεπιτροπήν ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ κυρίου Δημητρίου Ζώτου καί Λυκειάρχου τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, συγχαίρομεν διά τήν εὐπρέπειαν καί φιλοκαλίαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί διά τά ὅσα καλά καί ἀγαθά προνοοῦν ὑπέρ τοῖς Κοινότητος ταύτης.

Συγχαίρομεν καί εὐλογοῦμεν πατρικῶς καί τόν προσφυῶς ὁμιλήσαντα Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην π. Καισάριον Χρόνην καί τοῦ εὐχόμεθα τά ἄριστα, κατά Θέον προκοπήν καί αὔξησιν.

Εἰς πάντας ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ καλήν  συνέχειαν καί εὐμαρῶς νά διεξέλθωμεν τό στάδιον τῆς Ἁγίας καί Μ. Τεσσαρακοστῆς καί νά ἀξιωθοῦμε καί τῆς προσκυνήσεως τῶν Σεπτῶν Παθῶν καί τῆς Ἐνδόξου Ἀναστάσεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν ᾧ ἡ δόξα καί ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*