ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΝ ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι ΚΑΘΕΔΡΙΚΩι ΝΑΩι ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙι ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙ ΑΥΤΟΥ (21.11.2018)

 

Σήμερον τὰ στίφη τῶν πιστῶν συνελθόντα, πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν, καὶ τὴν Θεόπαιδα Παρθένον καὶ Θεοτόκον, ἐν ναῷ Κυρίου προσαγομένην, εὐσεβῶς ἀνευφημήσωμεν· (Δοξαστικόν τῶν στιχηρῶν τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ, ἦχος πλ. β΄)

Τοὺς λόγους τούτους Σεργίου τοῦ Ἁγιοπολίτου δανειζόμενοι ἀρχόμεθα τῆς ταπεινῆς ὁμιλίας ἡμῶν, ἐν εὐλαβεία ἀμέτρῳ πρὸς πρὸς τὴν Θεομήτορα “τὴν προεκλεχθεῖσαν ἐκ πασῶν τῶν γενεῶν εἰς κατοικητήριον τοῦ Παντάνακτος Χριστοῦ καὶ Θεοῦ τῶν ὅλων”,(ἐκ τοῦ αὐτοῦ δοξαστικοῦ), ΣεβασμίατῶνἹεραρχῶνΧορεία, ΕὐγενεστάτηΠρόξενοςτῆςἙλλάδοςἐντῇΠόλει, Ἐντιμολο-γιωτάτοιὈφφικιάλιοιτῆςΜητρὸςἘκκλησίας, ΕὐλαβὲςΠρεσβυ-τέριον, φιλόχριστονἘκκλησίασμα.

Ὡςγνωστὸν, τὸγεγονόςτῆςἐνὁμοτίμῳτῷΝαῷΕἰσόδουτῆςΘεομήτοροςδένἀναφέρεταιὑπὸτῶντεσσάρωνΕὐαγγελιστῶν, ὡςκαὶἡἙορτὴτῆςΚοιμήσεωςκαὶἄλλασημαντικὰγεγονότατῆςΘείαςζωῆςΑὐτῆς. ὍμωςἡἰσόκυροςκαὶὁμότιμοςτῇἉγίᾳΓραφῇἹερᾷτῆςἘκκλησίαςΠαράδοσις, διέσωσετοῦτοκαὶἡΘεοευλόγητοςκαὶἀριστοτέχνιςΕἰκονογραφίαἐναργῶςπεριέγραψεμὲἀποκορύφωματὸντῆςἐνταῦθαΜονῆςτῆςΧώραςδεξιώτατονψηφιδόγραφον. ΤινὲςδὲτῶνἉγίωνΠατέρωναἰτιολογοῦντεςτὴντοσαύτηνσιγὴνὑπὸτῆςΘείαςΓραφῆςδιὰτὴνΘεοτόκον, λέγουνὅτι, οὕτωςἡΠανύμνητοςΔέσποιναηὐδόκησεκαὶἐπεθύμησεἐκτῆςὑπερβαλούσηςταπεινώσεωςΑὐτῆς, ἥτιςταπείνωσιςὡςκαὶἡἀποστροφὴτῆςπροβολῆς, διέκρινεπάντατὸνἐπὶγῆςἔνθεονβίονΑὐτῆς. ΜέγαμήνυμακαὶτοῦτοτῆςΘεομήτοροςπρὸςπάνταςἡμᾶςσήμερον, εἰςτὴνἐποχὴνμαςποὺτὴνδιακρίνειἡἀκόρεστοςἐπιθυμίατῆςπροβολῆςκαὶδιαφημήσεως, μηδὲαὐτῶντῶνἘκκλησιαστικῶνκύκλωνκαίπαραγόντωνἑξαιρουμένων. Αὐτήἡταπείνωσιςεἵλκυσεκαὶ”τὴνΧάριντὴνἐνπνεύματιΘείῳἥνσήμερονσυνησάγει” ἐνΝαῷτῷνομικῷἡΘεόπαιςΜαρία. ἈλλὰδένεἰσάγεταιἁπλῶςεἰςτὸνΝαόν, ἀλλ΄εἰςαὐτὰταῦτατὰἍγιατῶνἉγίων, ἔνθαμόνονὁἈρχιερεὺςεἰσήρχετοἅπαξτοῦἐνιαυτοῦ. ἘκεῖἔνθαἡΚιβωτὸςκαὶαἱπλάκεςτῆςΔιαθήκης, ἡστάμνοςἡχρυσῆἡἔχουσατὸμάννα, ἡράβδοςἈαρώνἡβλαστήσασακαὶἡἑπτάφωτοςλυχνία, ἀξίωςκαὶἁρμοδίως, ἀφοῦταῦταπάνταᾖσαντύποι, σκιαὶκαὶαἰνίγματαπροτυποῦντατὴνΘεομήτορα. (Ἑβρ. 9,4)

Ἠλιγγιά, λοιπὸν, ἅπαςνοῦςἐγκόσμιοςκαὶὑπερκόσμοςὁρῶντὴνδόξανκαὶτὸὑπὲρτάςἈγγελικὰςτάξειςΘεῖονμεγαλεῖοντῆςΘεοτόκου. Αὐτῆς, ἭτιςμετὰΘεόνΘεὸςκαὶτὰδευτέρειατῆςἉγίαςΤριάδοςἔχει. Αὐτῆς, δι΄ἭνὁἹερὸςΔαμασκηνὸςεἶπεν”ἐμνήσθηντῆςΘεοτόκουκαὶἐσώθηἡψυχήμου”.

Πᾶσα, λοιπὸν, ἙορτὴτῆςΠανάγνουἐπιθυμητήκαὶἐράσμιοςκαὶπαγκοίνωςἑορταζομένηπαρὰπάντωντῶνὈρθοδόξων, ὡςκαὶἡσήμερονΜεγαλοφώνοςτῶνΕἰσοδίωνΠανήγυρις.

“ἍπαντεςοὖνχαρμονικῶςτὸχαῖρεσὺντῷἈγγέλῳἐκβοήσωμεντῇΚεχαριτωμένῃ, τῇἀεὶπρεσβευούσῃὑπὲρτῶνψυχῶνἡμῶν” (ἘκτοῦαὐτοῦΔοξαστικοῦ).

ἘνταῦθαεἰςτὸνἐνΣταυροδρομίῳπερίκλυτονΑὐτῆςΝαὸντῶνΕἰσοδίων, ὍστιςκέκτηταιτὸἹερὸνπρονόμιοννάχρηματίζῃἡΚαθέδρατοῦτῆςΚωνσταντινουπόλεωςἑκάστοτεἈρχιεπισκόπου.

ΕἰςτὸνΝαὸντοῦτοντῆςμεγαλωνύμουκαὶπεριπύστουΚοινότητοςΣταυροδρομίου, ἥτιςὑπὸτὸἄγρυπνονβλέμματοῦθεοφιλῶς, ἐννυκτὶκαὶἡμέρᾳκοπιῶντοςἐναὐτῇ, ἈρχιερατικοῦΠροϊσταμένου, τοῦὁμογαλάκτουκαὶὁμοψύχουμοιπρεσβυτέρουἀδελφοῦΣεβασμιωτάτουΜητροπολίτουΤρανουπόλεωςκυρίουΓερμανοῦκαὶτοῖςπολλοῖςκόποιςκαὶμόχθοιςτῆςἐνταῦθαἐντίμουἘφοροεπιτροπῆςὑπὸτὴνπροεδρείαντοῦἘντιμοτάτουκυρίουΓεωργίουΠαπαλιάρη, μεγαλουργεῖἐνἔργοιςἀγαθοῖςκαὶἀποτελεῖπρότυπονκαὶὑπόδειγμαἄριστον, ΡωμαίηκηςκαὶΠολίτικηςΚοινότητος. ΔίδειμήνυμααἰσιοδοξίαςκαὶἐλπίδοςκαὶπίστεωςεἰςΘέονδι’ εἰςἕνακαλύτεροναὔριον, διάτέτὴνὉμογένειανκαὶτὴνΜητέραἘκκλησίαντῆςΚωνσταν/πόλεως. ΑὐτήἄλλωστεκαὶἡγραμμὴτὴνὁποίανἐχάραξενὁἘλπιδοφόροςΠατριάρχηςἡμῶν, ὁπροσκυνητόςΑὐθέντηςκαὶΔεσπότηςἡμῶνκύριόςμοικύριοςΒαρθολομαῖος. ὉΠατριάρχηςτῆςἐλπίδος, τῆςαἰσιοδοξίας, τῆςμεγάληςκαὶἀκλονήτουπίστεωςεἰςΧριστὸνκαὶτὴνΘεομήτορα, τὴνἜφορονκαὶΠροστάτηντῆςΠόλεωςκαὶτῆςἈποστολικῆςΑὐτοῦΚαθέδρας. ὉΠατριάρχης, ὅστιςεἰςκαιροὺςδυσχειμέρουςκαὶχαλεποὺςκατόρθωσεΘεοκινήτως, ναἀναδέξῃτὰὑπὸτῶνἉγίωνΟἰκουμενικῶνΣυνόδωνἱερὰπρονόμοιατῆςΠρωτοθρόνουταύτηςἘκκλησίαςκαὶνάκαταβάλλῃτὸἤπιονθράσοςπάντωνὅσωνἐπεχείρισαννάκατασμικρύνουντὸΟἰκουμενικὸνΠατριαρχεῖονκαὶτὰἀπ΄αἰώνωνκεκτημέναδικαιώματαΑὐτοῦ, ὡςκαὶἐσχάτωςκατὰτὴνπραγμάτωσιντῆςἉγίαςκαὶΜεγάληςΣυνόδουτῆςὈρθοδόξουἘκκλησίαςκαὶτῆςἀρχῆςτῆςἀποκαταστάσεωςτῆςἐνΟὐκρανίᾳἐκκλησιαστικῆςἀκαταστασίαςκαὶτῆςἐπὶτοσαῦταἔτησυντελουμένηςἐκεῖἀδικείας.

Εὐχαριστείαν, λοιπὸν, προσφέρομεντῷἐνΤριάδιΘεῷτῷἀναδείξαντιἡμῖντοιοῦτονεὐκλεῆΠατριάρχην, Ὅστιςἐπὶεἴκοσικαὶἑπτὰἐνιαυτούς, κυριολεκτικῶςδαπανᾶἑαυτόνκαὶθυσιάζειεἰςτὸνβωμὸντῆςμεγάληςεὐθύνηςτῆςὈρθοδοξίαςκαὶτῆςσωτηρίαςτῶνψυχῶνὑπὲρὧνΧριστὸςἀπέθανεν.

ἈλλὰκαὶπροσωπικῶςεὐχαριστῶτὴνΠαναγιότηταΑὐτοῦ, ἐπὶτῇμεγάλῃτιμῇκαὶεὐλογίατῆςἀναθέσεωςεἰςτὴνἐλαχιστότητάμου, ἐπὶτῇἀπουσίᾳΑὐτοῦ, νάπροστῶτῆςσήμερονλαμπρᾶςἙορτῆςκαὶνάσυνιερουργήσωτὰἌχρανταΜυστήριαμετὰτῶνἀγαπητῶνἐνΧριστῷἀδελφῶνἈρχιερέωνἐνταῦθα, εἰςτὴντῆςἹερᾶςἈρχιεπισκοπῆςΑὐτοῦΚαθέδραν.

ΕὐχαριστοῦμενἐπίσηςπάλινκαὶπολλάκιςτὸνὑποδειγματικῶςκαὶπολυειδῶςἐργαζόμενονἈρχιερατικὸνΠροϊστάμενοντῆςΜεγαλωνύμουΚοινότητοςΣταυροδρομίουκαὶτῷεὐχόμεθαἀδελφικῶςἔτηπολλὰκαὶπάντοτεδημιουργικὰἐνὑγείᾳἀδιαπτώτῳκαὶχαρᾷἀναφαιρέτῳ. Ὁμοίως, εὐχαριστοῦμενκαὶσυγχαίρομεντὴνἜντιμονἘφοροεπιτροπήνὑπὸτὴνπροεδρείαντοῦδραστηρίουπροέδρουαὐτῆςκυρίουΓεωργίουΠαπαλιάρη, δι’ ὅσαεὐάρεσταπράττειὑπέρτῆςἐνταῦθαὉμογενείαςκαὶεὐχόμεθααὖθιςτὰἄριστακαὶπᾶσανπαρὰΘεοῦδικαίανμισθαποδοσίαν. ΕὐχαριστοῦμενἐπίσηςκαὶτὸνλίανἀγαπητὸνἀδελφὸνΣεβασμιώτατονΜητροπολίτηνἸκονίουκύριονΘεόληπτον, τὸνΘεολόγῳγλώττῃκαὶγλαφυρῶςὁμιλήσανταδιὰτὴνσήμερονἙορτὴνκαὶεὐχόμεθαπολὺντὴνπαρὰτῆςΘεομήτοροςἀνταπόδοσιν. ἘπίσηςχαιρετίζομενσήμερονκαὶτοὺςσυνεορτάζονταςἡμῖνἀπὸπεντήκοντακαίτεσσαράκονταἐτῶνἤδηἀποφοιτήσανταςΖωγραφειώταςκαίαὐτούςπούπροσῆλθονἀπόδιάφορασημεῖατῆςγῆς, ἀλλὰκαὶπρὸςτὸσήμερονδιδακτικὸνπροσωπικόν, τοὺςμαθητὰςκαὶτοὺςἐργαζομένουςεἰςτὸΖωγράφειον, τὸὑπὸτὴνσκέπηντῆςΘεοτόκουτελοῦνκαὶτὸπάλαι”σχολεῖοντῆςΠαναγίας” ὀνομαζόμενονκαὶὅπως, ὡςεὑρίσκεταιἀνηρτημένηἐπὶτοῦἀετώματοςτῆςπροσόψεωςαὐτοῦἡμαρμάρινηΕἰκώντῆςΘεοτόκου, οὕτωςκαὶἡΧάριςΑὐτῆςμηδέποτεδιαλείπεισκέπουσακαὶφρουροῦσατοῦτοἀσινὲςἀπὸπάσηςἐπιβουλῆς, τόὁποῖονἐφέτοςαἰσίωςἑορτάζεικαίπανηγυρίζειτά125 ἔτηἀπότῆςἱδρύσεωςαὐτοῦ. Εὐλογημένηκαίὁρόσιμοςἐπέτειος!

ΤέλοςεἰςἅπανταςτοὺςπροσκυνητάςτῆςΧάριτοςτῆςΠαναγίαςσήμερονκαὶεἰςτοὺςἐντεῦθενκαὶεἰςτοὺςἐκπεράτωνσυνελθόνταςπάντατὰπρὸςσωτηρίαναἰτήματακαὶτῶναἰωνίωνἀγαθῶντὴνἀπόλαυσινεὐχόμεθαπρεσβείαιςτῆςΘεοτόκου. Ἀμήν.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*