ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΘΕΣΑΝ  Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΝ ΤΩι ΕΝ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΙ ΡΩΣΣΙΚΩι Ι. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΩι ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (3.6.2018)

Τοῦ Σταυροῦ σου τόν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τήν κλῆσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεῦσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τῇ χειρί σου παρέθετο· ἥν περίσωζε διά παντός ἐν εἰρήνη, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε. (Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων, ἦχος πλ. δ΄)

Τόν Θεῖον Ἰσαπόστολον ὁ ὁποῖος ἔλαβε τήν κλῆσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλά ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεόν, ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί τήν ἐπίσης Ἰσαπόστολον καί φυσικήν μητέρα του Ἁγία Ἑλένη ἤλθαμε νά τιμήσουμε σήμερον, Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καλλιουπόλεως κύριε Στέφανε, Ἐντιμότατε κύριε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ρωσσίας ἐν τῇ Πόλει, ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, ἐδῶ εἰς τό ἐπ΄ ὀνόματι αὐτῶν τιμώμενον Παρεκκλήσιον τοῦτο.Σήμερον, πού οἱ Ρῶσσοι Ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας κατά τό παλαιόν Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἑορτάζουν τήν μνήμην των, συνεορτάζομεν καί ἐμεῖς καί δεόμεθα ἐκτενῶς νά πρεσβεύουν ὑπέρ ἡμῶν. Ὑπέρ ἡμῶν πού ζοῦμε καί κινούμεθα ἐδῶ εἰς τήν Πόλιν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καί τῆς μητρός του Ἁγίας Ἑλένης,στήν ὁποία Πόλη ὑπάρχουν ἀκόμη τά σημάδια τῆς Ἱερᾶς παρουσίας των. Ἔχουμε τήν κολώνα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου στό Τσεμπερλίτας, ὅπου εἰς τήν βάσιν της εἶχαν τοποθετηθεῖ ἀπό τούς Ἁγίους Ἰσαπόστολους οἱ τίμιοι ἧλοι ἀπό τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου μας,πού δυστυχῶς ἐκλάπησαν ἀπό τούς Λατίνους. Ἔχουμε τήν Μονή τῶν Γαστρίων στήν περιφέρεια Ὑψωμαθείων ὅπου ἡ Ἁγία Ἑλένη εἶχε τοποθετήσει μικρές πήλινες γλάστρες(γάστρια μέ ἀγριολούλουδα ἀπό τόν Φρικτόν Γολγοθᾶ). Αὐτούς τούς Ἁγίους τιμῶμεν σήμερον,πού ἔπαυσαν τούς φρικτούς καί ἀπηνεῖς διωγμούς τῶν Ρωμαίων εἰδωλολατρῶν Βασιλέων καί ἔφεραν τήν εἰρήνη εἰς τήν Ἐκκλησίαν.Τούς Ἁγίους πού μέ τεράστια ἔξοδα καί πολλούς κόπους ἀνέσκαψαν καί ηὗραν τά Θεία Προσκυνήματα τῶν Ἁγίων Τόπων πού ἦσαν καταχωσθέντα ἐπί αἰῶνας.Τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Γολγοθᾶ, τόν Τίμιον Σταυρόν τοῦ Κυρίου μας,τόν Τάφον τῆς Θεοτόκου καί πλεῖστα ἀλλά Ἱερά Προσκυνήματα καί ἀνήγειραν καί τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως εἰς τήν πρώτην του μορφήν, ἀλλά καί δεκάδες Ναούς καί Μοναστήρια εἰς τήν Παλαιστίνην, ὅπου ἐπί αἰῶνας καί μέχρι τῶν ἡμερῶν μας δοξάζεται τό Ἅγιον καί ὑπερύμνητον ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ χαρά καί ἡ συγκίνησίς μας πού εἴμαστε σήμερον μαζί μέ τούς Ρώσσους Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας εἶναι μεγάλη.Μεγάλη, διότι, μᾶς ἑνώνουν τόσα πολλά. Ἔχουμε πρῶτα ἀπ΄ ὅλα τό ἴδιο αἷμα τοῦ Χριστοῦ στίς φλέβες μας. Ἔχουμε τήν κοινή Πίστιν καί τήν ἀγάπην στόν Χριστόν, τήν Θεοτόκον καί τούς Ἁγίους τῆς κοινῆς Ἐκκλησίας μας.Πολλές φορές βέβαια προσπάθησε ὁ ἐχθρός τῆς σωτηρίας μας διάβολος νά μᾶς δημιουργήσει σκάνδαλα καί προβλήματα μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Μόσχας, ἀλλά ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας κατάφερε νά τά ἀποκρούσει. Ἐάν ὅλοι οἱ Χριστιανοίεἶναι καί αἰσθάνονται παιδία τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως πολύ, μά πολύ, περισσότερον εἶναι φυσικόν νά αἰσθάνωνται οἱ Ρῶσσοι ἀδελφοί μας ὡς μυηθέντες εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν καί παραλαβόντες τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν ἀπ΄ εὐθείας ἀπότό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Ἐπίσης τήν Πατριαρχικήν ἀξίαν κατά τόν 16ον αἰῶνα ὅταν Πατριαρχικός Ναός ἦταν ἡ Παναγία ἡ Παραμυθία τοῦ Βλάχ Σεράϊ. Ἐκεῖ ὑπεγράφη ὁ σχετικός Πατριαρχικός Τόμος.Πάντοτε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι εἴχαμε πολλούς ἐχθρούς  καί ἔχουμε ἀκόμη, ὄργανα τοῦ ἄρχοντος τοῦ σκότους. Ἄρα, σήμερον, περισσότερον ἀπό κάθε ἄλλην ἐποχήν ἔχουμε ἀνάγκην ὡς Ὀρθόδοξοι νά εἴμαστε ἑνωμένοι διότι κατά τό παλαιόν γνωμικόν ”ἡ ἰσχύς ἐν τῇ ἑνότητι”.

Μέ αὐτές τίς ταπεινές σκέψεις ἀντικρύζω σήμερον τά προσφιλῆ Σας πρόσωπα καί ἔχω ὡς Πατριαρχικός Ἐπίτροπος τήν ἰδιαιτέραν τιμήν καί τό προνόμοιον νά σᾶς μεταφέρω τήν Σεπτήν πατρικήν εὐχήν καί τήν Πατριαρχικήν Εὐλογίαντῆς Α.Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, ὁ Ὁποῖος νοερῶς εὑρίσκεται κοντά μας.

Εἴθε ἡ Χάρις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων Ἰσαποστόλων καί Θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί ἡ πρεσβεία των νά εἶναι πάντοτε μέ τόν εὐσεβῆ Ρωσσικόν λαόν καί μέ τούς ἐδῶ εἰς τό Προξενεῖον τῆς Ρωσσίας ὑπηρετοῦντας καί μέ τίς οἰκογένειές τους καθώς καί μέ ὅλους τούς συνελθόντας σήμερον. Ἀμήν.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*