ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΝ ΤΩι ΝΑΩι ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΤΗΣΙΑι ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ (23.4.2018)

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

”Ἀνέτειλε τό ἔαρ δεῦτε εὐωχηθῶμεν * ἐξέλαμψεν ἡ Ἀνάστασις Χριστοῦ, * δεῦτε εὐθρανθῶμεν *, ἡ τοῦ Ἀθλοφόρου μνήμη * τούς πιστούς φαιδρύνουσα ἀνεδείχθη * διό, φιλέορτοι, πάντες μυστικῶς αὐτήν πανηγυρίσωμεν. * …Αὐτῷ βοήσωμεν, * Ἀθλοφόρε, ἱκέτευε * ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν” (Δοξαστικόν τῶν Στιχήρων τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου, ἦχος πλ. α΄).

Εὐλογητός καί δεδοξασμένος ὁ Ὑπερύμνητος καί ὑπερένδοξος Κύριος πού μᾶς ἠξίωσε καί ἐφέτος νάσυνεορτάσωμεν μέ τήν Ἁγίαν Αὐτοῦ Ἀνάστασιν καί τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί Θαυματουργοῦ, τοῦ Προστάτου τῆς Κοινότητος ταύτης, ἀλλά καί τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας τῶν Δέρκων.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σήμερον, ἀναθεωρῶν καί μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς μου ἐνατενίζων τήν ζωήν καί τό Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἡ σκέψίς μου ἐπικεντρώθηκε εἰς τό ἑξῆς. Ὁ Ἅγιόςμας ἦταν ἕναςνέος, εὐπαρουσίαστος, ὑγιήςκαί ἀπόεὐγενικήοἰκογένειακαίεἶχε ὅλεςτίςπροϋποθέσειςπούκάνουν ἕναν ἄνθρωπονκαταξιωμένονκατάτά ἀνθρώπινακριτήρια, ἤ ὅπωςλέμε ἐπιτυχημένονκαί ἀξιοζήλευτον. Ὅμως ὁ Ἅγιος μας κατεφρόνησε ὅλα αὐτά τά προσόντα καί τά σαρκικά καί ἀνθρώπινα προτερήματα γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Δέν ἔβαλε ὡςκριτήριοντῆςζωῆςτουτότίθάποῦνοἱ ἄνθρωποιγι΄Αὐτόνπρᾶγμαπούδυστυχῶςκάνουμε ἐμεῖςπολλάκις, ἀλλάτότίθάπεῖ ὁ Χριστός. Ὄχι τό τί γνώμη ἔχουν οἱ ἄνθρωποι γι΄ αὐτόν, ἀλλά τί γνώμη ἔχει ὁ Θεός ὁ ἐτάζων καρδίας καί νεφρούς,πού ἐξετάζει,πού βλέπει δηλαδή τίς ἐσωτερικές μας διαθέσεις, κινήσεις καί σκέψεις καί τά διανοήματά μας ὅλα.Εἶχεκατάνοῦντότοῦ ἈποστόλουΠαύλου ”εἰ γάρ ἀνθρώποις ἤρεσκονΧριστοῦ δοῦλοςοὐκ ἄν ἤμην”. Ἀποτελεῖ, λοιπόν, πρότυπονδι΄ ἡμᾶςπάνταςκαίνάμήνλησμονοῦμεαὐτόπούλέγει ὁ ΘεῖοςΧρυσόστομος, ὅτιτιμήΜάρτυρος, μίμησιςΜάρτυρος. Ὅτι, δηλαδή, η καλυτέρα τιμή πρός ἕναν Ἅγιο εἶναι νά προσπαθήσουμε νά μιμηθοῦμε τήν ζωήν του. Ἀλλά, σήμερον, σκέφτηκα ὅτι ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἰδιαιτέρως ἀποτελεῖ πρότυπο γιά κάθε σύγχρονο νέο πού θέλει νά ζήσει κατά Θεόν.Σήμερον πού τά παιδιά μας καί τήν νεολαία μας γενικῶς βομβαρδίζει μέ τά μύρια ὅσα δαιμονικά του μηνύματα ὁ κοινός ἐχθρός τῆς σωτηρίας μας διάβολος,χρησιμοποιῶντας τήν σύγχρονη τεχνολογία καί τεχνογνωσία, θηρεύει δι΄ αὐτῶν ψυχάς καί τίς ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια.Σήμερονπούοἱ νέοιμαςζαλίζονταικαί ἰλιγκιοῦνκυριολεκτικῶς ἀπότίςσειρήνεςτῶνδιαφόρωνπροκλήσεωντῆς ἁμαρτίαςκαίτῶν ἐκφράσεώντης, σήμερονπού ἡ ἀναρχίαθριαμβεύει, πού ἡ ἀφοσίωσηστίς ἀρχέςτῆς ἀνθρωπιᾶςκαίτοῦ πολιτισμοῦ διέρχονταικρίση. Σήμερονπού ὁ θεσμόςτοῦ γάμου ἐπίσηςδιέρχεταιμεγάληκρίσηκαίπούεὐλογεῖταικαίδιαφημίζεταικάθετίτόξέφρενο  καί φιλόσαρκο καί ἐπαινεῖται ἡ πάσης φύσεως ἡδονοθηρία καί καθιεροῦται ἡ συνύπαρξις καί σύζευξις ἀνθρώπων τοῦ ἰδίου φύλου καί πού γενικῶς βλέπομε νά γκρεμίζουνται τά σύνορα καί οἱ φραγμοί πού χαρακτηρίζουν ἕνα εὐνομούμενο καί πολιτισμένο κόσμο καί πού ὅπως θά ἔλεγε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ”ὁ πλοῦς ἐν νυκτί πυρσός οὐδαμοῦ” δηλαδή εἶναι σάν νά πλαίουμε μέσα στό σκοτάδι τῆς πνευματικῆς νυκτός καί δέν ὑπάρχει κανείς φωτεινός φάρος, κάποιο φωτεινό παράδειγμα γιά νά μᾶς καθοδηγήσει. Εἰς αὐτήν λοιπόν τήν πνευματικῶς αὐχμῶσαν, γεμάτη δηλαδή μέ πνευματικήν ξηρασίαν ἐποχήν, ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἀποτελεῖ φωτεινό παράδειγμα καί φάρον πνευματικόν πού μέ τό φῶς τῆς ἁγίας του ζωῆς καί τῆς εὐπαρρησιάστου πρεσβείας του πρός τόν Θεόν διαλύει τά σκοτάδια τῆς ἁμαρτίας καί δροσίζει ἀπό τήν ξηρασιάν τῆς πνευματικῆς ἄγνοιας, τῆς καταπτώσεως τῶν ἀξιῶν καί τῶν ἰδανικῶν πού χαρακτηρίζουν τήν φιλόϋλον και φιλαμαρτήμονα ἐποχήν μας. Σήμερον μεγαλοφωνώτατα ὁ Ἅγιος ἀπευθύνεται σέ ὅλους ἐμᾶς πού κινδυνεύομεν ἀνά πᾶσαν στιγμήν νά πιασθοῦμε εἰς τίς παγίδες αὐτές τῆς σύγχρονης κακίας καί τῶν μεθόδων της καί ἰδίως εἰς τούς νέους μας καί τούς λέγει μυστικῶς νά δοῦν τό δικό του παράδειγμα. Καθ΄ ἅ λέγει ὁ Ἅγιος : “Καί ἐγώ ἤμουν ἄνθρωπος εἰς αὐτήν τήν ζωήν σάρκα φορῶν καί τόν κόσμον οἰκῶν, μέ σῶμα νεανικόν καί φύσιν ἀνθρωπίνην καί μέ σκέψιν πού τήν πολέμησαν κάθε λογισμός τῆς κακίας καί τῆς ἁμαρτίας καί κάθε πάθος, ὅμως ἀντιστάθηκα, δέν ἐνέδωσα, δέν ὑποχώρησα στά κατώτερα πάθη καί τίς ὀρέξεις καί ἐκεῖνο πού μέ ἐνεδυνάμωσε εἰς τοῦτο ἦταν ἡ μεγάλη πίστις μου καί ἡ ἀγάπη μου εἰς τόν Χριστόν. Αὐτά δέν μέ ἄφησαν νά τόν προδώσω καί νά ἐγκαταλείψω τό ἅγιον θέλημά του”. Ἄς ἀκούσουμε, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μέ τά αὐτιά τῆς ψυχῆς μας τόν Ἅγιο Γεώργιο καί αὐτά πού μᾶς βροντοφωνάζει σιωπηλά. Ἄς τόν θερμοπαρακαλέσωμεν σήμερον, ἐπί τῇ ἁγίᾳ ἡμέρᾳ τῆς μνήμης αὐτοῦ νά πρεσβεύει εἰς τόν θρόνον τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ, νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς νά γίνουμε ἀπό σαρκικοί καί γήϊνοι, πιό πνευματικοί καί θεοφιλεῖς καί  ἄς ἀνταλλάξουμε ὅπως ἐκεῖνος τά φθαρτά τῆς ζωῆς αὐτῆς μέ ἐκεῖνα πού μένουν ἄφθαρτα καί αἰώνια.

Εἶπα στήν ἀρχή ὅτι ὁ Ἅγιος Γεώργιος εἶναι προστάτης ὅλης τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὅπως γνωρίζετε ἐκτός ἀπό τόν ἐνταῦθα Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἴχαμε καί τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Μητροπόλεώς μας στά Θεραπειά, πού χέρια βέβηλα καί ἄδικα μᾶς τόν γκρέμισαν καί τόν κατηδάφισαν. Ὅμως δέν μπόρεσαν ποτέ νά γκρεμίσουν τήν ἀγάπην μας καί τήν εὐλάβειά μας πρός αὐτόν ἀπό τήν καρδιά μας.Γι΄ αὐτό καί ἀπό τότε καθιερώθηαπό μέρους τοῦ προκατόχου μου ἀειμνήστου Δέρκων Ἰακώβου σέ κάθε Λειτουργία νά ψάλλεται πρῶτα τό δικό του ἀπολυτίκιο καί ὕστερα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς,νά συνεχίσει νά ψάλλεται δηλαδή ὅπως ψαλλόταν μέχρι τήν κατάπτωση τοῦ σεπτοῦ ναοῦ του καί τόν παρακαλοῦμε κάποτε,τώρα πού οἱ ἐν ἡμῖν τεταγμέναι ἀρχαί πολλά μᾶς ἐπιστρέφουν ἀπό τάς καταπατημένας μας περιουσίας, καί θά εἶναι ἄδικο νά μήν τό ὁμολογοῦμε αὐτό, νά μᾶς ἐπιτρέψουν κάποτε νά ξανακτίσουμε τήν Ἐκκλησία Του στά Θεραπειά, πράγμα κατά πάντα δίκαιον καί ἄξιον.

Ἐπίσης σήμερον, ἀδελφοί μου, ἑορτάζει καί ὁ ἐν Φαναρίῳ Πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός,πού θησαυρίζει πλουσίως τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,τοῦ Προστάτου τοῦ Πατριαρχείου μας,πού ἐπί τέσσερεις καί πλέον αἰώνας ζεῖ μαζί μας τίς πίκρες καί τίς χαρές τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῶν ἐν αὐτῇ διακονούντων ἀπότοῦ Πατριάρχου μέχρι τοῦ τελευταίου κληρικοῦ καί ὑπαλλήλου. Ἄςεὐχηθοῦμελοιπόν ὁ ἍγιοςΓεώργιοςνάμήνπαύσῃ νάπροστατεύῃ καίνάσκεπάζῃ καίτόνΠατριάρχηνμαςκαίτούςπερίΑὐτόνπάντας ἐνπαντί ἀπόπάσης ἐπηρείαςτοῦ διαβόλου.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν προσέλευσίν σας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, καί τέκνα σήμερον πρός συμπανηγυρισμόν τοῦ Ἁγίου μας καί εὔχομαι ἐπί χρόνια νά μᾶς ἀξιώνει ὁ Ἅγιος μας ἐν ὑγείᾳ νά τοῦ ψάλλουμε μετά τῆς Ἐκκλησίας.

“Ἐνθαλάσσημέπλέοντα, ἐν ὁδῷ μέβαδίζοντα, ἐννυκτίκαθεύδονταπεριφρούρησον, ἐπαγρυπνοῦνταδιασωσον, παμμάκαρΓεώργιεκαί ἀξίωσονποιεῖντοῦ Κυρίουτόθέλημα, ὅπωςεὕροιμι, ἐν ἡμέρᾳ τῆςδίκηςτῶν ἐνβίῳ, πεπραγμένωνμοιτήνλύσιν, ὁ προσδραμῶν ἐντῇ σκέπησου”. Ἀμήν.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*