ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ, ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι ΝΑΩι ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΙΒΑΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΞΙΩΣΙΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (25.2.2018)

 

Θεοφιλέστατε Άγιε Αλικαρνασσού κύριε Αδριανέ,

Πατριαρχικέ Επόπτα της Περιφερείας Κερατίου Κόλπου,

Σεβαστοί Πατέρες και αδελφοί.

 

Ο πάντος καλού και αγαθού αίτιος Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών, μας ηξίωσε και κατά το παρόν Σωτήριον Έτος να φθάσωμεν εις το πνευματικόν στάδιον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Της Ιεράς αυτής περιόδου που όπως λέγουν οι Θείοι Πατέρες, είναι σαν μία απαρχή και προσφορά προς τον Θεόν από όλας τας άλλα ημεράς του έτους, ως εξιλασμόν δια τα αμαρτήματα που διεπράξαμεν όλον τον χρόνον. Είναι μία περίοδος εντόνου προσευχής, αυστηράς νηστείας και εγκρατείας από κάθε εμπαθές κίνημα και νόημα της ψυχής και του σώματος και επίσης ευκαιρία για περισσότερη ελεημοσύνη προς τους πάσχοντας και ενδεείς αδελφούς μας, αλλά και συγχωρήσεως από βάθους ψυχής όσων μας έπταισαν καθ΄ οιονδήποτε τρόπον. Θα ακούσατε απόψε και το ωραίον ιδιόμελον των αποστίχων το οποίον τόσον ωραία μας απέδωσαν Οι Πατριαρχικοί Χοροί, που μας λέγουν “Δεύτε εκκαθάρωμεν  εαυτούς αδελφοί, εν ελεημοσύναις και οικτιρμοίς πενήτων…” Επίσης παρακάτω το τροπάριον μας λέγει να μην δημοσιεύομε, να μην φανερώνουμε δηλαδή σε κανένα όποιαν ευποιΐαν και αρετήν εξασκούμε την περίοδον αυτήν, κατά την παραγγελίαν του Σωτήρος “μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά”. Οι Πατέρες δίδουν μια ερμηνεία της λέξεως “αριστερά” ότι πρόκειται για  την καρδιά μας, η οποία ως όργανον του ανθρωπίνου σώματος ευρίσκεται στα αριστερά μας. Εννοώντας με αυτό, δηλαδή να μην νομίσουμε ότι κάτι σπουδαίο κάναμε και να μην το βάλουμε στην καρδιά μας, κατά την λαϊκήν έκφρασιν και ναρκησισθούμε και υπερηφανευθούμε για την oποιανδήποτε αγαθήν μας πράξιν, αν θέλουμε να έχουμε πραγματικά μισθόν παρά Θεού. Επίσης αδελφοί μου οι εσπερινοί αυτοί των Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, λέγονται και είναι κατανυκτικοί. Δηλαδή έχουν τροπάρια κατανυκτικά. Η λέξις προέρχεται από το ρήμα νήττω, που πάει να πει τρυπάω. Τα τροπάρια αυτά κατανύσσουν, κατατρυπούν τρόπον τινα την καρδιά μας νοερώς και την παρακινούν εις μετάνοιαν και βίου επανόρθωσιν. Έχουν τα τροπάρια αυτά λόγια συντετριμένης ψυχής και τεταπεινωμένης και εκζητούν εντόνως το έλεος του Θεού δια τα αμαρτήματα μας. Μερικοί Χριστιανοί έχουν την εσφαλμένην εντύπωσιν ότι τα δάκρυα της μετανοίας και το πένθος δια τας αμαρτίας είναι μόνον δια τους Μοναχούς και τους έκτος κόσμου ζώντας ασκητάς.

Αγαπητοί μου, ο Προφητάναξ Δαυίδ ήταν Βασιλεύς, ζώντας μέσα στο παλάτιον και έχοντας επιφορτισθεί τις τόσες διοικητικές μέριμνες και ευθύνες μιας τέτοιας εξουσίας και έλεγε “λούσω καθ΄ εκάστην νύκτα την κλίνην μου, εν δακρύσι μου την στρωμνήν μου βρέξω” και στον πεντήκοστον ψαλμόν. Το “ελεήσον με ο Θεός” που η Εκκλησία μας το τοποθετεί σε όλες τις ακολουθίες του νυχθημέρου πολλές φορές, λέγει “ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός”. Δηλαδή είχε συνεχώς προ των νοερών του οφθαλμών το αμάρτημα του φόνου και της μοιχείας που είχε διαπράξει και κλαίγοντας εζήτει το έλεος του Θεού και την συγχώρησιν. Ο δε Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος, που θα εορτάσουμε σε λίγες ημέρες λέγει “δεν θα δώσουμε λόγο στον Θεόν, διότι δεν εθεολογήσαμε η διότι δεν εθαυματουργήσαμε, αλλά οπωσδήποτε διότι δεν εκλαύσαμε τις αμαρτίες μας” και δεν εζητήσαμε το έλεος του Θεού. Πάντοτε λοιπόν αδελφοί μου αλλα εντονώτερον αυτήν την Άγιαν περίοδον, ας ζητούμε με καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, την συγχώρησιν των αμαρτιών μας και μάλιστα να προστρέχομεν εις το Μυστήριον της Μετανοίας και Εξομολογήσεως που είναι πραγματικόν λούτρον της ψυχής και καθαρίζει τον άνθρωπο από τα αμαρτήματα του, όποια και όσα και να είναι αυτά.

Τελειώνοντας θα ήθελα να Σας μεταφέρω την Πατρικήν και Πατριαρχικήν ευχήν της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, ο Οποίος απεδήμησεν εις το εξωτερικόν, προς ενίσχυσιν παρά Θεού εις τον καιρόν της νηστείας και εγκρατείας, αλλά και εις κάθε έκφανσιν της ζωής σας. Ευχαριστώ θερμώς τον άγιον Αλικαρνασσού δια τε την δοχήν και φιλοξενίαν απόψε, εδώ εις τον ιστορικόν αυτόν Ναόν του Αγίου Νικολάου, τον τόσον όμορφον και ευπρεπή καθώς και την Εφοροεπιτροπήν του Ναού και είθε ο Θεός να μας αξιώσει εν υγεία κατ΄ άμφω να εορτάσωμεν ακατακρίτως, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος εις την Λειτουργίαν των Προηγιασμένων Δώρων”, ακατακρίτως προσκύνησαι και την Αγίαν Ανάστασιν” του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, Ω η Δόξα και η τιμή και η προσκύνησις εις τους αιώνας. Αμήν.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*