ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΝΑΩ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΗ ΜΑΧΑΛΛΕ

Σήμερον, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί εὐλαβές ἐκκλησίασμα, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν Ἀποτομή τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου ἐν αὐστηρᾷ νηστείᾳ καί προσευχῇ. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης καί Βαπτιστής τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὀνομάστηκε «Πρόδρομος», διότι, ὅπως γνωρίζουμε, προετοίμασε τόν ἐρχομόν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δι’ αὐτόν τόν λόγον, λίγο πρίν τήν μεγάλην ἑορτήν τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ στίς 14 Σεπτεμβρίου, ἡ Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει «Προδρομικά» μέ τήν ἑορτήν τοῦ μαρτυρικού θανάτου διά τῆς ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Εἶναι γνωστόν, ὅτι ὁ Ἰωάννης θανατώθηκε ἀπό τόν Βασιλέα Ἡρώδην, ἐξ’ αἰτίας τῆς οἰνοποσίας καί τοῦ ἀκράτου ἡδονισμοῦ εἰς τό συμπόσιον τῶν Γενεθλίων αὐτοῦ. Ὁ τελευταῖος αὐτός Προφήτης, ὁ ὁποῖος συνδέει τήν Παλαιάν μέ τήν Καινήν Διαθήκην, προανήγγειλε τόν ἐρχομόν καί τήν ἐνανθρώπησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί εἶχε τήν τιμήν νά βαπτίσῃ Αὐτόν ἀποκαλύπτοντας τήν Ἐπιφάνειαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Eἰς τό σημεῖον τοῦτο, βλέπουμε τήν ἐξαιρετικήν τιμήν, πού ἐπιφυλάσσει ὁ Θεός εἰς τό «σκεῦος ἐκλογῆς του», τόν τελευταῖον, δηλαδή, ἀπό τήν πλειάδα τῶν Προφητῶν Του. Ἡ προαναγγελία τῆς σωτηρίας τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, τήν ὁποίαν ἔχει ὑποσχεθεῖ αἰῶνες πρίν ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἰς τούς πρωτοπλάστας,  πρόκειται διά μίαν καί μοναδικήν τιμήν εἰς αὐτόν πού μέσα εἰς τήν ταπείνωσίν του, λέγει εἰς τούς ἀκροατάς του, ὅτι «Οκ εμί ξιος τό πόδημα τν ποδν λύσαι» (Πράξ.13,25). Δηλαδή, διαμαρτυρόμενος ὅταν παρομοιάζουν τόν Βαπτιστήν Ἰωάννην με τόν ἀναμενόμενον Μεσσίαν λέγει, ὅτι δέν εἴναι ἄξιος οὔτε τά κορδόνια τῶν ὑποδημάτων Του νά λύσῃ. Πρόκειται δι’ αυτόν που πρός στιγμήν ἀποτολμᾷ ἀκόμη καί νά ἀρνηθῇ νά βαπτίσῃ τόν Ἰησοῦν Χριστόν, λέγοντας : «ἐγώ χρείαν ἔχω ὑπό σοῦ βαπτισθῆναι, καί σύ ἔρχῃ πρός με;» (Ματθ. 3,14). Ἔτσι, λοιπόν, ὁ Υἱός «ταπεινῶν ἑαυτόν» βαπτίζεται ὑπό τοῦ Ἰωάννου διά τοῦ Παναγίου Πνεύματος καί φανερώνεται ὡσεί περιστεράν καί ἡ Φωνή τοῦ Θεοῦ Πατρός ἀκούγεται νά δηλώνῃ : «Οὗτος ἐστίν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα» (Mατθ. 17,5).

Σήμερον, μία ξεχωριστή ἐπέτειος, μέ τήν ὁποίαν συγκεντρωθήκαμεν νά συνεορτάσωμεν, ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις, εἶναι ἡ συμπλήρωσις 10 ἐτῶν ἀπό τήν ἐκλογήν τῆς ἐμῆς ταπεινότητος εἰς τήν Γεροντικήν καί ἱστορικήν Μητρόπολιν τῶν Δέρκων. Ἦτο πρωΐ τῆς 29ης Αὐγούστου τοῦ 2011, κατά τήν ὁποίαν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου προτάσει τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐξέλεξέ μοι Ποιμενάρχην τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας.

Ἀπό τήν ἡμέραν ἐκείνην ἕως καί σήμερα, ὅλοι μαζί, τό σεπτόν ἱερατεῖον καί τό εὐλογημένον ποίμνιον, ἐργαζόμαστε σκληρά, εἰς τρόπον ὥστε νά διασώσωμεν τόν πολιτισμόν ἡμῶν καί τήν κληρονομίαν, τήν ὁποίαν ἄφησαν οἱ πρόγονοί μας. Ἀνανεώσαμεν τό ἱερατικόν δυναμικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μέ φέρελπεις νέους κληρικούς. Συνετήρησαμεν καί ἀνακαινίσαμεν τάς Ἐκκλησίας (Ἁγ. Παρασκευή Θεραπείων, Ἁγ. Παρασκευή Βαθυρρύακος, Ἁγ. Στέφανος Γεσήλκιοϊ). Συνετηρήσαμεν καί ηὐτρεπίσαμεν Προσκυνητάρια, πολυελαίους τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας (
Ἁγ. Παρασκευή Θεραπείων, Ἁγ. Γεώργιος Μακροχωρίου, Ἁγ. Παρασκευή Βαθυρρύακος) καί διά ἀμμοβολῆς ἐκκαθαρίσαμεν τούς ἐξωτερικούς τοίχους τῶν Ἱ. Ναῶν (Ἁγ. Παρασκευή Βαθυρρύακος καί Ἁγ. Στέφανος Γεσήλκιοϊ). Ὀργανώσαμεν ὅλας τάς Κοινότητας. Δημιουργήσαμεν νέα ἀναλόγια, νέα στασίδια, νέον σύνθρονον. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Κοινότητος ταύτης ἔγιναν ἐργασίες ἐξωραϊσμοῦ, λόγῳ τῆς πολλῆς ὑγρασίας τοῦ Ναοῦ, κυρίως τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ὅπου σέ πολλά μέρη ἀναδείχτηκε ἡ παλαιά πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιΐα.

  Εἰς τήν περιοχήν τοῦ Μακροχωρίου, ἄχρι καιροῦ, δημιουργήθηκε ἡ Ἐπισκοπική κατοικία καί τά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, μέ δαπάνη τῆς Κοινότητος Μακροχωρίου. Τά ἐγκαίνια τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου ἐτελέσθησαν, ὑπό τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τήν 9ην Ἰουνίου τοῦ 2019. Προσεχῶς θά ἀνακαινισθῇ καί ὁ Κοιμητηριακός Ναός τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί οἱ περιβάλλοντες χῶροι.

Ἐν συνεχείᾳ, εἰς τήν Κοινότητα τοῦ Βαθυρρύακος ἀνακαινίσθηκε ἐξ ὁλοκλήρου ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τό Ἁγίασμα, τό ὁποῖον εὑρίσκεται ἐντός τοῦ Ναοῦ, ἀλλά καί οἱ ἐξωτερικοί χῶροι, τό λιθόστρωτον καί οἱ κῆποι ἐντός τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ Ναοῦ. Τά ἐγκαίνια θά ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς.

Ἐπιπροσθέτως, ἀνακαινίσαμεν τό Κοιμητήριον τῶν Θεραπείων δαπάναις τῆς Διευθύνσεως Νεκροταφείων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου τῆς Πόλεως καί τόν Κοιμητηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ἐντός τοῦ Κοιμητηρίου τῶν Θεραπείων, δαπάναις τοῦ Ἐξοχ. ἐν ἰατροῖς κ. Αὐξεντίου Καλαγκοῦ, Ἄρχοντος Ὀστιαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί τοῦ ὁποίου τά ἐγκαίνια θά λάβουν χώραν προσεχῶς.

Ἡ ἱστορική καί Γεροντική Μητρόπολις τῶν Δέρκων, πάντα πρωτοπόρος εἰς τάς πολιτιστικάς ἐκδηλώσεις καί δίχως νά παραμελῇ τό ποιμαντικόν της ἔργον, ἵδρυσε διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἱστορίαν της γυνακείαν χορωδίαν ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Δάφνες». Ἡ χορωδία «Δάφνες» ἐσχηματίστηκε τόν Μάρτιον τοῦ  2018 καί ἔκτοτε ἐπραγματοποίησε  πολλάς ἐμφανίσεις εἰς τό ἐσωτερικόν, ἀλλά καί εἰς τό ἐξωτερικόν. Ἀπαρτίζεται ἀπό καλλίφωνες κυρίες διαφορετικῆς καταγωγῆς, κατοίκους τῆς Πόλεως ἡμῶν,  αἱ οποῖαι ἀγαποῦν τήν μουσικήν καί προσφέρονται ἐθελοντικά. Ἡ χορωδία ἔλαβε αὐτήν τήν ὀνομασίαν καθ’ ὅτι ἡ δάφνη ἦτο τό ἱερόν δένδρον τοῦ μουσηγέτη Ἀπόλλωνα Κιθαρωδοῦ, τοῦ ὁποίου τά μουσικά ὄργανα, χάρις εἰς τό Βυζάντιον καί εἰς τήν Ὀθωμανικήν Αυτοκρατορίαν, ἔφθασαν μέχρι τῶν ἡμερῶν μας.

Εἰς τοῦτον τό σημεῖον, θά ἤθελα νά μνημονεύσω τόν λίαν ἀγαπητόν εἰς ὅλους καί προκάτοχόν μου τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας, τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην Νικαίας κυρόν Κωνσταντῖνον, ὁ ὁποῖος παραιτήθη ἀπό τόν θρόνον τῶν Δέρκων διά λόγους ὑγείας. Ἄφησεν ἕνα μεγάλον ἔργον περίπου 40 ἐτῶν εἰς τήν Μητρόπολιν ταύτην. Ἀξίζει νά σημειωθῇ, ὅτι κατ’ ἔτος ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀποτομῆς τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου συμπροσευχόταν μεθ’ ἡμῶν εἰς τοῦτον τόν περικαλλῆ Ναόν τῆς Κοινότητος Γενῆ Μαχαλλέ καί συνεόρταζε τήν ἐπέτειον τῆς ἐκλογῆς του μετά τῆς ἐμῆς ταπεινότητος. Ἐπιθυμίαν τοῦ ἐκλιπόντος Ἱεράρχου ἦτο νά συνεορτάσωμεν καί αὐτήν τήν 10ετῆ ἐπέτειον, ὅμως ἄλλαι αἱ βουλαί τοῦ Κυρίου καί ἄλλα ἡμῶν. Πρό λίγων μηνῶν τόν ἐκάλεσε κοντά Του διά να συλλειτουργῇ εἰς τό ὑπερουράνιον βασίλειον μετά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Τί άνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περί πάντων ὧν άνταπέδωκέ μοι; Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον καί ἠγαλλίασε τό Πνεῦμα μου ἐπί τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι μου. Εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας τόν Παναγιώτατον, Αὐθέντην καί Δεσπότην τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, ὁ ὁποῖος ἐφέτος ἑορτάζει τήν 30ήν ἐπέτειον τῆς ἀγλαοκάρπου Πατριαρχείας του, διά τήν προαγωγήν μου καί διά τά ὅσα ἀγαθά προσέφερε καί ὅλας τάς ἁρμοδιότητας τάς ὁποίας ἀνέθεσεν εἰς τήν ἐλαχιστότητά μου. Ἔτι δέ εὐχαριστῶ, καί τό σεπτόν Ἱερατεῖον, τό ὁποῖον νυχθημερόν ἀγωνιᾷ, μετά τοῦ Ποιμενάρχου των, διά τό ἔργον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ὅλους ὑμᾶς, τό εὐλαβές ποίμνιον τῆς Ἐπαρχίας ταύτης, οἱ ὁποῖοι εἶσθε τό μυρίπνοον ἄνθος τῆς Ἐκκλησίας καί τό διάδημα τοῦ κάλλους.

Εἴθε ὁ Ζωοδότης Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά δίδῃ εἰς ὑμᾶς πᾶν ἔργον ἀγαθόν καί νά φωτίζῃ πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ὑμῶν τε καί ἡμῶν. Ἀμήν.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*