ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΔΕΡΚΩΝ

Μετά πολλῆς χαρᾶς χαιρετίζομεν τήν παρουσίαν ἐνταῦθα, εἰς τάς αὐλάς τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλόμαρτυρος  Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τοῦ καί προστάτου τῆς Κοινότητος ταύτης τῆς Ἱερᾶς καί ἱστορικῆς Μητροπόλεως Δέρκων, τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί μέλη τοῦ Προοδευτικοῦ Συλλόγου Ἀρετσοῦς – Δέρκων, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημοσθένους Σαρηγιάννη.

Συνάμα δέ, σᾶς μεταφέρω καί τούς ἐγκαρδίους χαιρετισμούς τῆς ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ἀθανασιάδου Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος ταύτης. Ἅπαντες ζητοῦν τήν ἐπιείκειαν σας, διότι δέν κατέστη ἐφικτόν νά εἶναι σήμερα παρόντες εἰς τήν οἰκογενειακήν μας ταύτην συνεστίασιν. Ἄφ΄ ἑνός μέν ὁ Πρόεδρος μας οἰκουρεῖ ἕνεκα τῆς προσφάτου ταλαιπωρίας πού ὑπέστη ἐκ τῆς κλονισθείσης ὑγείας αὐτοῦ, ἀφ΄ ἑτέρου δέ οἱ συνάδελφοι του ἐργάζονται, ὁ καθείς εἰς τόν τομέα του.

Πρό ἑνός καί ἡμίσεος ἔτους, ὅταν ἦλθα εἰς τήν Θεσσαλονίκην διά μίαν τιμητικήν ἐκδήλωσιν πού ἐγένετο εἰς τήν ταπεινότητά μου, συναντήθην μαζί σας, ἔτυχον τῶν περιποιήσεων σας καί συνεκινήθην βαθύτατα ὅταν μέ πληροφορήσατε διά τόν Σύλλογον καί τάς δραστηριότητας σας.

Καί ἰδού, σήμερον εὑρίσκεσθε σεῖς ἐδῶ, εἰς τά ἐδάφη τῶν προγόνων σας, εἰς τήν Μητρόπολιν Δέρκων.

Εὑρίσκεσθε ἀπό χθές εἰς τήν Βασιλεύουσαν τῶν Πόλεων, εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν. Εὑρίσκεσθε εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Εἰς τήν Ἐκκλησίαν πού ἀγκαλιάζει πάντα χριστιανόν ὀρθόδοξον, ἀλλά καί ὅλους τούς χριστιανούς, πού καταφεύγουν εἰς αὐτήν. Τό προσκυνηματικόν τοῦτο ταξείδι εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν εἶναι ἀναβαπτισμός, εἶναι ἀνανέωσις, εἶναι σφυρηλάτησις τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Καί ἐσεῖς εἶσθε πνευματικά τέκνα τῆς Πρωτοθρόνου ταύτης Ἐκκλησίας. Εἶσθε σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μας.

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ Μητρόπολις Δέρκων ὡς ἀναφέρει καί ἡ ἱστορία, ἀποτελεῖτο ἀπό 41 οἰκισμούς πού περιέβαλαν τήν Κωνσταντινούπολιν ἀπό τήν Δύσιν καί τόν Βορρᾶν.

Τό 1923-24 μέ τήν ὑπογραφήν τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης καί τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν μεταξύ Τουρκίας καί Ἑλλάδος, οἱ κάτοικοι τῆς Μητροπόλεως ἠναγκάσθησαν νά ἐγκαταλείψουν τήν πατρῴαν αὐτῶν γῆν, τήν γενέτειράν τους καί νά μεταναστεύσουν εἰς τήν Ἑλλάδα, ὁπότε ἡ Ἐπαρχία Δέρκων περιορίστηκε, ὅπως εἶναι καί σήμερον εἰς πέντε Κοινότητας, ἤτοι : τά Θεραπειά, τό Μπουγιουκδερέ (Βαθυρύαξ), τό Γενημαχαλλέ (Νέα Συνοικία) στόν Βόσπορον καί τό Μακροχώρι, μέ τόν Ἅγιον Στέφανον στά παράλια τῆς Προποντίδος.

Ἔχουμε ἀπομείνει ὀλίγοι ἀλλά ἀμέτρητοι, ὅπως ἔλεγε ὁ ἀοίδιμος Πατριάρχης Ἀθηναγόρας. Προσπαθοῦμε ἐμεῖς οἱ ὀλίγοι νά διατηρήσουμε πάσῃ θυσίᾳ τήν βαρεῖαν κληρονομίαν πού μᾶς ἄφησαν οἱ ἔνδοξοι προγόνοι μας μέ ὑπερανθρωπίνους προσπαθείας, καί νά τήν κρατήσουμε, ἀλλά καί νά τήν ἐπαυξήσουμε καί νά στηρίξουμε τά εὐαγῆ Ἱδρύματα μας καί τούς ἔχοντας ἀνάγκην ἀδελφούς μας.

Ἐμεῖς θά σᾶς ἀναμένωμεν πάντοτε. Μᾶς ἐνισχύετε καί μᾶς ἐνθαρύνετε εἰς τό δύσκολον καί πολύπλευρον ἔργον μας. Σᾶς ἀγαποῦμε καί προσευχόμαστε διά σας. Τό αὐτό ἀναμένουμε καί ἀπό σας.

Σᾶς κατευοδώνουμε μέ τάς καλυτέρας τῶν εὐχῶν μας καί σᾶς εὐχόμεθα Καλό καί Εὐλογημένον ἀπό Θεοῦ Ἅγιον Πάσχα, ἐν ὑγείᾳ.

Ὁ Θεός νά φυλάττῃ ἀπό κάθε κίνδυνον  τήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα. Νά τήν προσέχουμε καί νά τήν ἀγαπᾶμε.

Καί τοῦ χρόνου!

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*