ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΟΥΜΟΥΣΚΑΓΙΑ (1943-2016)

Ο Γεώργιος-Μιχαήλ γεννήθηκε στην Πόλη στις 12 Ιουλίου 1943 από γονείς τον Ανέστη και την Ουρανία που καταγόταν από την ενορία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Σταυροδρομίου. Βαπτίστηκε στο ναό του αγίου Δημητρίου Πριγκήπου στις 10 Οκτωβρίου 1943. Η οικογένειά του αργότερα εγκαταστάθηκε στο Μακροχώρι. Φοίτησε στο Ζωγράφειο στο Εμπορικό Τμήμα έως την Α΄ Λυκείου. Σε ηλικία 47 ετών αποφάσισε να διακονήσει την Εκκλησία. Στις 26 Αυγούστου 1990 χειροτονήθηκε διάκονος στο ναό του αγίου Στεφάνου Γεσίλκιοϊ από τον Μητροπολίτη Δέρκων Κωνσταντίνο νυν Μητροπολίτη Γέροντα Νικαίας. Στη χειροτονία του έλαβαν μέρος ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος του Πατριαρχικού ναού αγίου Γεωργίου Παναγιώτης Τσινάρας, ο οποίος ανέγνωσε τη συμμαρτυρία υπογεγραμμένη από τον Μητροπολίτη Θεοδωρουπόλεως Γερμανό, και ο διάκονος Αγαθάγγελος Βαπορίδης του ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου Σταυροδρομίου. Έψαλε ο Δημήτριος Λαζαρίδης. Στις 20 Ιανουαρίου 1991 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από ίδιο Μητροπολίτη στον ίδιο ναό. Υπηρέτησε την κοινότητα του Αγίου Στεφάνου σε δύσκολες εποχές, καθώς και κατά καιρούς υπηρέτησε τις θρησκευτικές ανάγκες άλλων ναών της Μητροπόλεως Δέρκων. Το τελευταίο διάστημα εφησύχαζε στον Άγιο Στέφανο, όπου απεβίωσε στις 29 Απριλίου 2016. Η κηδεία του έγινε στις 3 Μαΐου 2016 από τον Γέροντα Μητροπολίτη Δέρκων Απόστολο στον νεκροταφειακό ναό της Θείας Αναλήψεως Μακροχωρίου, όπουκαι τάφηκε.

Πασχάλης Βαλσαμίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

 

 

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΙΟΥΜΟΥΣΚΑΓΙΑ ΕΚ ΤΟΥ Ι. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
( 3.5.2016 )

”Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν…..αὐτός ἐπί τῆς γῆς τήν ζωήν αὐτοῦ ἐδόξασας, αὐτός δέ καί τήν ἔξοδον τοῦ βίου αὐτοῦ μετά πάντων τῶν ἀπ΄αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων συναρίθμισον”( Εὐχή εἰς κεκοιμημένον Ἱερέα ).
Μέ αὐτούς τούς λόγους τῆς Ἐκκλησίας μας σέ προπέμπομεν, σήμερον, ἀγαπητέ μας Πάτερ Γεώργιε, διά τό αἰώνιον ταξείδιόν σου εἰς τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ.Εἰς τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, τήν Ἐκκλησία τῶν πρωτοτόκων τῶν ἐν Οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων ἡ ὁποία ὡς Θριαμβεύουσα συνεορτάζει μεθ’ ἡμων τῶν ἀνηκόντων εἰς τήν Στρατευομένην Ἐκκλησίαν τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν.Εὐλογία, διά σέ Πάτερ Γεώργιε, καί σημεῖον τῆς ἀπό Θεοῦ εὐαρεστήσεως, τό ὅτι σέ ἐκάλεσε κόντα Του ὁ Κύριος τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Παρασκευήν, τήν ἡμέραν πού καί Ἐκεῖνος ”κλίνας τήν κεφαλήν παρέδωκε τό πνεῦμα”. Σέ ἐκάλεσε πλησίον Του, εἰς τό ὑπερουράνιον Θυσιαστήριόν Του,διά νά σἐ ἀναπαύσει ἐκ τῶν κόπων καί πόνων τῆς ἀσθενείας πού ἐπί χρόνια σέ κατέτρυχε.
Ἐξεμέτρησας τό ζεῖν εἰς τά Φιλανθρωπικά μας Καταστήματα τοῦ Βαλουκλῆ, τά ὁποῖα οἱ ἔνδοξοι πρόγονοί μας μετά κόπων καί μόχθων εἰργασθέντες μᾶς τά προσέφεραν, ὅπου ἐδῶ καί αἰῶνες εὑρίσκουν θαλπωρήν πολλοί ὁμογενεῖς ἀδελφοί μας.Διηκόνησας εἰς ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα προάστεια τῆς Κων/πόλεως εἰς τόν Ἅγιον Στέφανον καί εἰς τόν ὁμώνυμον αὐτοῦ Ἱερόν Ναόν, ὅπου θά ἐπεθύμουν πολλοί ἐκ τῶν κληρικῶν μας νά διακονήσουν. Τό προάστειον τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, εἶναι ὄντως ἀπό τά κοσμήματα τῆς πόλεως ταύτης, ἐτύγχανε καί τυγχάνει ἀκόμη ἕνας ἐπίγειος παράδεισος πού προεικονίζει τόν Οὐράνιον Παράδεισον τόν ὁποῖον ἅπαντες σοῦ εὐχόμεθα. Κηδεύεσαι ἐδῶ εἰς τόν Ἱερόν Νεκροταφειακόν Ναόν τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου μας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, εἰς ἥν εὐόρκως εἰργάσθης, καί θά εἶσαι πάλιν μετά πιστῶν τῆς Κοινότητός σου, πού τόσον ἠγάπησες καί τούς διηκόνησες.
Πεφιλημένε μας νεκρέ π. Γεώργιε,
Ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου καί τελεταρχικοῦ Πνεύματος σέ ἠξίωσεν τοῦ Ἁγίου καί ὑπερμεγίστου βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης, τήν ὁποίαν ἔλαβες ἐκ τῶν τιμίων χειρῶν τοῦ σεπτοῦ προκατόχου μου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κυρίου Κωνσταντίνου. Διηκόνησες ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος, ὡς ἀνέφερα καί ἀνωτέρω, εἰς Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Στεφάνου σέ ἡμέρες δύσκολες παρά τά προβλήματα τῆς ὑγείας σου, ἰδίως τά τελευταῖα ἔτη. Καί σήμερον ἡ Ἐκκλησία σέ προπέμπει στόν τάφο, στήν γῆν ἐξ’ ἧς ἐλήφθης, ἵνα ἀναπαυθείς ἀπό τούς κόπους καί τάς βασάνους τῆς πολυταράχου καί πολυμόχθου ζωῆς.Ἐξέρχεσαι ἀπό τό πέλαγος τό τρικυμιῶδες καί πολυκύμαντον εἰς τήν γαληνιῶσαν κατάστασιν τῆς ἄλλης ζωῆς, τῆς ὄντως ζωῆς. Σέ ἠξίωσεν ὁ Θεός καί ἡ ἀγάπη Του, πού τά πάντα πρός τό τοῦ πλάσματος συμφέρον οἰκονομεῖ, τοῦ ἁγιαστικοῦ πόνου τῆς ἀσθενείας πού ὅλοι οἱ Πατέρες λέγουν ὅτι ἐάν τήν ὑπομένομεν μέ ὑπομονήν ἔχομεν μεγαλύτερον μισθόν ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλην ἄσκησιν καί θυσίαν. Ὁ Θεός πού σοῦ ἔδωκε καί τήν δοκιμασίαν, ὅμως σοῦ ἐχάρησε καί δύο καλές θυγατέρες, οἱ ὁποῖες, σέ διηκόνησαν ἐντός τῶν μέτρων τῶν δυνατοτήτων των, μέ στοργήν καί ἀγάπην, καί ἀπετέλεσαν τό στήριγμά σου ἐπί πολλά ἔτη, τώρα θά ἔχουν ἀσφαλῶς τήν εὐχήν σου τήν Ἱερατικήν. Καί ἡ ἐλαχιστότης μου, κατά τό ὀλιγοχρόνιον διάστημα τῆς μεταξύ μας συνεργασίας ἔχει ἀγαθάς ἀναμνήσεις ἀπό τήν καλοκαγαθήν σου ψυχήν. Ἀναχωρεῖς ἀπό τήν Πόλιν μας μόνον σωματικῶς, ἀλλά ἡ μνήμη σου καί ἡ ἀνάμνησίς σου θά εἶναι ἀνεξάληπτος ἀπό τάς καρδίας μας.
Σέ προπέμπω μαζύ μέ τόν Εὐλαβῆ Κλῆρον καί τόν πιστόν λαόν τῆς Ἐπαρχίας μας καί ἐξαιρέτως μετά τοῦ χειροτονήσαντός σε Γέροντός σου ἁγίου Νικαίας καί ἱκετεύομεν πάλιν καί πολλάκις τόν Θεόν τοῦ ἐλέους καί τῶν οἰκτιρμῶν νά δεχθεῖ μέ ἐπιείκειαν τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ αὐτοῦ βήματος ἀπολογίαν σου καί νά σέ κατατάξει ἐν Χώρᾳ ζώντων.Ἔχεις τήν εὐλογίαν νά κηδεύεσαι ἐντός τοῦ Ἀναστασίμου κλίματος καί ἡ κηδεία σου εἶναι Ἀναστάσιμος καί χαρμόσυνος, εἶθε καί ὁ κλῆρος σου νά εἶναι μαζύ μέ τόν Ἀναστάντα Κύριον, τόν Μεγάλον Ἀρχιερέα Χριστόν, ἵνα ἐσθίεις καί πίνεις ἐπί τῆς Τραπέζης Αὐτοῦ κατά τήν ὑπέσχεσίν Του, τό πόμα τό καινόν τό οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον, ἀλλά τῆς ἀφθαρσίας τήν πηγήν τήν ἐκ τάφου Χριστοῦ ὀμβρήσασαν, εἰς Ὅν πρέπει πᾶσα δόξα τιμή καί προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας.Ἀμήν.
Αἰωνία σου ἡ μνήμη καί ἄληστος, ἀξιομακάριστε καί ἀείμνηστε Πάτερ Γεώργιε.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*