ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΝ ΤΗι ΙΕΡΑι ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ ΔΕΡΚΩΝ

Τήν Κυριακήν, 7ην Ἰουλίου τρ. ἔ. ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς ἐν τῷ ὁμονύμῳ Ἱ. Ἁγιάσματι τῆς Κοινότητος Θεραπείων τοῦ ἐπωνομαζομένου “τοῦ Βουνοῦ” ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία, μετ΄ ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας τῶν Δέρκων, Μητροπολίτου κ. Ἀποστόλου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρων κ.κ. Ἀδαμαντίου Κοκκινάκη καί Προφυρίου Καρατζίκου.

Ἔψαλαν ἐμμελέστατα ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος, Ἄρχων Ἱερομνήμων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς εἰρημένης Μητροπόλεως μετά τῆς Εὐγενεστάτης κυρίας Ἰωάννας Κατσικοπούλου.

Εἰς τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν συμμετεῖχεν πλῆθος κόσμου Ὁμογενῶν ἐκ Θεραπείων, Βαθέως Ρύακος, Γενημαχαλλέ καί ἐκ Νεοχωρίου, καθώς Ἀρμένιοι καί Μουσουλμάνοι.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τήν διάθεσιν τῶν περισταμένων ὑπῆρχεν πλούσιον κυλικεῖον προσφορά τῆς Οἰκογενείας Γεωργίου καί Μάρθας Σαμπουντζῆ, ἥτις οἰκογένεια καθ΄ ὅλον τόν χρόνον φροντίζει διά τόν εὐπρεπισμόν, καθαριότητα καί ἐν γένει διά τήν εὔρυθμον λειτουργίαν τοῦ ἱεροῦ τούτου χώρου.

Ἀφ΄ ἑσπέρας εἰς ἕναν ἄλλον εἰδυλλιακόν χῶρον τοῦ Βοσπόρου εἰς τό Κιρέτσμπουρνου, εἰς ἕν ἕτερον Ἱερόν Ἁγίασμα τό ὁποῖον τιμᾶται ἐπ΄ ὀνόματι τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας ἐτελέσθη ὁ Μ. Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς, μετ΄ ἀρτοκλασίας ὑπέρ ὑγείας καί μακροημέρευσης ἁπάντων τῶν προσελευσομένων χριστιανῶν χοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου ἡμῶν, τῇ συμμετοχῇ τῶν προαναφερθέντων κληρικῶν καί ἱεροψαλτῶν καί πλήθους κόσμου.

Τήν φροντίδα καί τόν εὐπρεπισμόν τοῦ ἱεροῦ τούτου χώρου ἔχει ἀναλάβει ἡ Οἰκογενεία Κωνσταντίνου καί Δεσποίνης Διακρούση. Ἀμφότεραι αἱ οἰκογένειαι ἀποσποῦν πάντα τά εὔσημα τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας καθώς καί τῶν προσελευσομένων προσκυνητῶν εἰς ἀμφότερα τά Ἱερά Προσκυνήματα τῆς Γένους ἡμῶν.

10

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*