ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΤΕΙΔΟΣ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κων/πόλεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, τῇ σεπτῇ προτροπῇ τοῦ ἀδιαθετήσαντος Παναγιωτάτου Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, τῇ Κυριακῆ τῆς Σαμαρείτιδος, 6ῃ Μαΐου, προέστη τῆς ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, Φωκίδος κ. Θεοκτίστου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί ἐτέλεσε τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Κούτση, Θεολόγου, ἐκ τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης.

Τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς Ἑορτῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.

Ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἐκκλησιάσθησαν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος Β΄, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γουϊνέας κ. Γεώργιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις ἑδρευούσης Ἀδελφότητος αὐτῶν “Παναγία ἡ Παμμακάριστος”, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. OleksandrGaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενον, ἡ οἰκογένεια καί συγγενεῖς τοῦ νέου διακόνου καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος.

Κατά τήν ἐπακολουθείσασαν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου δεξίωσιν, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμολ. κ. Γεράσιμος Φωκᾶς, Ἄρχων Ὀρφανοτρόφος, Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος, ἀναφερθείς εἰς τά κατά τό παρελθόν ἔτος πεπραγμένα καί δραστηριότητας αὐτῆς, ἐκφράσας τήν ἀφοσίωσιν καί τόν σεβασμόν τῶν μελῶν πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας διεβίβασε τήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς εὐχάς τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τούς Ἐντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους καί διερμήνευσε τήν πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν πρός αὐτούς διά τήν ἀπό μέρους αὐτῶν ποικιλότροπον συνεισφοράν εἰς τό διακονικόν ἔργον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀπηύθηνε νουθετηρίους λόγους πρός τόν νεοχειροτονηθέντα Διάκονον Ἀλέξανδρον ἐκ μέρους τῆς Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ηὐχήθη αὐτῷ πιστήν καί εὔορκον διακονίαν εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί διεβίβασεν αὐτῷ καί τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν. (ἴδε κατωτέρω τήν πλήρη ὁμιλίαν τοῦ χειροτονήσαντος Ἀρχιερέως).

Ἀπαντῶν εἰς ταῦτα ὁ Διάκονος Ἀλέξανδρος ἐξέφρασε τά αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως πρός τόν Παναγιώτατον καί ἐξεζήτησε τάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ εἰς τήν ἱερωσύνην.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*