ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι ΝΑΩι ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗι ΕΤΗΣΙΑι ΜΝΗΜΗι ΑΥΤΗΣ.

“Τόν ναόν σου πάνσεμνε, ὡς ἱατρεῖον ψυχικόν εὑράμενοι, ἐν τούτῳ πάντες οἱ πιστοί, μεγαλοφώνως τιμῶμέν σε, Ὁσιομάρτυς Παρασκευή ἀοίδιμε”. (Κοντάκιον τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας).

          Πράγματι, ὡσάν πνευματικόν ἰατρεῖον θεωρῶντας τόν ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπως ὡραῖα περιγράφει ὁ ὑμνογράφος, προσήλθαμε καί ἐμεῖς σήμερον ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς ἱερᾶς μνήμης τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τῆς πολιούχου καί Προστάτου τῆς καθ΄ ἡμᾶς Μητροπόλεως μετά τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου τῶν Δέρκων. Προσήλθαμε μέ πίστη ἀκράδαντη καί σταθερή, ὅτι ἡ παρρησία τῆς Ἁγίας πρός τόν Θεόν, δύναται νά θεραπεύσει καί τά πνευματικά νοσήματα, ἀλλά καί κάθε σωματική ἀσθένεια, μικρή ἤ μεγάλη, πού βασανίζει τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς. Σήμερον ἡ ἐποχή μας καύχαται γιά τά ἐπιστημονικά της ἐπιτεύγματα καί κατορθώματα, διά τήν τεχνική καί ἠλεκτρονική της ὑπερπρόοδο, γιά τόν εὐδαιμονισμό της καί τήν ὑπερκατανα-λωτικότητά της, ὅμως εἶναι ἡ κατ΄ ἐξοχήν ἐποχή τῶν πνευματικῶν ἀσθενειῶν καί τῶν ψυχικῶν διαταραχῶν τῶν ἀνθρώπων. Τό αἴτιον ὅλων αὐτῶν τῶν συμπτωμάτων ἀδελφοί μου, εἶναι ἕνα. Ἡ ἀπουσία ἀπό τήν ζωήν μας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ διακοπή τῆς σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεόν, τόν φυσικόν πατέρα καί δημιουργόν του καί ἡ τοποθέτησις ἄλλων ἀξιῶν καί ὑποκαταστάτων εἰς τήν θέσιν τοῦ ἀντικαταστάτου Θεοῦ. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά τά ἔχει ὅλα, νά μήν τοῦ λείπει τίποτε ἀπό αὐτά πού συνιστοῦν τήν ὑλική αὐταρκεία καί εὐτυχία, ὅταν ὅμως τήν ζωήν του δέν στολίζει καί δέν ἁγιάζει ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ, εἶναι κυριολεκτικά πτωχός καί δυστυχισμένος καί ἀξιοδάκρυτος. Οἱ Ἅγιοι μας, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί ἡ Ἁγία Παρασκευή πού ἑορτάζει σήμερον, πάνω ἀπό ὅλα ἐπεδίωξαν νά ἀποκτήσουν τόν πλοῦτο τῆς εὐσεβείας καί τῆς πίστεως πρός τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησουν Χριστόν, καί ὅλη τους ἡ ζωή, ὅλες τους οἱ κινήσεις καί δραστηριότητες, ἦταν ρυθμισμένες καί ἐναρμονισμένες, μέ αὐτήν τήν σχέση. Ἡ Ἁγία μας Ὁσιομάρτυς Παρασκευή ἦταν νέα, ὄμορφη καί χαριτωμένη, πού ἄν ἤθελε θά εἶχε ὅπως λέμε ἐμεῖς οἱ κοινοί θνητοί, ἕνα λαμπρό μέλλον. Ἕνα ζηλευτό σύζυγο καί μία ὡραία οἰκογένεια καί πλούτη καί ἐγκόσμια δόξα καί εὐτυχία. Ὅλα αὐτά ὅμως τά θεώρησε σάν ἕνα τίποτε, προκειμένου νά κερδίσει τόν Χριστόν. Συνειδητοποίησε ἄριστα πάντα αὐτό πού λέγει ἐπ΄ γραμματικά ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος “Ἡγοῦμαι πάντα σκύβαλα, ἡγοῦμαι ἵνα Χριστόν κερδίσω”. Ὅλα τά θεωρῶ σάν σκουπίδια μικρά πού τά πέρνει ὁ ἄνεμος, προκειμένου νά κερδίσω τόν Χριστόν, τήν παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ στήν ζωή μου, τήν σχέση μέ τόν Χριστόν καί τήν ὑπακοή στό ἅγιον θέλημα Του. Αὐτό ἔθεσε ὡς σκοπόν τῆς ζωῆς της καί μέ αὐτόν τόν σκοπόν ἔχοντας πρό ὀφθαλμῶν, κατόρθωσε ὅσα κατόρθωσε. Γιά τά μάτια τοῦ κόσμου ἦταν ἀποτυχημένη, ἀφοῦ χαράμισε τά νειάτα καί τήν ὀμορφιά της καί πέθανε τόσο νέα μέ Μαρτυρικό τέλος. Στά μάτια ὅμως καί στήν κρίση τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐπιτυχημένη μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως, ἀφοῦ ἀντάλλαξε τά ἐπίγεια μέ τά ἐπουράνια. Θυσίασε ὅλα τά πρόσκαιρα ἀγαθά καί κέρδισε τόν Παράδεισον, τήν αἰωνίαν ἀπόλαυσιν καί εὐδαιμονίαν καί τώρα συναγάλλεται καί συνευφραίνεται μέ τόν ἠγαπημένον Νύμφιον τῆς ψυχῆς της, τόν Χριστόν. Παραλλήλως ὅμως τῆς δώρησε ὁ Θεός καί τό χάρισμα, μέ τήν πρεσβεία καί τήν παρρησία της πρός Αὐτόν, νά θεραπεύει κάθε ἀσθένεια ψυχική καί σωματική, ὅσων τήν ἐπικαλοῦνται μέ πίστη ἀδιάκριτη καί πηγαία. Εἶναι γνωστόν ὅτι θεραπεύει πολύ τίς παθήσεις τῶν ὀφθαλμῶν, ἀλλά θεραπεύει καί κάθε ἄλλη ἀσθένεια σωματική καί ψυχική. Σήμερον, λοιπόν, πού μᾶς ἀξίωσεν ἡ Χάρις τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς νά συναχθοῦμε ἐδῶ εἰς τόν Θεῖον καί Πάνσεπτον ναόν της καί νά συνεορτάσουμε τήν μνήμην της, τήν παρακαλοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας, νά ἀκούσει τήν ταπεινή ἀλλά θερμή μας προσευχή καί νά μᾶς θεραπεύσει ἀπό κάθε νόσημα, ἀπό κάθε ἀσθένεια ψυχῆς τε καί σώματος καί νά μᾶς φυλάξει σύν τοῖς ἄλλοις καί ἀπό τήν νέα αὐτή φοβερή καί ὕπουλη ἀσθένεια πού μαστίζει τήν ἀνθρωπότητα καί πού κατά ἀδιάψευστες μαρτυρίες καί ἀποδείξεις, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιστημονικῆς ἀπληστίας καί τοῦ ὑλικοῦ συμφέροντος κάποιων ἀνθρώπων κακοποιῶν, οἱ ὁποῖοι τούς λαούς καί τά ἔθνη τά βλέπουν ὄχι ὡς κατ΄ εἰκόνα Θεοῦ καί ὁμοίωσιν πλασθέντας ἀνθρώπους μέ ἀξία μοναδική, ἀλλά ὡς μάζες ἀνθρώπων πού εἶναι ἕτοιμοι άνά πᾶσαν στιγμήν νά τίς θυσιάσουν στόν βωμό τῶν ἀθεμίτων ὑλικῶν καί σατανικῶν συμφερόντων τους. Ἀσφαλῶς, ἔχει τρομοκρατήσει τούς ἀνθρώπους ὅλη αὐτή ἡ ἀνεξέλεγχτος κατάστασις καί εἶναι φυσικό, ὅμως ἀδελφοί μου ἐμεῖς σάν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πού ἔχομε ἐναποθέσει τήν πᾶσαν ἐλπίδα μας εἰς τόν Χριστόν, τήν Παναγίαν, τήν Ὑπέρμαχον Στρατηγόν τοῦ Γένους ἡμῶν καί τούς Ἁγίους τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως καί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Πολιούχου τῆς Μητροπόλεώς μας, αἰσθανόμεθα ἀσφάλεια, σιγουριά καί πεποίθηση ὅτι δέν θά πάθουμε κανένα κακό. Αὐτό τό πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅπως ἐπίσης καί ὅ,τι συμβαίνει στήν ζωή μας εὐχάριστο ἤ δυσάρεστο, δέν γίνεται ἄν δέν ἐπιτρέψει ὁ Θεός. Γιά νά τό ἐπιτρέπει δέ Ἐκεῖνος, σημαίνει ὅτι ἔτσι εἶναι τό συμφέρον μας τό αἰώνιο καί ὄχι τό προσωρινό. Γι΄ αὐτό ὅλα τά δεχόμεθα ἀδιαμαρτύρητα καί μέ ἐμπιστοσύνη εἰς τόν Θεόν καί τήν πατρικήν του προνοΐαν. Σέ αὐτήν τήν προνοΐαν πού καί ἡ Ἁγία Παρασκευή ὅλην της τήν ζωήν εἴχε ἀφήσει τόν ἑαυτόν της, γι΄ αὐτό καί ἀνεδείχθη νικήτρια.

          Εὔχομαι ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς καί τήν ἁγίαν ταύτην ἡμέραν κάθε εὐλογία μέ τήν πρεσβείαν τῆς Ἁγίας μας, πρωτίστως στήν Ἐπιτροπή τοῦ Ναοῦ μας ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ κυρίου Συμεών Φραντζελατζίογλου γιά τά ὅσα προσπαθοῦμε ὅλοι συμπεριλαμβανομένου καί τῆς ἐμεῖς ταπεινότητος μαζί γιά τήν εὐπρέπειαν τοῦ Οἴκου τούτου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί εἰς τούς ἔχοντας ἀνάγκην ἀδελφούς μας, ἀλλά καί ὅλους ὅσους, φανερῶς καί ἀφανῶς, συνεισφέρουν μέ διαφόρους τρόπους εἰς τόν Ναόν καί τήν Κοινότητα μας. Ἐπίσης ὅλους ὅσους εὐλαβῶς προσήλθατε σήμερον εἰς τήν χάριν τῆς Ἁγίας μας εὔχομαι πατρικῶς ὑγείαν ψυχῆς τε καί σώματος, ἔτη πολλά καί εὐλογημένα καί πάντα τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα καί τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν τήν ἀπόλαυσιν. Ἀμήν.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*