ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΟΣ (ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΔΕΡΕ) ΥΠΟ ΤΗΣ Α. θΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΟΣ

ΥΠΟ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Παναγιώτατε Δέσποτα,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Θεοφιλέστατε,

Εὐλαβές Πρεσβυτέριον,

Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας,

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί!

Ἰδιαιτέρως φωτεινὴ καὶ χαρμόσυνος ἀνέτειλε διὰ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Δέρκων ἡ σημερινὴ Κυριακή, 19η Δεκεμβρίου λήγοντος ἔτους 2021. Καὶ μάλιστα διὰ τὴν εὐλογημένην Κοινότητά μας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Βαθυρρύακος!

Ἡ οἰκοδέσποινά μας, ἡ Ὁσιοπαρθενομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἁγία Παρασκευή, ἐστολισμένη λαμπρῶς, κατόπιν τῆς ἄρτι περατωθείσης ἐκ βάθρων ἀνακαινίσεως καὶ τοῦ γενικοῦ ἐξωραϊσμοῦ τοῦ Ναοῦ καὶ τοῦ Ἁγιάσματός της,  μᾶς ὑποδέχεται ὅλους, μὲ πρῶτον τὸν Πρῶτον τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Γένους, στὸν ὁλόφωτον σεβάσμιον οἶκον της καὶ μᾶς παραθέτει εὐφρόσυνον πνευματικὴν ἑστίασιν, ὀλίγον μόλις πρὸ τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων!

Πολιὰ ἡ ἡλικία τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ μας! Συνεπλήρωσε πέρυσι 190 ἔτη ἀπὸ τῆς ἀνεγέρσεώς του καὶ ἤδη ἔχει εἰσέλθει στὴν εἰκοστὴν δεκαετίαν τῆς ζωῆς του. Πολλὰ ὡς ἐκ τούτου καὶ χαλεπὰ τὰ σημεῖα τοῦ γήρατος, ἀλλὰ καὶ ὀδυνηραὶ αἱ πληγαὶ ἐκ τῶν γνωστῶν θλιβερῶν γεγονότων τοῦ ἀπαισίου, ὀδυνηροῦ καί ἀλησμονήτου Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1955! Τὴν κατάστασιν γνωρίζουν καλῶς οἱ ὀλίγοι τῶν παρισταμένων. Τὸ σῶμα λοιπὸν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἐχρειάζετο πλέον ἐπειγόντως ριζικὴν θεραπείαν καὶ συστηματικὴν ἀποκατάστασιν! Τὸ ἀντελήφθην ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν ποὺ μοῦ ἀνετέθη ἀπό μέρους τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος καὶ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱ. Συνόδου, ψήφων κανονικῶν γενομένων ἡ ποιμαντορία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων καὶ ἀπετέλεσεν ἀμέσως ἔντονον μέλημά μου καὶ ἀντικείμενον πολλῆς ἀγωνίας καὶ προσευχῆς. Ἦτο ἐπὶ τέλους ἕνα ἐπιτακτικὸν χρέος τιμῆς καὶ εὐλαβείας πρὸς τὴν θεοφόρον νεαρὰν κόρην τῆς παλαιᾶς Ρώμης, ἡ ὁποία τόσην συμπαράστασιν, τόσην βοήθειαν, τόσα θαύματα ἔχει χαρίσει εἰς τὸν λαὸν ὄχι μόνον τῆς Κοινότητος ταύτης καὶ ὅλης τῆς Μητροπόλεως Δέρκων, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν τῆς Νέας Ρώμης λαόν, προστρέχοντα εὐκαιριακῶς ἐνταῦθα εἰς τὴν χάριν της καὶ ἐκζητοῦντα τὴν βοήθειάν της! Καὶ ἦλθεν ἡ εὐλογημένη ὥρα!

Ἡ Θεία Πρόνοια ἐβοήθησεν ἀποφασιστικῶς ὥστε νὰ λειανθῆ ἡ ὁδός, νὰ παρακαμφθοῦν ὅλα, τὰ οὐκ ὀλίγα ἐμπόδια, νὰ θερμανθοῦν πολλαὶ καρδίαι ἐντεῦθεν καὶ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, νὰ συστρατευθοῦν φιλοτίμως καὶ φιλογενῶς οἱ κατάλληλοι ἄνθρωποι καὶ ἐπαΐοντες, καὶ νὰ ἐξασφαλισθοῦν οἱ ἀπαραἰτητοι πόροι διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ἔργου! Καὶ ἰδού! Δὀξα τῷ Θεῷ, τὸ θεοφιλὲς ἔργον, διὰ τῶν εὐχῶν καὶ τῆς προθύμου ὡς πάντοτε συμπαραστάσεως τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἤδη ἐτελειώθη! Καὶ εἶμαι ἔτι εὐτυχής καί ὑπερήφανος ὄχι μόνον διότι ἡ τελείωσις συνέπεσε μὲ τὴν ἀγομένην ἱστορικὴν τριακονταετῆ ἀμφιετηρίδα ἀπὸ τῆς  ἐν ὥραις αἰσίαις ἀνυψώσεως τῆς Παναγιότητός Σας εἰς τὸν ἅγιον Ἀποστολικὸν καὶ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχικὸν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ καὶ διότι κατὰ τὴν εὔσημον ταύτην ἡμέραν τῶν Ἐγκαινίων, ἡ Ὑμετέρα Παναγιότης αὐτοπροσώπως παρισταμένη δίδει ἰδίᾳ χειρὶ τὴν εὐλογίαν εἰς τὸν Θεῖον Οἶκον τῆς Ὁσιοπαρθενομάρτυρος, εἰς τὸ ὑπὸ  τὸν νάρθηκα ἱερὸν Ἁγίασμα τὸ ὁποῖον ἐπίσης ἀνεκαινίσθη, καὶ εἰς πάντας τοὺς μετὰ πόθου προστρέξαντας εἰς τὴν χαρὰν τῆς Ἐκκλησίας εὐσεβεῖς καὶ φιλομάρτυρας, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς! Δόξα τῷ Εὐεργέτῃ Θεῷ καὶ πάλιν καὶ πολλάκις, καὶ τούτου καὶ πάντων ἕνεκεν!

Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ἐπιθυμῶ νὰ ἐκφράσω εὐγνώμονας καὶ εὐλαβεῖς εὐχαριστίας πρῶτον πρὸς Ὑμᾶς, Παναγιώτατε Δέσποτα, τόσον διὰ τὴν ἐνθάρρυνσιν καὶ τὴν διαρκῆ πολυειδῆ καὶ πολύτροπον ὑποστήριξίν Σας ἐν σχέσει καὶ μὲ τοῦτο τὸ ἔργον τῆς Μητροπόλεώς μας, ὡς καὶ μὲ ὅλα ὅσα ἄχρι τοῦδε δι’ εὐχῶν Σας ἁγίων ἀνελάβομεν καὶ ἐπερατώσαμεν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λίαν τιμητικὴν παρουσίαν Σας αὐτὴν τὴν ὥραν ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ τὴν ἱεροτελεστικὴν εὐλογίαν τῶν Ἐγκαινίων. Εἴθε ἡ Ἁγία Παρασκευὴ νὰ Σᾶς προστατεύῃ διαρκῶς ἐκ παντὸς κινδύνου καὶ νὰ πρεσβεύῃ ὑπὲρ Ὑμῶν πρὸς Κύριον τὰ πρὸς σωτηρίαν! Νὰ εἶναι πολλά, ὑγιεινά, φωτεινὰ καὶ ἐν δυνάμει τὰ ἔτη Σας ἐν τῷ πηδαλίῳ τῆς Ἱερᾶς Νηός, νὰ ἀξιωθῆτε δὲ νὰ ἑορτάσητε χαίρων πολλὰς ἀκόμη ἀμφιετηρίδας Ἱερωσύνης καὶ Πατριαρχίας!

Ἀλλ’ ἐπειδὴ ὑπάρχουν βεβαίως καὶ οἱ προθύμως καὶ ἐν ἀγάπῃ πολλῇ ἀνταποκριθέντες εἰς τὸ σχετικὸν αἴτημά μου καὶ γενναιοδώρως χορηγήσαντες τὰ σεβαστὰ ποσὰ ποὺ ἀπῃτήθησαν διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου, ἀπὸ βάθους καρδίας ἐκφράζομεν εὐγνώμονας εὐχαριστίας πρὸς τὸν σεπτὸν Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην κ. Πέτρον, τὸν λίαν ἀγαπητὸν ἐν Κυρίῳ Ἀδελφὸν καὶ ἀθόρυβον ἐργάτην τοῦ καλοῦ, ὁ ὁποῖος διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν ἔσπευσεν ἱλαρῶς καὶ γενναιοφρόνως νὰ μέ συμπαρασταθῇ, ὅπως καὶ κατά τὴν διακονίαν μου ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης! Δώη ὁ Κύριος εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὴν περὶ αὐτὸν ἱερὰν Διονυσιάτικην Ἀδελφότητα, διὰ πρεσβειῶν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, πλουσίαν οὐρανόθεν τὴν ἀνταπόδοσιν καὶ τὴν εὐλογίαν. Ἀναλόγους εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἀπευθύνω καὶ πρὸς τὸ ἐν Κύπρῳ Χριστιανικὸν Ἵδρυμα «Τίμιος Πρόδρομος», τὸ ὁποῖον ἐπίσης προθύμως συνέδραμε. Ὡσαύτως, εὐχαριστίας ἀπευθύνω πρὸς τοὺς θεοσεβεῖς χριστιανούς Πελοπίδαν Χατζηϊωάννου, Πανῖκον Ἡροδότου καὶ τὰς οἰκογενείας Κωνσαντίνου – Δεσποίνης Διακρούση, Νικολάου – Ἀμαλίας Φραντζῆ, Στεφάνου – Ρέας Μπαϊράμογλου καὶ Γεωργίου – Μάρθας Σαπουντζῆ. Εὐχαριστῶ ἐπίσης θερμῶς τὸν ἐκτελέσαντα τὸ ἔργον μετὰ πολλῆς φροντίδος, ἐπιμελείας, εὐσυνειδησίας καὶ προσοχῆς, ἐργολάβον Ἐντιμότατον κ. Βασίλειον Πορίδην καὶ τοὺς συνεργάτας αὐτοῦ, καθὼς καὶ τὴν εὐγενεστάτην καν Seyhan Gemici, διὰ τὴν ὑπ’ αὐτῆς ἐπιμεμελημένην συντήρησιν καὶ ὡραϊσμὸν τοῦ ἱεροῦ Τέμπλου, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Θρόνου, τῶν κιόνων, τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ τῶν «Λυπηρῶν» τοῦ Τέμπλου καὶ ἄλλων ξυλίνων ἱερῶν ἀντικειμένων τοῦ Ναοῦ. Εὐχαριστοῦμεν, ἐπίσης, καὶ ὅλους ὅσοι διὰ τῆς προσευχῆς των ὑπεστήριξαν τὴν προσπάθειάν μου.

Καταλήγων θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὸν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον καὶ τὴν ἔντιμον Ἐφοροεπιτροπὴν τῆς Κοινότητος διὰ τὴν συμβολὴν αὐτῆς εἰς τὸ ἐπιτελεσθὲν ἔργον καὶ νὰ σημειώσω πόσην δύναμιν καὶ χαρὰν δίδει ἡ μετὰ τοῦ Ποιμενάρχου ἀγαστὴ συνεργασία, τὴν ὁποίαν πάντοτε ἐπιθυμῶ, πρὸς εὔρυθμον λειτουργίαν καὶ πρόοδον τοῦ ἐνοριακοῦ σώματος καὶ εὔκλειαν τοῦ ὀνόματος τῆς ἀγαπητῆς μας Κοινότητος!

Τέλος δὲ εὐχαριστῶ πάντας ὅσους ἀνταπεκρίθησαν εἰς τὴν σημερινὴν πρόσκλησίν μας, χριστιανοὺς καὶ μὴ καὶ ἐλάμπρυναν τά ἱερὰ Ἐγκαίνιά μας, εὑρισκόμενοι μαζύ μας.

Παναγιώτατε Δέσποτα!

Τὸ Μπουγιουκδερέ, ὁ καθ’ ἡμᾶς Βαθυρρύαξ, δὲν ἔχει πλέον τὸ πλῆθος τῶν εὐσεβῶν Ρωμηῶν, τὴν ἀκμὴν καὶ τὴν εὐκλεῆ ἐπιφάνειαν ποὺ διέθετε παλαιότερον! Δὲν ἔχει οὔτε τοὺς Μεγάλους Εὐεργέτας Σωσανοπούλους, οὔτε τὴν ἱστορικὴν καὶ δραστηρίαν «Φιλεκπαιδευτικὴν Ἀδελφότητα», οὔτε Ἀστικὴν Σχολήν, οὔτε Παρθεναγωγεῖον, οὔτε Νηπιαγωγεῖον, οὔτε φιλοπόνους κεραμεῖς καὶ ἀγγειοπλάστας, οὔτε γυναῖκας καλλιτέχνιδας εἰς τὴν ζωγραφικὴν φακιολίων καὶ καλεμκερίων, οὔτε τοὺς ἐκ τῆς Πόλεως ἐρχομένους πρὸς παραθερισμὸν ἐνταῦθα ἐπιφανεῖς ὁμογενεῖς, οὔτε τριάδα ἱερέων μετὰ διακόνου, οὔτε πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα, οὔτε…, οὔτε…, οὔτε!… Παρὰ ταῦτα, εἰς τὸν «Καλὸν Ἀγρὸν» τοῦτον τῶν Βυζαντινῶν πατέρων μας, ἡ κανδήλα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους διατηρεῖται εἰσέτι ζῶσα καὶ φωταυγής, ἡμεῖς δέ, διὰ τῶν εὐχῶν Σας, εἴμεθα ἀποφασισμένοι, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ, τῆς Ὑπερμάχου ἡμῶν Στρατηγοῦ Κυρίας Θεοτόκου καὶ τῆς πεφιλημένης μας Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Ὁσιοπαρθενομάρτυρος, νὰ τὴν κρατήσωμεν ἀνημμένην καὶ ζωηρὰν μέχρι τελευταίας ἡμῶν ἀναπνοῆς, πρὸς δόξαν τοῦ ἁγίου ὀνόματος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσιν τῶν προγενομένων ἐνταῦθα πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν! Καὶ δεῖγμα ἀδιάψευστον τῆς ἀποφάσεώς μας αὐτῆς εἶναι ἡ ἀναστήλωσις, ἡ ἀνακαίνισις καὶ ὁ ἐξωραϊσμὸς τοῦ ἱεροῦ τούτου Ναοῦ καί τοῦ Ἱεροῦ Βυζαντινοῦ Ἁγιάσματος τῆς Ἁγίας, ὁ ὁποῖος Ναός ἐπὶ δύο ὁλοκλήρους αἰῶνας ἀποτελεῖ τὴν συμπύκνωσιν τῆς Ἑλληνορθοδόξου παρουσίας καὶ μαρτυρίας εἰς τὴν ὡραίαν καὶ ἐρατεινὴν γωνίαν αὐτὴν τοῦ Βοσπόρου!

Εὐχηθῆτε, Παναγιώτατε, νὰ ἑορτάσωμεν ὅλοι καλῶς καὶ θεαρέστως τὴν Μητρόπολιν τῶν ἑορτῶν μας, τὰ ἅγια Χριστούγεννα, καὶ νὰ εἰσέλθωμεν εὐέλπιδες, ἐν ὑγείᾳ καὶ χάριτι, εἰς τὸ ἐπὶ θύραις νέον ἔτος! Πολλὰ καὶ ἅγια τὰ ἔτη Σας!

Ὁμιλία

τῆς Α.Θ.Παναγιότητος

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

κ.κ. Βαρθολομαίου

κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν

εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Βαθυρρύακος

          Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Δέρκων κύριε Ἀπόστολε, Ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας,

          Τιμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί Ἱεράρχαι,

          Εὐλαβέστατοι κληρικοί,

          Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες ὀφφικιάλιοι,

          Λαέ τοῦ Θεοῦ ἠγαπημένε,

          Ἐάν ἡ χαρά μιᾶς ὁπουδήποτε τῆς γῆς Ἐπαρχίας τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἶναι χαρά καί τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, αὐτή συμμετέχει ἀκόμη ζωηρότερα εἰς τήν χαράν μιᾶς τῶν ἐνταῦθα ὀλίγων θεοσώστων Ἐπαρχιῶν, ἐν προκειμένῳ τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλεως Δέρκων, ἡ ὁποία σήμερα εὐφραίνεται καί πανηγυρίζει. Ἄλλωστε, εἶναι διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας τό χαίρειν μετά χαιρόντων, ὅπως καί τό κλαίειν μετά κλαιόντων. Καί διά νά ὁμιλήσουμε θεολογικώτερα, «εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη, εἴτε δοξάζεται ἓν μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη» (Α´ Κορ. ιβ´, 26), ὅπως γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Κορινθίους. Ὁ Κύριος ἁγιάζει τούς ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου Του, οἱ ἄνθρωποι τούς ἐπαινοῦν καί τούς εὐγνωμονοῦν καί τούς μακαρίζουν, καί ἡ Ἐκκλησία τούς εὐλογεῖ καί ἐπικαλεῖται ἐπ᾽ αὐτούς τήν ἀνταπόδοσιν παρά Κυρίου, παρά τοῦ ὁποίου πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον.

          Ἰδού διατί εὑρισκόμεθα σήμερον εἰς τό ὡραῖον καί γραφικόν αὐτό προάστειον τοῦ Βοσπόρου, ὡς ταπεινός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας: ἤρθαμε ἀκριβῶς διά νά εὐλογήσουμε τά θυρανοίξια τοῦ περικαλλοῦς αὐτοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μετά τίς γενόμενες εἰς αὐτόν ἀνακαινιστικές ἐργασίες, τῇ ἀξιεπαίνῳ πρωτοβουλίᾳ καί στοργικῇ μερίμνῃ τοῦ φιλοκάλου Ποιμενάρχου τῆς Ἐπαρχίας αὐτῆς Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Δέρκων καί λίαν ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ κυρίου Ἀποστόλου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε ὁλοκαρδίως, μαζί μέ τήν ἐντιμον Ἐφοροεπιτροπήν τῆς Κοινότητος Βαθυρρύακος διά τήν πρόφρονα καί εὐλαβῆ πρόσκλησίν των νά ἔλθουμε καί νά προστοῦμε  τῆς σημερινῆς πανηγύρεως, καθώς καί διά τήν χαράν τήν ὁποίαν μᾶς ἔδωκαν διά τῆς τιμητικῆς αὐτῆς προσκλήσεως καί ἀκόμη διά τούς πρόφρονας λόγους καλωσορισμοῦ, ἅγιε Δέρκων, ὑμῶν καί τοῦ κυρίου προέδρου καθώς ἐπίσης καί διά τό ὡραιότατον ἀναμνηστικόν δῶρον σας.

          Μακαρίζουμε τούς ἀειμνήστους ἱδρυτάς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, οἱ ὁποῖοι διά τῶν δωρεῶν καί τῆς φιλοτιμίας των «ἔδωκαν καρπόν πολύν» εἰς τό γεώργιον τοῦ Κυρίου. Οἱ ψυχές τους ἀσφαλῶς θά αὐλίζωνται ἐν ἀγαθοῖς εἰς τούς αἰωνίους λειμῶνας τῆς Ἐδέμ καί θά ἀγάλλωνται ἰδιαιτέρως σήμερα. Εἶναι τά πνεύματά των ἐν μέσῳ ἡμῶν, εἶναι παρόντες. Ἄς αἰωνία ἡ μνήμη των!

          Οἱ πατέρες μας ἐκράτησαν ὄχι χωρίς κόπους καί θυσίες καί τόν ναόν αὐτόν ἀνοικτόν καί ἐν λειτουργίᾳ ἔκτοτε καί μέχρι σήμερον ἐπί δύο ὁλοκλήρους αἰῶνες καί τόν παρέδωσαν εἰς ἡμᾶς διά νά ἐξακολουθοῦμε νά ὑμνοῦμε ἐντός αὐτοῦ τόν Θεόν τῶν πατέρων ἡμῶν, «τὸν ποιοῦντα ἀεὶ μεθ᾽ ἡμῶν κατὰ τὴν Αὐτοῦ ἐπιείκειαν», καί νά ἁγιαζώμεθα διά τῆς μυστηριακῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.

          Τό ἱερόν χρέος τῆς συνεχίσεως τοῦ ἔργου τῶν πατέρων μας βαρύνει σήμερα ὅλους τούς ἀπογόνους των καί εἰς ἐκπλήρωσίν του σπεύσατε ἅπαντες νά συνδράμετε καί νά συμβάλλετε εἰς τήν ἐπισκευή, συντήρησι καί ἀπρόσκοπτη λειτουργία του. Μπορεῖ ὁ ἀριθμός τῶν ἐνοριτῶν τοῦ Βαθυρρύακος νά εἶναι μικρός, ἀλλ᾽ ἐμεῖς οἱ Ρωμηοί Ὀρθόδοξοι, καί μάλιστα εἰς τήν Πόλιν αὐτήν, οὐδέποτε ἀξιολογήσαμε ἤ ἐβασίσαμε τά καθ᾽ ἡμᾶς εἰς τούς ἀριθμούς, διότι ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι «οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ εὖ τὸ πολὺ» καί ὅτι ὁ Θεός δύναται καί «ἐκ τῶν λίθων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ» (Ματθ. γ´, 9).

          Εἰς τήν εὐλογίαν τοῦ γενομένου ἔργου προσθέτουμε καί τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς ἡμῶν Μετριότητος προσωπικῶς πρός ὅσους συνέβαλαν ἠθικῶς καί ὑλικῶς εἰς τήν ἐπιτέλεσιν τοῦ ἔργου αὐτοῦ, μέ ἐπί κεφαλῆς τήν ὑμετέραν Ἱερότητα, φίλτατε ἀδελφέ, ἅγιε Δέρκων κ. Ἀπόστολε. Σᾶς συγχαίρουμε ἐγκαρδίως καί διά τήν σημερινήν ἡμέραν, ἡ ὁποία εἶναι καρπός τῆς ἀόκνου καί θυσιαστικῆς ἀγάπης σας πρός τήν Ἐκκλησίαν, καί διά τό ὅλον ἐπί δεκαετίαν πλούσιον καί καρποφόρον ποιμαντορικόν σας ἔργον, τό ὁποῖον διακρίνει ἡ ἀγάπη καί ἡ στοργή πρός τό «μικρόν ποίμνιον» τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως, καθώς καί ἡ καλαισθησία καί ὁ ζῆλος σας διά σταθεράν συνέχισιν τῶν ἱερῶν παραδόσεών μας. Εἶναι εὐκαιρία νά μνησθῶμεν καί τής δεκαεξαετοῦς εὐόρκου, προθύμου καί καρποφόρου διακονίας εἰς τόν Λόφον τῆς Ἐλπίδος εἰς τήν Χάλκην ὡς Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος, διά τό ὁποῖον ἔργον σᾶς εὐγνωμονεῖ ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία.  Δεόμεθα δέ τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ νά σᾶς κρατύνῃ καί νά σᾶς ἐνισχύῃ, ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Ἐπαρχίας σας καί τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν διακονεῖτε ὡς συνδιοικητής αὐτῆς ἀπό διαφόρων θέσεων καί ἀπό διαφόρων συνοδικῶν ἐπιτροπῶν.

          Μαζί μέ τόν Ἱερώτατον Ποιμενάρχην τῶν Δέρκων ἐπαινοῦμε καί εὐχαριστοῦμε ὁλοθέρμως καί ἡμεῖς τόν Ὁσιολογιώτατον Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου κύριον Πέτρον, τήν Ἔντιμον Ἐφοροεπιτροπήν τῆς Κοινότητος Βαθυρρύακος, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐξοχωτάτου ἐν ἰατροῖς κυρίου Ἠλία Ἀϊβάτογλου, τό ἐν Κύπρῳ Χριστιανικόν Ἵδρυμα «Τίμιος Πρόδρομος», καθώς καί τίς οἰκογένειες τοῦ Ἐντιμολογιωτάτου Ἄρχοντος Δωρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων κυρίου Κωνσταντίνου καί Δεσποίνης Διακρούση, παντοῦ προφθαίνουν, νά εἶσθε καλά. Ὁ Θεός νά σᾶς τό ἀνταποδίδει κατά τήν καρδίαν σας, καί τοῦ Ἐντιμοτάτου κυρίου Γεωργίου καί Μάρθας Σαμπουτζῆ, διά τήν σημαντικήν οἰκονομικήν συμβολήν των καί διά τήν γενομένην ἀξιόζηλον ἐργασίαν εἰς τόν Ἱερόν αὐτόν Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.

          Ἀσφαλῶς, εἰς τοιαῦτα ἱερά καί θεάρεστα ἔργα δέν ἔχει ἀξίαν καί δέν ἐπαινεῖται μόνον ἡ ἀξιόλογη ὑλική προσφορά, ἀλλά καί τό δίλεπτον τῆς χήρας, ἀρκεῖ αὐτό νά προσφέρεται μέ ἀγαθήν προαίρεσιν καί διάθεσιν· ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός – καί οἱ ἄνθρωποι.

          Ἐάν ὁ Ναός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐπεσκευάσθη κατά παρακίνησιν τοῦ Ἰωθαέ (Β´ Βασ. ιβ´, 4-14), ὁ ναός αὐτός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ἀνακαινίσθηκε ὄχι μέ παρακίνησιν ἤ ὑπόδειξιν κανενός, ἀλλά ἀπό ἀγάπη καί μόνον πρός τήν Ἁγίαν καί ἐκ φόβου Κυρίου, ὁ ὁποῖος καί εἶναι ἡ ἀρχή τῆς ἀληθοῦς σοφίας.

          Οὕτω, λοιπόν, λαμψάτω καί τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς (πρβλ. Ματθ. ε´, 16). Ἔτσι ἀκριβῶς λάμπουν σήμερα ἐνώπιόν μας τά καλά ἔργα ἐδῶ εἰς τήν Κοινότητα Βαθυρρύακος καί δοξάζεται πράγματι ὁ ἐπουράνιος Πατήρ μας, καί σεμνύνεται ἡ παλαίφατος Ἱερά Μητρόπολις Δέρκων καί μαζί μέ αὐτήν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, καί παραδειγματιζόμεθα ὅλοι διά νά μιμηθοῦμε τά καλά αὐτά ἔργα καί τούς φιλοτίμους εὐεργέτας.

          Ὡς Ὀρθόδοξος Ὁμογένεια τῆς Πόλεως ἔχουμε βαρεῖα ἱστορική κληρονομία καί ὀφείλουμε ὅλοι, μηδενός ἐξαιρουμένου, νά ἀρθοῦμε στό ὕψος τῶν σημερινῶν δυσκόλων περιστάσεων καί νά ἀναδειχθοῦμε ἄξιοι τῆς εὐθύνης μας. Τά δύσκολα εἶναι γιά τούς γενναίους, εἴπε κάποιος Γάλλος στοχαστής. Ἄλλωστε, ἡ Ρωμηοσύνη τῆς Πόλεως ἀνέκαθεν διακρίνεται διά τήν ἀγάπην καί τήν προσοχήν της πρός τούς ναούς, τά προσκυνήματα καί τά ἁγιάσματα, τά ὁποῖα ἐξωραϊζει καί εὐπρεπίζει, ἀκόμη καί ἀπό τό ὑστέρημά της, καί γύρω ἀπό τά ὁποῖα ὑφαίνεται ὅλος ὁ βίος της. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Κέντρον ὄχι μόνον τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Κοινότητος μας, ἀλλά καί ὁλοκλήρου τῆς ζωῆς τοῦ Ρωμηοῦ τῆς Πόλεως.

          Μπορεῖτε, ἀδελφοί μου, νά διανοηθῆτε τήν ζωήν μας ἐδῶ, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, χωρίς τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, καί μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κοινότητός σας; Εἶναι ἀδύνατον! Ἐξ οὗ καί τό ἱερόν χρέος ὄλων εἶναι νά συνδράμουμε πάντοτε στή συντήρησιν καί τήν εὐπρεπῆ καί ἱεροπρεπῆ ἐμφάνισιν τῶν ἱερῶν ναῶν μας, πρᾶγμα πού θά δεικνύῃ τήν οἰκοκυροσύνη καί τήν εὐσέβεια καί τήν ἀρχοντιά μας, αὐτά τά χαρακτηριστικά τοῦ Γένους μας, τά ὁποῖα οὐδέποτε πρέπει νά λησμονοῦμε. Εὐχόμεθα ὁ ἀνακαινιστικός αὐτός ἄνεμος νά συνεχισθῇ ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῶν ἱερῶν ναῶν καί τῶν εὐαγῶν καθιδρυμάτων τῆς Ἐπαρχίας αὐτῆς τῶν Δέρκων καί τῆς ὁλοκλήρου Ὁμογενείας.

          Μέ αὐτές τίς σκέψεις, καθώς εἰσερχόμεθα στήν ἀτμόσφαιρα τῶν Χριστουγέννων, ὅλοι ἀπό κοινοῦ, μαζί μέ τήν Βηθλεέμ, ἡ ὁποία ἑτοιμάζεται, καί τήν γῆν Ἐφραθᾶ, ἡ ὁποία εὐτρεπίζεται, ἑτοιμαζόμεθα καί ἐμεῖς ὡς μία μεγάλη οἰκογένεια νά ὑποδεχθοῦμε τόν ἀναμενόμενον Μεσσίαν, ὁ Ὁποῖος μέ τήν ἐνανθρώπησίν Του μᾶς δίδει τό ὑψηλότερον δεῖγμα καί δίδαγμα ἀγάπης καί ταπεινώσεως. Προτρεπόμεθα πατρικῶς τούς δυναμένους, ἰδιαιτέρως κατά τίς Ἅγιες αὐτές ἡμέρες, νά βοηθήσουν τούς ἀναξιοπαθοῦντας καί ὡς καλοί Σαμαρεῖται νά περιποιηθοῦν τίς πληγές τοῦ πόνου καί τίς ἀνέχειας.

          Συγχαίρουμε καί πάλιν ὅλην τήν φιλοξενοῦσαν σήμερον ἡμᾶς θεοτήρητον αὐτήν Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου καί τούς ἐνορῖτας τῆς προσφιλοῦς Κοινότητος Βαθυρρύακος, μέ τόν ἄξιον Ἱερατικῶς Προϊστάμενον αὐτῆς, π. Πορφύριον Καρατζῖκον, εὐχόμενοι ὁλοθέρμως νά διέλθετε ὅλοι τήν περίοδο τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου μέ ὑγείαν καί πνευματικήν εὐφροσύνη καί τό παιδίον Ἰησοῦς νά ἐκπληρώσῃ ὅλους τούς εὐσεβεῖς πόθους τοῦ καθενός ἀπό ἡμᾶς.

          Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα σέ ὅλους! Εὐτυχές τό νέον ἔτος!

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*