ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΡΚΩΝ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΞΙΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑΝ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΥΤΣΗ (6.5.2018)

Μακαριώτατε Πάπα καί Πατριάρχα τῆς Μεγάλης Πόλεως Ἀλεξανδρείας καί πάσης γῆς Αἰγύπτου κ. Θεόδωρε,

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Σεβαστοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,

 

Χριστός Ἀνέστη!

 

Μέ πολλήν χαράν ὑποδεχόμεθα σήμερον εἰς τάς αὐλάς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐκ προσώπου τοῦ Σεπτοῦ Καθηγουμένου τοῦ Μεγάλου Μοναστηρίου τῆς πίστεως καί τοῦ Γένους μας Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἕνα νέον στέλεχος αὐτῆς, ἕνα νέον διάκονον, τόν διάκονον Ἀλέξανδρον, τόν ὁποῖον, ἀδείᾳ καί προτροπῇ τοῦ Πατριάρχου μας, ἐχειροτονήσαμε πρό ὀλίγου κατά τήν Θείαν λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος.

Ἦλθες εἰς Φανάριον, ἀγαπητέ μας διάκονε Ἀλέξανδρε καί αὕτη ἡ ἀπόφασίς σου εἶναι ἀναγκαῖον ὅπως συνοδεύηται ἐκ τῶν βασικῶν ἀρετῶν τοῦ Φαναριώτου κληρικοῦ. Ὁ Φαναριώτης κληρικός ἔχει πίστιν εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν, πίστιν οὐχί διά λόγων ἀλόγων καί τύπων κενῶν, ἀλλά πίστιν ἐν ἀγάπῃ. Πιστεύει ἀκραδάντως εἰς τήν παράδοσιν τοῦ ἱεροῦ Θεσμοῦ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί ἐλπίζει τήν σωτηρίαν του μόνον ἐκ τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Φαναριώτης κληρικός, ὁ αὐθεντικός Φαναριώτης, ἀγαπᾷ μέ τήν καρδίαν καί τήν ψυχήν καί τήν ζωήν του ὁλόκληρον τόν Πατριάρχην του. Δέν λέγει: ἐγώ ὑπηρετῶ τόν Θεσμόν μόνον. Ποία ἆρα γε ἀξία θά ἔσχον οἱ Θεσμοί ἄνευ τῶν ἐν αὐτοῖς προσώπων; Νά ἀγαπᾶς, λοιπόν, καί νά εἶσαι ἀπολύτως ἀφοσιωμένος είς τόν Πατριάρχην σου καί Πατριάρχην πάντων ἡμῶν. Νά ἔχῃς ὑπακοήν ἀδιάκριτον πρός τούς Προϊσταμένους ἐνταῦθα. Νά ἔχῃς ἀγάπην καί φρόνημα θυσιαστικόν πρός τούς ἀδελφούς σου. Νά πονᾷς καί νά ἀγωνίζεσαι διά τά ἱερά συμφέροντα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί νά μή τά θυσιάζῃς χάριν προσωπικῆς φιλίας καί κοσμικῶν συμφερόντων, ἀλλά νά ζῇς καί νά ἀναπνέης διά τό Φανάριον καί διά τόν Πατριάρχην μας. Οὕτως, θά ἑλκύσης τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου.

Νά ἀγαπήσῃς τήν Θείαν Λατρείαν καί ἐξαιρέτως τό Μυστήριον τῶν Μυστηρίων, τήν Θείαν Λειτουργίαν. Νά εἶσαι φιλακόλουθος καί ἐγκρατής μελετητής τῶν Θείων Γραφῶν. Μέ πνεῦμα ταπεινόν καί διάθεσιν ἀγαθήν νά προσπαθῇς νά ἐμβαθύνῃς ὁλοέν καί περισσότερον εἰς τήν οὐσίαν τῆς ἱερωσύνης, ἡ ὁποία ἱερωσύνη δέν εἶναι τά βαρύτιμα ἄμφια καί τά ἐπιμελῆ κεντήματα, ἀλλά εἶναι ἡ κένωσις τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν ἐγωϊσμόν, εἶναι ἡ ὑπακοή εἰς τό Θέλημα τοῦ Κυρίου, εἶναι εὐαγγελισμός τῶν ἐθνῶν διά τοῦ ἀναστασίμου Κυριακοῦ μηνύματος.

Συγχαίρομεν καί εὐχαριστοῦμεν τόν Σεβ. Μητροπολίτην, ἀγαπητόν ἐν Χριστῷ ἀδελφόν, ἅγιον Δωδώνης διότι ἐχάρισεν ἕναν καλόν  ἄξιον κατιρτισμένον φερέλπιδα νέον κληρικόν.

Καλῶς ἦλθες εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν, διάκονε Ἀλέξανδρε. Μέ χαράν σοῦ διαβιβάζω τάς πολυτίμους Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου μας πρός σέ καί πρός τήν εὐλογημένην κατά σάρκα οἰκογένειάν σου καί συγχαίρω αὐτούς, ἀλλά καί τούς διά τό γεγονός τῆς χειροτονίας σου προσελθόντας Σεβασμιωτάτους ἁγίους Δωδώνης καί Φωκίδος καί τούς σύν αὐτοῖς καί σοῦ εὔχομαι πλουσίαν τήν χάριν τοῦ Θεοῦ πρός διακονίαν θεοπρεπῆ, πρός δόξαν Θεοῦ καί τῆς Μητρός Έκκλησίας.

Ἄξιος!

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*